Kamulaştırma planı; içerisinde kamulaştırılacak güzergâh, kadastral parsel ve yapı, kamulaştırılacak alan, tapu bilgileri gibi kamulaştırma sürecine etki edecek her türlü bilgiyi gösteren şeritvari haritadır. Orman, mera, sit alanı gibi kamulaştırılamayacak taşınmazlar için kamulaştırma planının haricinde ilgili kuruma izin-irtifak planı veya tahsis planı hazırlanır. Karayolları Kamulaştırma planı; plan, cetvel, tablo, açıklama ve baş pafta olmak üzere beş kısımdan oluşur. Karayolları tarafından yapılan veya yaptırılan kamulaştırma planları KGM Taşınmazlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan en güncel KPÜMH Teknik Şartnamesi esas alınarak yapılır. Şartnameye göre plan şu şekilde hazırlanır: ( Şekil 2.12 ) Kamulaştırma Planı Üretimi Madde 13 1. Kadastro gören yerlerde yapılacak kamulaştırma haritaları: a) Paftaları klasik, fotoğrametrik ya da sayısal yöntemle yapılmış olan yerlerde; Kamulaştırmaya konu olan parselin köşe noktalarının koordinatları; orijinal ölçü değerlerine göre hesaplanır, bu mümkün değilse kadastro paftasından okunmak suretiyle elde edilir. Plan ve belgeler idare aracılığı ile temin edilir. Güzergah ekseni ve some noktaları, röperleri yardımıyla aranıp gerekli ölçmeler yapıldıktan ve Etüt Proje Başmühendisliği ile gerekli uyum sağlandıktan sonra kadastro paftasına çizilir. Ülke koordinat sisteminde çalışılmış projelerde some ve kurp bilgilerinde kaba bir hata tespit edilmediği takdirde bu değerler aynen kabul edilir. Şeritvari olmayan haritalarda kamulaştırma sınırı kırık noktaları, şeritvari haritalarda ise some noktaları veya TO, TF ve AÜN noktaları zemine aplike edilir ve bu noktalara ahşap kazık vb. geçici işaretler konur. Kamulaştırma sınırının parsel mülkiyet sınırını kestiği noktalar ile kurbun zemine aplikesi için gerekli noktaların koordinatları hesaplanır Koordinatlardan parselin kamulaştırılan ve kamulaştırma dışında kalan yüzölçümleri hesaplanır. Hesaplanan yüzölçümü ile tapuda kayıtlı yüzölçümü arasındaki farklar cetvelde gösterilir ve idarenin talimatına göre işlem yapılır. Düzenlenecek tescil bildiriminde parsellerin kamulaştırılan ve kamulaştırma dışında kalan kısımların bütün kırık noktalarının koordinatları verilir. b) Paftaları grafik yöntemle yapılmış yerlerde; Kamulaştırılacak parseller çevresi ile birlikte yer kontrol noktalarına bağlı olarak BÖHHBÜY e göre ölçülür ve kadastro paftasındaki parsellerle çakıştırılır. Kadastro paftasıyla uyum sağlayan noktalar sabit nokta kabul edilir. Bu noktalara dayalı olarak kamulaştırma sınırı kadastral pafta üzerine işlenir. Parsellerin kamulaştırılan ve kamulaştırma dışında kalan kısımlarının yüzölçümleri kadastro paftası üzerinden grafik yöntemle hesaplanır. Düzenlenen tescil bildiriminde kamulaştırma sınırının parsel mülkiyet sınırını kestiği noktaların parsel köşe noktalarına olan uzaklıkları gösterilir. 