Kamulaştırma sürecinde ve daha sonrasında kullanabilmek üzere halihazır harita, parsel sınırlarının belirlenmesi, sınır taşlarının araziye aplikasyonu gibi nokta konumu gerekli tüm çalışmalarda, daha sonra yapılması muhtemel ek kamulaştırma uygulamalarında ve jeodezik noktaya bağlı tüm işlerde kullanılmak için güzergah boyunca jeodezik nokta tesisi, ölçümü, dönüşüm parametresi üretimi gibi jeodezik çalışmalar yapılır. Tüm jeodezik çalışmalar BÖHHBÜY hükümlerince hazırlanır. Jeodezik çalışmalara başlamadan önce uygulama alanı içerisinde veya yakınlarında daha önce farklı kurum veya kişilerce tesis edilmiş onaylı jeodezik noktalar araştırılır ve kullanılması uygun noktaların onaylı koordinatları, varsa dönüşüm parametreleri ve röperleri TKGM’e bağlı idarelerden, Belediyelerden, Harita Genel Komutanlığı gibi jeodezik nokta tesis eden kurumdan temin edilir. Daha önce tesis edilen ve uygun görülen jeodezik nokta verileri ve uygulama alanının ortofoto görüntüsü kullanılarak jeodezik noktaların tesis edileceğini gösteren şifahi bir ölçü planı hazırlanır ve bu noktaların zeminde aplike edilip ölçümü yapılır. Yardımcı olması açısından varsa bu noktaların röperleri temin edilebilir. Arazide bu noktalar bulur, gerekli görülmesi halinde tahrip varsa iyileştirme, ihya ve yeniden tesis edilebilir. Güzergahta kurumun görüşüde alınarak gerekli yerlerde yeni noktalar tesis edilebilir.   Jeodezik çalışmalarda tesis edilen noktaların; 1. Ulaşımının kolay olmasına, 2. Tahrip olmayacak şekilde tesisi ve uzun ömürlü olmasına, 3. Noktaların her türlü ölçü aletlerinde kullanılabilmesi açısından ardışık olan noktaların birbirini görmesine, 4. Mümkünse zeminde yolun dışına ve kamulaştırma koridorunun içerisine, 5. Hassas ölçülmesine ( GPS Ölçüleri için Statik Ölçü )tercih edilir. Noktaların uzun ömürlülüğü ve hassasiyeti önemlidir. Bu nedenle tesis edilen noktanın yeri, konumu çok önemlidir. Bu noktalar tesis edildikten sonra kurumun onayı da alındıktan sonra dengelemeleri ve jeodezik hesaplamaları yapılarak TKGM Bölge müdürlüklerine, RTK ile ölçülen noktalar için İlgili Kadastro Müdürlük veya Birimlerine kontrol ve onayına gönderilir.

