Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan veya yaptırılan karayolları ağına giren karayolları güzergâhlarınında taşınmaza ihtiyaç duyulan tüm çalışmalar için yapılması gereken kamulaştırma planları Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan Taşınmazlar Dairesi Başkanlığınca(2) yapılır veya yaptırılır (3). Kamulaştırma planları; yol güzergâhının tamamında veya bir kısmında yapılabilir. Söz konusu planlar için kamu yararı kararı alındıktan sonra kamulaştırma sürecine başlanır. Daha önceden kamulaştırma planı yapılmış güzergahlar için ek olarak ihtiyaç duyulan her türlü taşınmaza için ek kamulaştırma yapılır. Ek kamulaştırma planı, bazı farklar dışında kamulaştırma planı ile aynı süreci izler, Hazırlanan kamulaştırma planlarında taşınmazların bir kısmında veya tamamında sorun çıkması veya kurumun vazgeçmesi halinde teknik ve hukuki anlamda uygunsa ve proje bütünlüğünü önemli ölçüde etkilemiyorsa ref (4) edilerek taşınmaz kamulaştırmadan çıkartılabilir.
(2) :Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı 2011 tarihinde kurulmuş olup daha önce “Etüt, Proje Ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na bağlı idi. (3) :Karayolları Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlükleri tarafından kamulaştırma planları 4734 sayılı İhale Kanunu kapsamında, Kamu İhale Kurumu ve KGM tarafından belirlenen şartlar ile ihale kanununda belirtilen maddelere dayanarak ihale veya doğrudan firmalara verilir. İdari ve teknik şartname ile hangi firmaların katılabileceği ve işin metodolojisi anlatılır. (4):Ref; Kaldırma ,Hükümsüz,Giderme,Feshetme Bırakma anlamındadır. Kamulaştırma konusunda ref etmek kamulaştırmadan kısmen ya da tamamen vazgeçilen kısım anlamına gelir. Ref edilen kısımlar İçin İlgililerce ref alanlarını içeren bir plan hazırlanır.
 

1. Karayolları Genel Müdürlüğümün Kamulaştırmaya ile ilgili Yasal Dayanakları

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’unda kamulaştırma yetkisi ile ilgili bir çok maddede vurgu yapılmıştır. Görev ve Yetkiler başlıklı 4.maddesinde şöyle denmektedir : a) Otoyol, Devlet ve İl Yolları ağına giren karayolları güzergâhları He bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak, f) Görev alanına giren işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje işleri ile araştırma- geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, i) Görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırmak, satın almak, trampa yapmak, kiralamak ve gerekli hâllerde geçici olarak işgal etmek, j) Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılan bu işlemlerle ilgili gerekli hâllerde Maliye Bakanlığına bilgi vermek. k) Görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak, olarak düzenlenen ilgili fıkralarınca verilen yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7.maddesinde “Kamulaştırmayı yapacak idare kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.” denmektedir. Bu kanun maddelerine dayanarak kamulaştırma planlarının yapımına ilişkin yetki idareye yani Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

2.Kamulaştırma Plan Üretim Aşamaları

Kamulaştırma plan üretimine başlamadan önce güzergâhta kalan yerleşim alanları, arazi durumu, yerleşim alanlarında yapılan kentsel ve kırsal planlar, karayolları bölge müdürlüğünce yol güzergâhındaki etüt proje durumları, varsa eski kamulaştırma planları ve güzergâh hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilir. Toplanan veriler ile ilgili ön çalışma yapılır. Kamulaştırmanın yapılacağı güzergâhın hangi yerleşim alanlarından geçeceği, belediyelik alanların tespiti, hangi kadastro veya tapu müdürlüklerine bağlı olduğu gibi veri alınacak idareler belirlenir. Yapılan ön çalışma yardımı ile belediyelerden mücavir alan sınırları, imar durumları ve varsa kentsel planlar; Kadastro Müdürlüğü veya Birimlerinden kadastral paftalar, fen klasörleri, tesis kadastrosu evrakları, değişiklik evrakları gibi kadastral haritayı oluşturacak veriler, Tapu Müdürlüklerinden tüm parsellerin takyitli tapu kaydı , özel kütüğe tabi taşınmazlar için kütüklerinden kopya alınır. Toplanan veriler bir araya getirilerek (Şekil 2.3.) verilerin yoğunluğu, nasıl işleneceği, muhtemel ortaya çıkabilecek sorunlar, sayısal ortama işleme süresi, kontrol süresi gibi muhtelif faktörler tahmini hesaplanarak iş programı hazırlanır.îlgili bölge müdürlüğü ile iş süresince birlikte hareket etmeli, haftalık, 15 günde bir veya aylık raporlar ile kurum bilgilendirilmeli ve birlikte çalışılmalıdır.

3. Kontrol Yetkisi ve Koordinasyon

Madde 5 – Bu şartnamede ifade edilen işlere ait kontrol yetkisi; Taşınmazlar Başmühendisi, Taşınmazlar Arazi Mühendisi, yasal yetkiye sahip bir Jeodezi ve Fotogrametri, Harita, Geomatik, Harita ve Kadastro Mühendisi ile Genel Müdürlükçe sınırları açıkça belirlenip yetkilendirilen teknik elemanlar, ayrıca yetkili kadastro elemanlarına(5) aittir. Madde 6 – Bu Teknik Şartname kapsamında ilgili kurum veya kuruluşlardan temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler idarenin talep yazısı ile yüklenici tarafından sağlanır. Ancak yüklenici tarafından sağlanamayan bilgi ve belgeler bedeli yüklenici tarafından ödenmek üzere idarece sağlanır. Eğer yapılacak kamulaştırma planı ihale usulü ile verilmiş ise işi yapacak teknik personeller şartnamenin altıncı bölümünde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Bu personel deneyimi, sayısı ve ünvanları ihale şartnamesine göre değişkenlik gösterebilir.

İdare Tarafından Yükleniciye Verilecek Dokümanlar

Madde 7 – a) ihalesi yapılacak güzergahta daha önce yapılmış kamulaştırma varsa buna ait planlar, KYK ve KİBK, b) Yol projesi ve güzergâh planı, c) Güzergâh ekseninin aplikasyonuna ilişkin aplikasyon defterleri ve röperleri, d) Aynı yerde idarece daha önce tesis edilmiş YKN^’a ait koordinat ölçü defterleri ve diğer teknik belgeler, e) Gerekli klişe ve formlar, düzenlenecek işyeri Teslim Tutanağı ile yükleniciye teslim edilir. Kontrol Yetkisi Madde 20 – Sözleşme ve şartnameye uygun olarak yapılmış ve sorumlu mühendis tarafından imza edilmiş bulunan kamulaştırma planları ve evrakı yüklenici tarafından Bölge Taşınmazlar Başmühendisliğine bir yazı ile teslim edilir. Bu plan ve belgelerin arazi ve büro kontrolleri idarece görevlendirilecek kontrol mühendisince yapılır. Uygun olduğu anlaşılan plan ve belgeleri kontrol eden kontrol mühendisi tarafından imzalanır. imzalanan plan ve belgeler, ilgili Kadastro Müdürlüğüne Bölge Müdürlüğünce bir yazı ekinde gönderilerek kontrolü sağlanır. Kontroller sırasında yüklenicinin sorumlu mühendisi hazır bulunmak zorundadır. Madde 21 – Kadastro Müdürlüğünce de uygunluğu kabul edilen kamulaştırma planında gösterilen lejant, idare elemanıyla birlikte ilgililerce imzalanır.  

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.