2. Kadastro görmeyen yerlerde yapılacak kamulaştırma haritaları: 2942 sayılı “Kamulaştırma Kanunu”nun 9.maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından yürürlükteki yasa, yönetmelik ve genelgelere göre belirlenecek kamulaştırma sınırları, mevcut tapu kayıtları sorgulanarak araziye uygulanması sonucunda, tesis edilen YKN yardımıyla teknik yönetmelik esasları içinde ölçülerek bu şartnameye göre kamulaştırma haritaları yapılır. idare tarafından belirlenen proje ölçeğinde BÖHHBÜY esaslarına göre çizilir. Fotogrametrik haritası olan yerlerde ise bilirkişilerle birlikte arazide parsel sınırlarının tespiti yapılır. Düzenlenen evraklarda mutlaka idare teknik elemanının imzası bulunmalıdır. DÖRDÜNCÜ BOLUM Kamulaştırma / Tahsis / İzin-İrtifak Planlarının Çizilmesi Kamulaştırma Planlarının Çizimi Madde 14 – Kadastro Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda; aynı ölçekteki kadastro paftalarının kenarlaşması, paftaların bütünlemesi, mülkiyet sınırları vb. tüm kadastral altlığın mutabakatı sağlandıktan sonra Kamulaştırma Planları rulo şeklinde hazırlanacaktır. Kamulaştırma Planının Parça Adedi ve Çeşitlerinin Belirlenmesi Madde 15 – Kamulaştırma planlarının parça adedi, Kadastro Müdürlüğü sınırları (taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçe idari sınırları) esas alınarak ayrıca idarenin isteği doğrultusunda imarlı kesimler için KİBK’ya; imarlı kesimler dışında kalan yerlerde KYK’ya esas olacak şekilde Kamulaştırma Planları hazırlanır. a) KİBK na esas Kamulaştırma Planı Bu plan, sadece imarlı kesimlere ait taşınmazların kamulaştırılması için düzenlenecektir. Mevcut imar planındaki koridor, ihtiyaç duyulan kamulaştırma koridoru ile çakışıyor ve imar tadilatı gerekli değil ise imar koridoru esas alınarak, imar tadilatı gerekli ise kontrol teşkilatı ile birlikte belirlenen kamulaştırma koridoru mevcut imar planına işlenerek, kamulaştırma planı hazırlanacaktır. Karayolu güzergâhının onaylı projesine göre hazırlanan kamulaştırma planındaki sınırlarına göre 6001/19 maddesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca imar planlarına işlenmesi sağlanacaktır. 6001/19-3 maddesi çerçevesinde karayolu güzergâh planlarına uygun olarak imar planlarının ilgili kurum ve kuruluşça (Belediye, Özel idare vb.) 60 gün içinde revize edilip edilmeyeceği hususu yüklenicisince belgelendirilerek idareye rapor edilecektir. Bu rapor sonrasında idare tadilat planlarının (revizyon planı veya plan değişikliği) yapılması yönünde işlem başlatacaktır. idare gerektiğinde imar planlarını (revizyon planı veya plan değişikliği) bu işin kapsamda yaptırır. imar tadilatının gerekli olduğu durumlarda kamulaştırma koridorunun eksene paralel olarak girinti ve çıkıntılara yer verilmeden belirlenmesi esastır. Ayrıca sadece imar adaları farklı bir renkle kamulaştırma planında gösterilecektir. b) KYK’ya esas Kamulaştırma Planı Bu plan, imarlı kesimler dışındaki tüm diğer taşınmazların kamulaştırılması için düzenlenecektir. Mevzii imar planları sınırları içerisindeki taşınmazlar da bu plan kapsamına dahil edilerek, plan ve cetvelde “Mevzii imar” notu yazılacaktır. Kamulaştırma planları; (1) Yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla (terkin işlemi) (2) Tesis sahaları, ariyet ocakları, depo sahaları, şantiye sahaları vb. (tescil işlemi) olmak üzere her durumda ayrı ayrı tanzim edilecektir. Kamulaştırma Planlarının Düzenlenmesinde Uygulanacak Genel Hususlar Madde 16 – Yukarıdaki esaslarda hazırlanacak kamulaştırma planlarında; birden fazla imarlı/imarsız kesimin aynı planda olması durumunda; plan kapsamında olmayan diğer imarsız/imarlı kesimler için ayrı plan düzenlendiği notu planın uygun bir yerine yazılacaktır. Kamulaştırma planlarının kamulaştırma başında ve sonunda, plan