1. Yer Kontrol Noktaları

Bir uygulama alanının harita ve planının yapılması için yeryüzü üzerinde konumu sabit olan ve belirlenmiş bir datum değerinde koordinatları belli olan noktalara ihtiyaç vardır. Bu noktalara kontrol noktası denir. Bu noktalar 4 grupta incelenir. 1- Ülke nirengi ağının 1. 2. ve dengelenmiş 3.derece noktaları, 2- Üçüncü derece sıklaştırma noktaları (Ana Nirengi Noktası) 3- Alım için sıklaştırma noktaları (Ara, Tamamlayıcı ve Dizi nirengi) 4- Poligon Noktalar Yer kontrol noktaları, ülke nirengi sisteminin Gauss-Kruger Projeksiyonunda ve üç derecelik dilim esasına göre belirlenir. Türkiye yatay kontrol (nirengi) ağı ve bu ağa dayalı olarak yersel tekniklerle üretilen ağların derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir: • I. derece ağ ve noktalar: Kenar uzunluğu 25-35 km olan noktalar • II. derece ağ ve noktalar: Kenar uzunluğu 10-30 km olan noktalar • III. derece ağ ve noktalar: Kenar uzunluğu 4-15 km olan noktalar ile BÖHYY’ye göre oluşturulan ortalama 5 km kenar uzunluğundaki III. dereceağlar ve noktaları • IV. derece ağ ve noktalar: BÖHYY’ye göre oluGturulan ara, tamamlayıcı ve dizi nirengi noktaları • V. derece ağ ve noktalar: Poligon ağları ve noktaları Üç boyutlu ağların ve noktaların derecelendirilmesi şöyledir: A derece ağlar ve noktalar: Global (ITRF, WGS84) ve bölgesel (ETRF) ağlar ve noktalarıdır. B derece ağlar ve noktalar: Uluslararası veya bölgesel ağlara dayalı ulusal GPS ağı ve noktalarıdır (TUTGA). C derece ağlar ve noktalar: B derece ağın sıklaştırılması ile oluşan ağlardır ve aşağıdaki alt dereceli ağ ve noktalardan oluşur. – C1 derece ağlar ve noktalar: Üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu 15-20 km olan ağ ve noktalarıdır (ana GPS ağı ve noktaları: AGA). – C2 derece ağlar ve noktalar: Üst derecedeki ağlara dayalı, ortalama kenar uzunluğu 5 km olan ağ ve noktalarıdır (Sıklaştırma GPS ağı ve noktaları: SGA). – C3 derece ağlar ve noktalar: Üst derecedeki ağlara dayalı, en büyük baz uzunluğu 3 km olan ağ ve noktalarıdır (Alım için sıklaştırma ağı ve noktaları:ASN). – C4 derece ağlar ve noktalar: Üst derecedeki ağlara dayalı poligon ağı ve noktaları ile poligon bağlanabilen fotogrametrik noktalardır.)

1.1. Nirengi

Birbirlerini gören ve üçgen şeklinde birbirine bağlı olan noktalara nirengi şebekesi denir. Nirengi şebekesi bu üçgenin köşelerindeki nirengi noktalarının birleşmesi ile oluşur. Kenar uzunluğu 1-5 km arasındadır. Birden fazla nirengi şebekesinin meydana getirdiği şebekeye santral şebeke, zincir şeklinde bağlanmış şebekeye zincir şebeke, köşegenlerin birbirini gördüğü dörgen şeklindeki şebekeye dörtgen şebeke, birlikte oluşan bu şebekelere karışık şebeke denir. Nirengiler arası mesafe 1-1,5 km olmalıdır. Fakat bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir. Bu durumda ana nirengilerin arasında nokta sıklığını artırmak için yeni , tamamlayıcı noktalar atılır. Bu noktalara dolgu noktası denir ve gerekli olması halinde özellikle kestirme hesaplamaları için bunun yapılması gerekir. Nirengi noktalarının numaralandırması: Tesis edilecek nirengi noktaları 1/100000 ölçekli pafta alanı esas alınarak numaralanır. UTM sisteminde Türkiye için dilim orta meridyenlerinin boylamları 27, 33, 39 ve 45’tir. 1/100 000 ölçekli Türkiye harita paftaları indeksi harfleri; D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U’dur. Batıdan doğu yönüne doğru sayılar, ardıGık olarak 15, 16, 17, 49, 50, 51, 52, 53’tür. 1/100 000 ölçekli harita paftası alanı için F16, K22, M28, … ve diğerleri türetilebilir. Numaralar, yedi basamaktan oluşur. İlk üç basamak 1/100000 ölçekli pafta numarasını, kalan dört basamak da nirengi numaralarını gösterir. Nokta türlerine göre numaralama aşağıdaki şekilde yapılır: • Üçüncü derece sıklaştırma noktaları: Bu noktalar içinde bulunduğu 1/100000 ölçekli pafta numarası sonuna 0001’den 0500’e kadar rakam eklemek suretiyle numaralanır (G250164 gibi). Örnek: F160001, K220056, M280476, … gibi. Bu