Meralar neden ayrı kütüklerde tutulur ?

Tapu Müdürlüklerine Gittiğimizde TAKBİS’ten veya Kütüklerden Mera Parsellerini bulamıyoruz. Bunun için ayrı kütükler var deniyor ve bu parseller buraya işleniyor, buradan buluyoruz. Neden ayrı kütüklere işleniyor? Nasıl işlem yapmalıyız.

Cevabımız:

Kısaca; Mera kanuna tabi parseller Mera Kütüğüne işlenir ve tescili ayrıdır. TAKBİS’ten mera parsellerini aratırken KAMU ORTA MALI sekmesi tıklanarak aratılmalı, kütüklerden bakılırken Mera Kütüklerine bakılmalıdır.   Uzunca; 4342 sayılı Mera Kanuna göre bu kanun kapsamındaki parseller Tapu Müdürlüklerinde Mera Kütüğüne İşlenir. Bu parseller ile işlem yaparken fen klasörü yardımı ile mera olan parseller ayrıca bu kütüklerden aranmalıdır. Bu nedenle Tapu Müdürlüğünden istenecek parsel veya parseller içerisinde mera vasıflı taşınmaz varsa mutlaka ayrıca not edilmelidir. Aksi takdirde normal tapu kütüklerinde herhangi bir tapu kaydı bulunamaz.Takbis’ten Meraya ait parselı aratılırken parsel sorgulaması yapılırken Kamu Orta Malı sekmesi tıklanmalı ve bu şekilde aratılmalıdır.   Peki hangi taşınmazlar bu kütüklere işlenir ? Bu sorunun cevabı Mera Kanunun 1 ve  2. Maddesinde açıkça yazmaktadır. Madde 1 – Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır. Madde 2 – Bu Kanun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları kapsar.   Tapu Müdürlüğüne Ayrı Bir Sicile Kaydedilmesinin Mevzuatta Yeri Varmı. Mera kanunun 10. Maddesinde apaçık bu ifade edilmiştir:   Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve tahdit edilen yerlerin haritalarının birer örneği, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. Kadastro gören yerler, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B) bendine göre düzenlenen özel siciline kaydedilir. Birden fazla il veya ilçenin sınırları içinde kalan mera, yaylak ve kışlaklar, idari sınırlar içerisinde kaldığı yerin Tapu Sicil Müdürlüğündeki özel sicile kaydedilir. Komisyonlarca, kadastro görmeyen yerlerde tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce özel sicile kaydedilmek üzere Tapu Sicil Müdürlüklerine bildirilir. Komisyon ve Kadastroca tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlakların ayrıca Bakanlık il müdürlüğünce envanteri tutulur.   Mera Kanunu İçerisinde Geçen Teknik Terimler Nelerdir ? Mera kanunu 3. Maddesinde anlatılmıştır. Biz, bizim ile ilgili olanları sıralayalım:
  1. a) Mera Vasıf ve Kapasitesi: Meraların verimliliklerine göre sınıflandırılmasını,
  2. c) Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yeri,
  3. d) Mera: Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,
  4. e) Yaylak: Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,
  5. f) Kışlak: Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,
ı) Tahsis: Çayır, mera, yaylak ve kışlakların kullanımlarının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun şekilde düzenlenerek, münferiden ya da müştereken yararlanılmak üzere bir veya birkaç köy ya da belediyeye bırakılmasını,
  1. i) Tahdit: Çayır, mera, yaylak ve kışlak arazisi olduğuna karar verilen yerlerin sınırlarının usulüne uygun olarak ülke nirengi sistemine dayalı 1/5000 ölçekli haritalar üzerinde belirtilmesini ve bu sınırların arazi üzerinde kalıcı işaretlerle işaretlenmesini,
  2. j) Tespit: Bir yerin mera, yaylak ve kışlak arazisi olup olmadığının resmi evrakla ve bilirkişi ifadeleri ile belgelendirilmesini,
m) Otlak: Mera ile aynı niteliklere sahip yeri,  

 Lütfen Aşağıdaki Metni Okuyunuz

Verilen cevaplar kesinlik arz etmeyip öneri niteliğinde yazılmıştır. Kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz.Resmi kurumlar burada anlatılan kavramları ve yöntemleri kabul etmeyebilir. Bu nedenle bu konuyu mutlaka ilgilileri ile görüşüp mutabakata varınız. Burada anlatılanlar sadece yol göstermek amaçlıdır.Burada verilen cevaplar, sorunun sorulduğu tarihte cevaplanmış ve söz konusu bu kitabın baskısı esnasında güncellenmiştir. Bilgiler ve veriler güncellenmiş olabilir.
Telif Hakkı Soru Şaban GÜL Tarafından cevaplandırılmıştır. Soru ve cevabın iznimiz olmadan farklı yerde yayınlanması, alıntı yapılması, kaynak gösterilmesi, çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntı Daha ayrıntılı bilgi almak, soru sorma,i görsel örnekler için sagulnet@gmail.com e-posta adresine konuyu anlatan bir e-posta gönderiniz veya aşağıdaki alandan yorum yapınız

Sorunun ve cevabın tüm telif hakkı Şaban GÜL’e aittir. Sadece link ve kaynak göstermek şartı ile farklı alanlarda yayımlanabilir.
Soruda veya cevapta bir hata, eksiklik mi gördünüz ? Yada eklemek istediğiniz birşeyler mi var. lütfen e-posta gönderiniz veya aşağıdan yorumlayınız. Şaban GÜL , Harita Mühendisi

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.