kapsamında olmayan komşu parseller boyamasız gösterilecektir. Birden fazla kesimin (imarlı/imarsız) tek kamulaştırma planında tanziminde de komşu parseller aynı şekilde gösterilecek ve ancak plan kapsamı dışı kesimin küçük olması durumunda (rulo planda 1-2 katlama) kesintisiz olarak gösterilecektir. Kamulaştırma planlarının başında, sonunda ve kavşak sahaları veya yol ayrımlarında yön işareti ile gösterilerek yerleşim yerinin adı yazılacaktır. Kamulaştırma koridoru içerisinde; güzergâh ekseni ve kilometrajı, parsel sınırları, yapılaşmalar ve zorunlu olan ayrıntılar gösterilecektir. Bunların dışında kalan TO ve TF km. leri, karelaj ve koordinatları vb. kamulaştırma koridorunun dışında gösterilecektir. Arazide ölçülen yapılaşmalar (bina, sabit tesis vb.) kamulaştırma planında gösterilecek ve taşınmazın fiili cins bilgisi olarak cetvele yazılacaktır. Yolun adı, km. başlangıcı, kilometraj, km. eşitliği vb. bilgiler onaylı projesinden alınarak plan ve başpaftaya yazılacaktır. İmar planları, mücavir alan/köy yerleşim alanı, kıyı kenar çizgine ait ilgili kurumdan tasdik edilmiş belgeler (plan, kroki, harita vb.) yazılı olarak alınarak, idareye teslim edilecek ve bilgileri kamulaştırma planlarına işlenecektir. Eski kamulaştırılan ve ancak yola terkin edilmeyen kısımlar sadece planda tarama ile gösterilecektir. Aynı planda birden fazla eski kamulaştırma olması durumunda farklı KYK/KİBK için farklı tarama yapılacak ve planın uygun boşluklarına açıklayıcı not yazılacaktır. Kamulaştırma Planlarının Kısımları Madde 17 – Planlar (Kamulaştırma, İzin-irtifak ve Tahsis) şeritvari olarak hazırlanır ve aşağıdaki kısımlardan oluşur: (1) Plan (2) Ayrıntılı Cetvel (3) YKN Koordinat Özet Çizelgeleri, Dönüşüm Parametreleri Tablosu, Yatay Güzergah Elemanları Tablosu (Aplikasyon Tablosu), Adetler ve Yüzölçümler Özet Tablosu (4) Taşınmazlar Özet Tablosu (5) Açıklamalar (6) Başpafta (1) Plan a) Kamulaştırma Planı 1)Yol Kamulaştırma Planı Planın başlangıç ve bitiş kısımlarına, ok çıkarılmak suretiyle kamulaştırma başlangıç ve bitiş kilometreleri gösterilir. Kamulaştırma koridoru bu kilometrelerde eksenden dik çıkmak suretiyle kapatılır. İmar planına rastlayan kesimlerde ise güzergah ekseninin imar sınırını kestiği noktalar, imar başlangıcı ve imar sonu kilometresi ok çıkartılmak suretiyle gösterilir. Belediye sınırları içerisinde kalan kısımlarda mücavir alanın başlangıç ve bitiş kilometreleri de aynı usulde gösterilir. Kamulaştırma sınırları içine giren parseller ve sabit tesisler, sınırları kapatılmak suretiyle gösterilir. Köy veya mahalle sınırlarının kadastro paftalarındaki sınırları gösterilerek, iki tarafına ilgili köy veya mahallenin adları sınır çizgisine paralel yazılır. Uygun yerlere pafta ve ada numaraları yazılır ve parsellere kadastronun parsel numaraları aynen verilir. Pafta lejantı açılır. (İli, İlçesi, Mah/Köy, Ölçek). Uluslararası Yersel Referans (ITRF) Ağı’na dayalı olarak üretilen harita ve paftaların, daha önce Avrupa Datumu’na(ED-50) dayalı Türkiye Yüzey Ağı’na göre üretilen harita ve paftalarla bağlantı ve birliğini sağlamak için, BÖHHBÜY’nin 80. maddesine göre düzenlenen pafta kenar bilgileri ile birlikte, ED-50 Koordinat Sistemi’ne göre koyu mavi renkte kareler ağının kesişme (+) noktaları konulur. Okuma yönü büyüme doğrultusunda olmak