noktalar, büyük ölçekli haritaların yapımında oluşturulan ve kullanılacak olan nirengi noktalarıdır. ■ Diğer nirengi noktaları: Bu noktalar, içinde bulunduğu 1/100 000 ölçekli paftanın numarası sonuna nirenginin numarası yazılmak suretiyle numaralanır. Bu numaralar 0501’den başlayarak devam eder. Örnek: F160507, K220876, M289987 gibi. • Fotogrametrik nirengi uygulaması yapılan alanlarda tesis edilen ve sadece kodları belirlenen yükseklik noktaları da diğer nirengi noktaları gibi numaralanır. Örnek: F160509,K220877, M289987 Numaralama, noktanın hesaplama sırasına göre verilir. Üçüncü derece sıklaştırma noktalarına çıkış veren birinci, ikinci ve üçüncü derece nirengi noktaları bu sisteme göre yeniden numaralanır ve eski numaraları payda olarak verilir. Örnek: P160001/4200, K220026 /4005 ve benzeri biçimdedir. Hesaplama sonunda noktaların kesin koordinatlarına göre 1/25000 ölçeğinde, harita çiziminde kullanılan altlıklara, bu yönetmelikteki özel işaretlerle kesin kanava çizilir.( URL,7) Kamulaştırma Plan Üretimi Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesinin 8.Maddesine göre kamulaştırma planı ve ek kamulaştırma planı üretimi için tesis edilecek yer kontrol noktalarının yer seçimi, tesisi, Hesabı ve Kontrolü şu şekilde anlatılmıştır. Madde 8 – C1, C2, C3 ve C4 derece YKN noktaları için yerseçimi yapılırken, idarece yol yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra da kullanılabilmesi (Yol kenarında yapılan tesislerin Trafik Kanunu uyarınca yapılıp yapılmadığının tespiti, gerektiğinde Aplikasyon hattının ve/veya Kamulaştırma Sınırlarının belirlenmesi, ilave kamulaştırma işlemleri vb.) ve BÖHHBÜY hükümlerine göre arazide kolayca tahrip olmayacak yerlerde olması göz önünde bulundurulur. Yer seçim kanavasında, yol güzergahı ve kilometreleri, TUTGA, mevcut ve yeni tesis edilecek C1, C2, C3 ve C4 dereceli noktalar, yaklaşık koordinatları ve tesis cinsleri bir liste halinde gösterilir. Yüklenici tarafından hazırlanan YKN’lara ait kanavalar idarenin kontrol mühendisi tarafından incelemeleri yapıldıktan sonra kesinleştirilir. Koordinat dönüşümleri yapılabilmesi için yeterli sayıda mevcut noktalar da kanavada gösterilir. Onaylı yer seçim kanavasına göre hazırlanan ve Kadastro kontrolleri tamamlanan TUTGA ve C1, C2, C3 derece Sıklaştırma Noktalarının ölçülmesine ilişkin GPS Oturum Planı idareye teslim edilir. YKN’lerin zemin tesisleri, röper ölçü ve krokileri BÖHHBÜY^’ye uygun olarak yapılır. GPS tekniğiyle yapılan ölçmelere göre koordinat hesapları ve mevcut noktalara ait dönüşüm parametreleri idareye teslim edilir. idarece gerekli kontroller yapıldıktan sonra tüm dokümanlar yazı ekinde, ilgili TKGM’nin birimleri ile Kadastro Müdürlüğü ve/veya TKGM Bölge Müdürlüğüne gönderilir. YKN’lerin ölçü ve hesaplarının kontrolu, BÖHHBÜY hükümlerine göre TKGM’ne yaptırılarak kontrol raporu alınır ve idareye verilir. Arazide yapılan tüm çalışmalar KGM’ce bu işin yetkililerince kontrol edilir. KPÜMH Teknik Şartnamesinin 22. Maddesine göre getirip, götürme gibi tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 22 – 2942 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre görev yapan komisyona, çalıştıkları günler için yapılacak ödemeler ile araziye getirip götürme giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 27 – Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine dayalı şartname ve izahnamelere göre yapılmış olup da, bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından sonra yapılacak işlerde yararlanılacak tesislerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun duruma getirilmesinin sakıncalı olması durumunda anılan tesisler aynen kullanılır. Yüklenici; Kamulaştırma planı hazırlanması sırasında gerekli olan ancak bu şartnamede tanımlanmayan teknik işlere ilişkin idarenin belirleyeceği usul ve esaslara göre işi yapmak zorundadır. Söz konusu teknik işler, sadece süre uzatımına konu edilebilir. Bu durumda genel şartlar uygulanır.  

