Kamulaştırma Planı Çizim Kuralları

Kamulaştırma planları için KPÜMH Şartnamesine göre ve genel olarak yapılan tabakalandırma yapısı esas alınarak aşağıdaki çizelgedeki kurallar geçerlidir. Bu kurallar değişkenlik gösterebilir. 1/500 İLA 1/2000 Ölçekli Kamulaştırma Planları İçin Çizim Normları Yapılacak İş Adı ve Cinsi Yazı Boyu Kalem Kalınlığı Rengi Tabakası Çizgi Tipi Açıklama İL Sınırı – 0.3 SİYAH PLANJDARISINIR İL İlçe Sınırı – […]

Kamulaştırma Plan Kontrolleri ve Şerh İşlemleri

Başta 2010/22 sayılı “Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge” olmak üzere mevzuat incelendiğinde kadastro kontrolleri belirli standartlara göre yapılır. Kadastro kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. a) “KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ”nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır; 1. Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi, 2. Kamulaştırma kararı (kamu yararı kararı), 3. (Kısmen kamulaştırmaların gereği […]

Kamulaştırma Sınırı Geçirme

Kamulaştırma Sınırı Tanımı: Kamulaştırma sınırının mevzuatta tanımı kısıtlı kalsa da karayolları kamulaştırma planları için kamulaştırma sınırını; “yol orta eksenin sağ ve solunda belirlenen standart kamulaştırma genişliği ve karayollarınca yapılması planlanan proje ve tesisler, imar planları , güzergahtaki diğer idarelerin ve kişilerin yaptığı özel plan, proje ve uygulamalar , güncel halihazır alım gibi kamulaştırmaya etki edebilecek […]

Kamulaştırma Planı Üretimi

Kamulaştırma planı; içerisinde kamulaştırılacak güzergâh, kadastral parsel ve yapı, kamulaştırılacak alan, tapu bilgileri gibi kamulaştırma sürecine etki edecek her türlü bilgiyi gösteren şeritvari haritadır. Orman, mera, sit alanı gibi kamulaştırılamayacak taşınmazlar için kamulaştırma planının haricinde ilgili kuruma izin-irtifak planı veya tahsis planı hazırlanır. Karayolları Kamulaştırma planı; plan, cetvel, tablo, açıklama ve baş pafta olmak üzere […]

Kamulaştırma Yöntemleri

1. Kısmen Kamulaştırma Yöntemi Kamulaştırmanın amacına uygun olarak belirlenen kamulaştırma sınırı içerisinde bazı taşınmazların tamamının kamulaştırması gerekmediği durumlarda taşınmazın, irtifak haklarının veya kaynağın bir kısmı kamulaştırılır. Kısmi kamulaştırma , genelde şeritvari kamulaştırmalarda veya alanı çok büyük parsellerin kamulaştırılmasında karşımıza çıkar. Kısmen kamulaştırma yapılan taşınmazlarda kamulaştırmadan arta kalan kısım için kamulaştırma kanunun 12. maddesinde belirtilen ifadeler […]

Kamulaştırmaya Giriş ve Kavramlar

1. Ulaşım İnsanoğlunun sayısı her geçen gün artmakta, artan nüfus oranına bağlı çevre, altyapı, yerleşim, konut gibi problemlerin yanı sıra ulaşım konusunda da büyük problemler ve yetersizlikler meydana gelmektedir. Bu sorun gelişmiş ülkelerde fark edilemeyecek olsa bile gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde büyük sorunlar teşkil etmektedir. Ulaşım sorunu ancak etkin biçimde yürütülen proje […]

Kamulaştırma Kanunu 30. Maddesi Hakkında

4650 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞEN 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 30. MADDESİNE GÖRE KAMU TÜZEL KİŞİ VE KURUMLAR ARASI TAŞINMAZLARIN DEVRİ  1. Giriş Bir ülkede ulaşım, altyapı, enerji gibi toplumun menfaatine yapılacak her türlü toprağın altı veya üstüne tesis edilen projelerde ihtiyaç duyulan taşınmazlar bazen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olabilir. Kamu yararı amacı taşıyan her halde, […]

Kamulaştırma Planlarının Güncellenmesi

Giriş Karayolları Genel Müdürlüğünce 1950’li yıllardan bu güne kadar yol güzergâhlarında taşınmaza ihtiyaç duyulan tüm çalışmalarda yapılan veya yaptırılan kamulaştırma planları, devir, irtifak ve tahsis planları gün geçtikçe teknik açıdan yetersiz kalmaktadır. KGM’nün son yıllarda yaptığı çalışmalardan kaynaklı yoğunluğun olması, mevcut personelin yetersiz veya bilgisiz olması nedeni ile güncelleme işinin ehli kişilerce yapılması veya kontrol […]

Kamulaştırmaya Esas Kadastro Haritasının Oluşturma

Uygulama alanına bağlı Kadastro Müdürlüğü veya Biriminden uygulama alanındaki yerleşim alanları ile ilgili ayrıntılı bilgiler elde edilerek, tüm paftaların ve fenni evrakların temini sağlanır. Bu paftalar ve fenni evraklar yardımı ile fen klasörüde esas alınarak kamulaştırmaya giren ve kamulaştırmaya komşu parseller belirlenir. Daha sonra bu paftaların tersimat yöntemleri araştırılır varsa arşiv dokümanları alınarak kadastral haritanın […]

Kamulaştırma Jeodezik Çalışmalar ve Halihazır Harita ve Plan Üretimi

Kamulaştırma sürecinde ve daha sonrasında kullanabilmek üzere halihazır harita, parsel sınırlarının belirlenmesi, sınır taşlarının araziye aplikasyonu gibi nokta konumu gerekli tüm çalışmalarda, daha sonra yapılması muhtemel ek kamulaştırma uygulamalarında ve jeodezik noktaya bağlı tüm işlerde kullanılmak için güzergah boyunca jeodezik nokta tesisi, ölçümü, dönüşüm parametresi üretimi gibi jeodezik çalışmalar yapılır. Tüm jeodezik çalışmalar BÖHHBÜY hükümlerince […]