üzere paftanın sol kenar boşluğunda (X) değerlerinin, paftanın alt kenar boşluğunda (Y) değerlerinin, eksenlerine dik yönde, 1,5 mm yükseklikte, parantez içinde eğik(italik) rakamlarla koyu mavi renkte yazılır. Kamulaştırma planının hazırlanmasında ölçek, kadastro paftasının ölçeğidir. Ayrıca kesinleşen kamulaştırma sınırları ve halihazır durumu gösterir proje ölçeğinde plan çizdirilecektir. Kadastro görmeyen yerlerde planın ölçeği proje ölçeği olacaktır. Zilyetlik olan kesimlerde plan bütünlüğünü (Şeritvari) sağlamak için, zilyetlik kesimin başlangıç veya bitiş kısımlarındaki kadastro paftalarının ölçeği esas alınır ve proje esasına göre köy bazında 1(bir)’den başlamak üzere kamulaştırılacak parsellere KGM sıra numarası verilir. Bu numaralar daire içinde gösterilir. Kamulaştırma planı ve kamulaştırma koridoru başlangıç kilometresinden bitiş kilometresine kadar kesintisiz devam eder. Kamulaştırma koridoru içerisinde kalan tescil harici alanlar harflendirilir (KYol.1, KYol.2, …, TH.1, TH.2, …, Or.1, Or.2, … vs.) ve köy sınırları esas alınarak alan hesabı yapılır. Cetvele ve Kamulaştırılan Taşınmazların Özet Tablosunda fiili cinsi (yol, dere, taşlık, çalılık, orman vb.) ile yüzölçümü işlenir. Yeni kamulaştırması yapılacak kısmın bitişiğinde daha önce kamulaştırılmış kısım varsa (yol, ocak sahası, depo yeri, tesisler vb.), KYK veya KİBK tarih ve sayısı belirtilerek kamulaştırılan yerler taranmak suretiyle gösterilecektir. Dere ıslahı ve derivasyon planları da bu kapsamda tanzim edilecektir. 2) Tesis Sahası Kamulaştırma Planı Tesis sahalarına (Bölge, Şube, Bakımevi, Şantiye, Depo, Konkasör, Ariyet, Kum-Çakıl, Taşocağı, vb.) ait planlar ayrı bir plan olarak tanzim edilecektir. Tesis sahası olarak kamulaştırılan taşınmazlar İdare adına tescil edilecektir. b) Tahsis Planı (Tesis Sahaları için) Kamulaştırma alanına giren; tescil harici; kışlak, harman yeri, mera, dere, yol, hazine arazisi ve ormanlık sahalarda kamulaştırma planı kesilmez. Sadece tesis sahaları kamulaştırmalarında bir bütün olarak hazırlanan kamulaştırma planından farklı olarak 5539/30. maddesine göre tahsisi talep edilecek yerlerde tahsis planı tanzim edilir. c) İzin -İrtifak Planı ve Orman Alanları Üzerinde Tecavüzleri Gösterir Plan Kamulaştırma alanına giren ormanlık sahalar Or1, Or2 olarak adlandırılarak kamulaştırma planında gösterilir ve alan hesabı yapılır. Orman alanları için 6831/17. maddesine göre İzin-Irtifak Planı hazırlanır. Orman kadastrosu yapılmayan yerlerle ilgili yüklenici firmanın orman idaresinden alacağı yazıda: 1) Kamulaştırmaya konu güzergah içinde orman alanı olup olmadığının tespiti işleminin Orman Bölge Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışma neticesinde tespit edildiği, 2) Bu tespit işleminin mevcut en eski tarihli 1/25000 ölçekli memleket haritaları ile bu haritalara esas teşkil eden hava fotoğrafları, tapu kaydı, mülkiyete yada orman suçuna esas mahkeme kararları ile suç tutanaklarının bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda ormanla ilişiğinin olup olmadığının tespit edildiği, konuları açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca Orman idaresinden yazı ekinde alınacak orman alanlarını gösterir haritada yol ekseni ve kamulaştırma koridoru işlenerek koridor içinde yer alan bölmelerdeki Orman Alanı, Orman