2.Dönüşüm Parametreleri

Kamulaştrılacak güzergâhta kadastral haritanın hazırlanması, imar planlarının kamulaştırma haritasına eklenmesi gibi aşamalarda farklı koordinat sistemlerinde üretilmiş paftalar ve çalışmalar olabilir. Bu nedenle güzergâhtaki kamulaştırma haritasına etki edecek tüm verilerin koordinat sistemleri araştırılmalı ve tek koordinat sisteminde toplanması amacıyla dönüşüm parametresi de üretilmelidir. Mevcutta yoksa tekniğe uygun ölçüler yaparak dönüşüm parametresi üretilmelidir. Dönüşüm parametresi üretimi için söz konusu parametre için kullanılacak noktanın uygulama alanını kapsaması ve homojen dağılımlı olması gerekir. Mümkünse noktalar çalışma alanının başında, ortasında ve sonunda uyuşumlu nokta olmalıdır. Dönüşüm parametresinde kullanılacak noktanın hassas ve duyarlı bir nokta olması, mümkünse tescilli olması tercih edilir. Mesela bir bina köşesini dönüşüm parametresi üretiminde kullanmak doğru olmaz. Ortak nokta koordinatları ile iki koordinat sistemi arasındaki ilişkiyi tanımlanması birinci aşamayı; bu dönüşüm parametrelerini kullanarak diğer noktaların koordinatlarının dönüştürülmesi işlemi ise ikinci aşamayı oluşturur. Koordinat dönüşümü bir koordinat sisteminden başka bir koordinat sistemine geçişte iki sistem arasındaki geometrik ilişkilerin tamamlanması sürecidir. Koordinat dönüşümünde ölçü değeri olarak kullanılan ortak nokta koordinatları ölçme ve değerlendirme sürecine bağlı olarak birçok hata ile yüklüdür. Bir uygulamanın ekonomiklik, duyarlık ve güvenirlik faktörlerine göre kalite kontrol kriterleri hesaplanabilir. Sonuçların gerçek değere yakınlığı duyarlık ve güvenirlik kriterleri ile incelenirken, ekonomiklik uygulamanın amacına göre çeşitli değerler alabilir. Duyarlık ve güvenirlik açısından birçok kriter tanımlanmış olmasına rağmen bunların birkaçı uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır. Bunların başında karesel ortalama hata gelmektedir. Diğer mühendislik çalışmalarında olduğu gibi koordinat dönüşümünde de kalite kontrolün ekonomiklik, duyarlık ve güvenirlik faktörlerine bağlıdır. Duyarlık, koordinat dönüşümü sonucunda elde edilen koordinatların gerçek değerlerinin sınırlarını belirleyen kriterdir ve kaba ve sistematik hatalardan arındırılmış ölçülerle yapılan dengeleme hesabı sonucunda, dönüşümün geometrik şekli ve rasgele ölçü hataları ile oluşan bilinmeyenlerin varyans kovaryans matrisiyle açıklanır. Güvenirlik ise, kurulan matematik modelin hatalarını denetleyen bir kriterdir. Fonksiyonel modelin ölçülerle bilinmeyenler arasındaki geometrik ve fiziksel ilişkileri, stokastik modelin ölçülerin duyarlıklarını ve aralarındaki korelasyonu tam olarak yansıtıp yansıtmadığını denetlemek için güvenirlik ölçütleri kullanılır. ( Kırıcı ve Şişman, 2015 ) Dönüşüm parametresi ile ilgili BÖHHHBÜY (7) nin yedinci bölümünde şu şekilde anlatılmıştır. YEDİNCİ BÖLÜM Dönüşümler ED50-TUTGA dönüşümü Madde 82 – ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşümler aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşümde; B, C1, C2, C3 dereceli ağ noktaları ile, Türkiye Ulusal Yatay (Nirengi) Kontrol Ağının I., II. ve dengelenmiş III. derece noktaları, BÖHYY’ye göre tesis edilmiş III. derece yüzey ağı ve bu noktaların bulunamaması durumunda alım için sıklaştırma noktaları ortak nokta olarak seçilir. En az ortak nokta sayısı; 200 km2 ye kadar dört nokta ve buna ilâveten her 200 km2 için bir fazla nokta olarak hesaplanır. b) Yerel ağlar ile TUTGA arasındaki dönüşümde; B, C1, C2, C3 derece ağ noktaları ile yerel ağların yüksek dereceli noktaları ortak nokta olarak seçilir. En az ortak nokta sayısı 4’tür. c) Dönüşüm yöntemi olarak; iki veya üç boyutlu, afin veya benzerlik dönüşüm yöntemleri, polinomlarla dönüşüm, enterpolasyon veya sonlu elemanlarla dönüşüm ve benzeri bilimsel literatürde yer almış yöntemlerden en uygun olanı kullanılır. d) Seçilen ortak noktaların ED50 veya lokal sistemdeki koordinatları ile TUTGA koordinatları arasındaki uyuşum bir istatistik test ile araştırılır ve uyuşumsuz noktalar ayıklanır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. Sonuç uyuşum doğruluğu (so) ±9 cm’den iyi ve en büyük koordinat düzeltmesi ± 14 cm’den küçük olmalıdır. e) Uyuşumlu ortak dönüşüm noktaları, uygun dağılımda ve bu noktaların oluşturduğu dış çerçeve proje alanının en az %60’ını kaplamalıdır. f) Elli hektara kadar olan alanların mevcut büyük ölçekli plânları ile TUTGA arasındaki dönüşümler için detay noktalarının ölçülerden hesaplanan koordinatları kullanılabilir. g) Bir koordinat sisteminde ifade edilmeden grafik ölçmeler için oluşturulmuş lokal ağların bütünlüğü sağlanabiliyorsa, önce bu ağ noktalarının tanımlanacak yerel sistemde koordinatları hesaplanmalı daha sonra dönüşüme tâbi tutulmalıdır. Dönüşümden önce nokta uyuşum testi uygulanır ve istatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınır. Uyuşumlu ortak nokta yoğunluğu 5 nokta/ha olmalıdır. Uyuşum doğruluğu (so) ±9 cm’den ve en büyük koordinat düzeltmesi ±14 cm’den küçük olmalıdır. Aksi durumlarda ilgili idarenin görüşüne başvurulur. h) Dönüşümde, uygun ortak noktaların bulunmaması durumunda; ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşüm için iki sistem arasında Türkiye boyutunda yatay konum farklarını (Dj = jTUTGA99 – jED50 ; Di = İTUTGA99 – IED50) içeren 3’x3′ aralıklı grid veriden yararlanarak noktaların konumuna bağlı olarak hesaplanan düzeltme değerleri, sistemler arası dönüşümler için doğrudan kullanılır. ı) Dönüşüm parametreleri sadece proje alanı için geçerlidir, ekstrapolasyon uygulanmaz. ED50’den dönüştürülmüş TUTGA sistemindeki koordinatlar nokta sıklaştırmasında kullanılamaz. j) Proje alanının aktif fay zonlarında bulunması durumunda ITRF96 ile ED50 arasındaki dönüşüm işlemi ilgili idarenin görüşü alınarak özel olarak gerçekleştirilir. (7): Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği  

3. Halihazır Harita Üretimi