Toprağı (OT), Ziraat Alanı (Z), iskan Alanı (İS) vb. kullanım şekilleri için ayrı ayrı alan hesabı yapılarak planın cetvel kısmına işlenir. Orman kadastrosu yapılmış alanlarda orman tahdit haritaları (1/5000 veya 1/10000 ölçekli) üzerine yol ekseni ve kamulaştırma koridoru işlenerek plan üretilir ve planın cetvel kısmına bu kesimlerin koridor içerisinde kalan alanları yazılır. Bu aşamada aşağıdaki iş ve işlemler takip edilerek sonuçlandırılacaktır: (1) Öncelikle kadastro paftası esasına göre izin-irtifak Planının tanzimi, (2) Hazırlanan taslak izin-irtifak Planı CD’si ile birlikte ilgili Orman idaresine sunularak mutabakat sağlanması ve uygun görüşün yazılı olarak alınması, (3) Ormanlık alan üzerinde yapılan hâlihazır ölçümleri sonucunda 3 üncü şahıslarca işgal edilerek kullanılan tecavüzlü alanlar ile üzerindeki mütemmim cüzleri gösterir ayrı bir plan tanzim edilmesi (2B kapsamı dışındaki). (Bu plan Bölge Müdürlüğünce Orman idaresine gönderilerek tecavüzlerin önlenmesi talebinde bulunacaktır). Ormanlık alanlar için ayrıca rapor düzenlenecektir.

1. Şeritvari Plan Kısmı

a) Planın başlangıç ve bitiş kısımlarına, ok çıkarılmak suretiyle kamulaştırma başlangıç ve bitiş kilometreleri gösterilir. Kamulaştırma koridoru bu kilometrelerde eksenden dik çıkmak suretiyle kapatılır. b) İmar planına rastlayan kesimlerde ise güzergah ekseninin imar sınırını kestiği noktalar, imar başlangıcı ve imar sonu kilometresi ok çıkartılmak suretiyle gösterilir. Belediye sınırları içerisinde kalan kısımlarda mücavir alanın başlangıç ve bitiş kilometreleri de aynı usulde gösterilecektir. c) Kamulaştırma sınırları içine giren parseller ve sabit tesisler, sınırları kapatılmak suretiyle gösterilir. Köy veya mahalle sınırlarının kadastro paftalarındaki sınırları gösterilerek, iki tarafına ilgili köy veya mahallenin adları sınır çizgisine paralel yazılacaktır. d) Uygun yerlere pafta ve ada numaraları yazılır ve parsellere kadastronun parsel numaraları aynen verilir. e) Pafta lejantı açılır. (İli, İlçesi, Mah. /Köy, Ölçek). f) Kamulaştırma planının hazırlanmasında ölçek, kadastro paftasının ölçeğidir. Ayrıca kesinleşen kamulaştırma sınırları ve hâlihazır durumu gösterir proje ölçeğinde plan çizdirilecektir. Kadastro görmeyen yerlerde planın ölçeği proje ölçeği olacaktır. Zilyetlik olan kesimlerde plan bütünlüğünü (şeritvari) sağlamak için, zilyetlik kesimin başlangıç veya bitiş kısımlarındaki kadastro paftalarının ölçeği esas alınır ve proje esasına göre köy bazında 1’den başlamak üzere kamulaştırılacak parsellere TCK sıra numarası verilir. Bu numaralar daire içinde gösterilir. g) Kamulaştırma planı ve kamulaştırma koridoru başlangıç kilometresinden bitiş kilometresine kadar kesintisiz devam eder. Kamulaştırma koridoru içerisinde kalan tescil harici alanlar harflendirilir (Yol.1, Yol.2, … TH.1, TH.2, … Or.1, Or.2, … vs.) ve köy sınırları esas alınarak alan hesabı yapılarak, Cetvele ve Envanter Özet Çizelgesine fiili cinsi (yol, dere, taşlık, çalılık, orman vb.) ile yüzölçümü işlenir. h) Yeni kamulaştırması yapılacak kısmın bitişiğinde daha önce kamulaştırılmış kısım varsa (yol, ocak sahası, depo yeri, tesisler vb.), KYK veya Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararının tarih ve sayısı belirtilerek kamulaştırılan yerler taranmak suretiyle gösterilir.