Kamulaştırma sınırının belirlenmesi başta olmak üzere kamulaştırma planına etki edebilecek tüm detaylar yol güzergahı boyunca jeodezik çalışmalarda üretilen C derece noktalara dayalı olarak ölçülür. Halihazır harita çalışmasında ölçülecek unsurlar KPÜMH Teknik Şartnamesinin 10. Maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Burada belirtilen detaylara ek olarak güzergah boyunca kamulaştırmaya etki edecek her detay hassas biçimde ölçülmelidir. Detay ölçüsüne başlamadan kontrol mühendisi ile birlikte yol aksının sağ ve solunda kaç metrelik bir koridorda ve detay ölçmesi kamulaştırma, koridor sınırının 30-40 m.dışına kadar veya ne kadar genişlikte yapılacağına karar verilir. Belirlenen genişliğin içerisinde kalan Müstemilatların tamamı, tek ve sıra ağaçlar, tel çit, her türlü su kuyusu, ENH direkleri, özel ve genel yollar başta olmak üzere maddesinde sayılan diğer unsurlar ölçülür. Detay ölçülerinde yapı ve müştemilatlar olmak üzere bütün noktalar ölçülür. Özellikle bina ve müştemilatlar ile ağaçlar kamulaştırmada en çok sıkıntı yaratan unsurlardır. Çünkü bazı durumlarda bunların tamamı ve bir kısmında kamulaştırma yapılabilmektedir. Bu nedenle bunların konumlarının doğru olması önemlidir. Binaların resimlerinin çekilmesi, mümkünse ruhsatlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bina şekilleri tam düzgün şekil (kare,dikdörtgen) olmadığından bütün köşeler ölçüldükten sonra cephe uzunlukları çelik sert metre ile kontrol amaçlı ölçülmelidir. Halihazır harita ilkel, geleneksel yöntemler ile veya GPS, CORS Gibi teknikler ile yapılabildiği gibi yeni teknoloji LÎDAR ilede yapılmaktadır. Kurumun onayı alınırsa, hassasiyet açısından metrelere varan hatalar ortaya çıksa da ortofoto harita üzerinden de halihazır yapılabilmektedir. Halihazır harita kamulaştırma planları için şeritvari harita şeklinde yol aksının 50-60 m sağ ve soluna paralel olmak üzere toplam 120 m genişliğinde olmalıdır. Gerekli görülmesi halinde bu genişlik değiştirilebilir. Bu genişlik yapılacak işe göre değişkenlik gösterilebilir. Kamulaştırma Planlarının Hazırlanmasında Ölçülecek Unsurlar Madde 10 – Detay alımı için öncelikle, yolun sınıfına göre güzergâh ekseninin her iki tarafında 50 – 60 m. olmak üzere toplamda yaklaşık 100 – 120 m. Genişliğinde bir koridor belirlenir. Onaylı şevli<8> projedeki şev sınırının, belirlenen koridorun dışına taşan kesimlerinde cep oluşturmak suretiyle bu koridor genişletilir. Bu esaslar çerçevesinde kontrol teşkilatı ile yüklenicinin birlikte belirlediği koridor içerisinde bulunan ve aşağıda belirtilen tüm detayların alımı yapılır. Taşınmaz sınırları ile yapıların ve müştemilatların tamamı, genel ve özel yollar, akarsular, sulama ve kurutma tesisleri, kum taş ve maden ocakları, kültürel ve tarihi değeri olan unsurlar, istinat duvarları, her çeşit köprü ve menfezler, geçitler, bentler, çeşmeler ve kaynaklar, sıra ağaçlar, tek ve önemli ağaçlar, enerji hat ve direkleri, anıtlar, tarihi harabeler, havuzlar, tramvay yolları, bordür taşları, yaya kaldırımları, sabit benzin tankları, mahzenlere inen merdivenler, yer altı tesislerinin görülen kısımları, demir yolları ve geçitleri, duvarlar, tel, çit ve tahta perdeler, münferit mezarlar, parklar, hendek, ark, tonç, doğal şev, tamamlanmış ise imalat şev sınırı, kafa hendekler ve yol platformu genel hatlarıyla, kuyu, bütün yapma ve doğal sınır tesisleri, bağ, meyve ve gül bahçeleri, zeytinlik, fidanlık, incirlik, çayır, tarla, mera, ormanlık gibi yerlerin sınırları, kayalık döküntü ve blok taşların ölçülmesi esastır. Kadastro paftalarının grafik olması veya başka nedenlerle ilgili Kadastro Müdürlüğünün gerekli görmesi ve talep etmesi halinde, kamulaştırılan ve komşu parsellerin yukarıdaki paragrafta tanımlanan yaklaşık 120 m. lik koridorun dışındaki hâlihazır sınırlarına ait noktaların alımı yapılacak ve böylece parsellerin hâlihazır durumu kapatılacaktır. <8>: Yarma ve Dolgularda platform kenarı ile doğal zemin arasındaki bağlantıyı sağlamak için oluşturulan eğimli zemindir. Doğal ve yapay olabilir. Doğal şevlerdeki kot farkları kamulaştırmaya etki etmez, etmemelidir. idare işin gerekliliğine göre bu unsurlardan hangilerinin ölçüleceğini belirtir. Ölçü işinde gerekli personel kimliği ile bahçe, avlu ve evlere mal sahibinin muvafakati ile girebilir. Askeri tesislere girebilmek için yetkili makamların izni gerekir. Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki salahiyeti haizdirler.19 Yapıların ve müştemilatların ölçüsü EUÖ(10> ile kutupsal olarak yapılacaktır ve ayrıca kontrol amaçlı bina, mühendislik tesislerinin cephe çekilerek veya cephe çekiminin mümkün olmadığı durumlarda bir başka noktadan yapılacak alımlarla kontrol edilecektir. Ölçülerden hesaplanan ile cephelerin ölçüm değeri arasındaki fark d; d = 0.03 + 0.0005 S formülü ile bulunan miktardan fazla olamaz. Burada; S, metre biriminde cephe uzunluğu ve d, metre birimindedir.
Halihazır Plan Hazırlanması
Madde 11 – Kadastral mülkiyet sınırlarını içeren ve kıymet takdirine esas olacak kamulaştırma planına ait yaklaşık 120 m. lik koridor içerisinde; bina, yol boyunca inşa edilen sanayi ve ticari tesisler, SİT alanları, kültür ve tabiat varlıkları, çeşme, kuyu, mülkiyet ve tarım arazileri sınırlarına ait noktalar, kamu kuruluşlarınca inşa edilen ve edilecek iletim hatları, kanal, su yolu, yer altı su hatları, petrol ve doğal gaz, kanalizasyon, PTT, ENH, Kanal, EYSS; NSS; MSS, TEH, AEH,(11> aydınlatma vb. tesislerine ait detaylar BÖHHBÜY’ne göre ölçülecek ve plana işlenecektir.   9>: Bahsi geçen kanunun maddesinde “Bu kanun mucibince teşekkül eden komisyon ve postalar ellerinde o yerin en büyük mülkiye memurunun vesikası bulunma,k şartiyle kesif, mesaha ve mutlak surette tetkikat icrası için meskenlerle bütün gayrimenkullere gündüz girebilirler. Mümanaat vukuunda komisyon veya posta reisinin talebiyle o yerin zabıta memuru ve belediyeden bir zat veya ihtiyar meclislerinden bir aza ile birlikte meskenlere girmeğe salahiyetlidirler. Gayrimenkul malların ne suretle kullanıldığını bildirmeğe ve istenilen her türlü malumatı vermeğe alakalılar mecburdur. “ yazmaktadır. Fakat 3402 sayılı Kadastro Kanununu çıktığında bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır. (Bakınız: 3402 sayılı Kadastro Kanununun Kaldırılan kanun ve hükümler başlıklı 48. Maddesi: 15 Aralık 1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, 28 Haziran 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 Temmuz 1972 tarih ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.) (10>: Elektronik Uzaklık Ölçer. (11>: PTT: Posta Telefon Telgraf direk ve telleri ve yaptığı müştemilatlar, ENH: Enerji Nakil hatları, Kesin olmamakla birlikte şartnamede geçen bu kısaltmaların ne olduğu apaçık söylenmemiş ve tarif edilmemiştir. Aynı şartnamenin 4. Maddesinde tanımlar ve kısaltmalar açıklanmış fakat bunlar açıklanmamıştır. Yazar tarafından yapılan araştırmalara göre tahminler şöyledir. EYSS: En Yüksek Su Seviyesi, NSS:Normal Su Seviyesi, MSS: Maksimum su seviyesi. Kadastral mülkiyet sınırları ve sabit tesisler sürekli çizgilerle, halihazır mülkiyet sınırları ise kesik çizgilerle gösterilecektir. Ayrıca diğer planların revizesi yapılarak güncellenmiş verilerin halihazır plana işlenmek üzere; yol projesinin yapımı ile kamulaştırma planının hazırlanması arasında geçen süreçte yol güzergahı boyunca oluşan yapılaşmalar, Belediye sınırları içerisinde kalan kesimlerdeki mücavir alan sınırlarının değişmesi, yapılan ilave imar planları göz önüne alınarak ve gerekli tadilatlar yaptırılarak (proje ve imarda) kamulaştırma sınırları belirlenecektir. Halihazır haritaların hazırlanması için yapılacak ölçümler idarenin görüşü alınarak Fotogrametrik vb. yöntemlerle de yapılabilir. Aynı bölgede daha önce başka kurumlar tarafından yersel veya fotogrametrik yöntemlerle üretilen haritalar için; yersel yöntemlerle üretilmiş ise onay tarihi, fotogrametrik yöntemlerle üretilmiş ise uçuş tarihini belirten yazının idareye sunulması ve idarenin onayı alınması koşulu ile üretilen son halihazır harita üzerinde sıklaştırma ve gerekli tamamlayıcı revize ölçümleri yapılabilir. Halihazır harita ölçümlerinde kamulaştırma güzergahında kalan veya kamulaştırma sınırına komşu tüm yapılar dikkatlice ölçülmelidir. Çünkü yapı ölçmelerinde yapılan hatalar kamulaştırma sınırının geçirilmesi esnasında önem arz etmekte ve bazen uygulamada gereksiz yapı kamulaştırması veya kamulaştırılması gereken yapıların kamulaştırmaya dahil edilmediği durumu ile karşılaşılmaktadır. Yapılar ölçülürken ; 1. Yapı ve çevresindeki tüm müştemilatlar dikkatlice ölçülmesine, 2. Binaların köşe noktalarında GPS hassas olmadığından dolayı elektronik uzaklık ölçer gibi klasik aletlerle binanın her noktası ölçülmek kaidesi ile ölçülmesine 3. Yapının tüm fotoğraflarının ayrıntılı çekilmesine, yapının detaylarının bir forma yazılmasına ve bu bilgiler neticesinde yapı müştemilatının düzgünce hazırlanmasına dikkat edilir.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.