2. Ayrıntılı Cetveli

Kamulaştırılacak Taşınmazlara Ait Ayrıntılı Cetvel sırası ile şu bilgileri kapsar Ayrıntılı Cetvel sırası ile şu bilgileri kapsar: a) İli, İlçesi b) Köyü/ Mahallesi c) KGM sıra numarası ç) Kilometresi(Yaklaşık değer olarak;örn: 29+250) d) Kadastro pafta, ada ve parsel numarası,(Kilometre artış yönüne göre parseller cetvelde sıralı olacaktır.) e) Cinsi (fiili ve tapu durumu) f) Çevre Düzeni Planı/İmar Planı/Mücavir Alan/Köy Yerleşim Alanıdurumu (Örn:ÇDP, İmar, Müc.Aln., Köy YerlAln.) g) Yüzölçümü(tapu alanı, hesap alanı) ğ) Kamulaştırılan kısım h) Kamulaştırmadan arta kalan kısım (sağda, solda) ı) Malikinin Baba Adı, Adı Soyadı, Hissesi i) Mülkiyetini belgeleme şekli j) Düşünceler (Tecviz dışı alanlar için “Genel Alan Hatalı” ibaresi, daha önceki irtifak hakkı, kamu yararı kararı (kamulaştırma) bu kısma yazılacaktır.)

3. Kamulaştırma Planı Tablolar

Kamulaştırma planındaki yer kontrol noktalarının tablosu , yatay güzergah elemanları tablosu , dönüşüm parametreleri planda gösterilmelidir. Verilen koordinatlar plan üzerindeki tüm koordinat sistemlerinde hesaplanarak gösterilmelidir. Ayrıca Dönüşüm sonucunda bulunan parametreler bölge ismi belirtilerek yazılmalıdır. Hazırlanan plan ülke koordinat sisteminde yapılmış ise YKN koordinatları ile aplikasyon değerleri koordinat özet çizelgesine yazılır. Farklı koordinat sisteminde kamulaştırma planı yapılmış ise her sistemdeki dönüşüm parametreleri ile birlikte dönüştürülmüş YKN koordinatları ve aplikasyon değerleri, çizelgede gösterilecektir. (ÜLKE, KADASTRO, İMAR, MEVZİİ vb.) Koordinatlar, mevcut paftanın çizim EPOK’una indirgenerek kamulaştırma planına işlenecektir. Dönüşüm sonucunda bulunan parametreler (A,B,X0,Y0,MQ, MP, dönüklük, formüller) kapsadığı bölge ismi belirtilerek yazılacaktır. Çizelgedeki düşünceler sütununa, YKN’lerin hangi kuruluşa ait olduğu yazılır. Kamulaştırma Planında yer alacak çizelgeler: a) YKN koordinat özet tablosu, b) Aplikasyon (Yatay güzergah elemanları) Tablosu, c) Dönüşüm parametreleri tablosu. İmar plan kapsamında kalan yerler için imar pafta numaraları yazılır. Ayrıca İli, İlçesi ve Köy/Mah. adı belirtilerek kadastro pafta numaraları yazılır. Ayrıntılı cetvel ve özet tablosunda Kamulaştırılan taşınmazların envanteri He parsel, malik ve bina adetleri, yüzölçümleri ile birlikte toplam inşaat alanları otomatik olarak hesaplanacak olup dağıtım tablolarının otomatik olarak oluşturan ve ayrıca Planın ayrıntılı cetvel ve özet tablo kısmı ile plan kısmının otomatik bağlantısını da sağlayan CAD yazılımları kullanılacaktır. 4. Kamulaştırma Planı Açıklamalar Şartnameye göre açıklamalar kısmı şu şekilde hazırlanır Plan ve cetvelde gösterilmeyen ancak açıklanması gereken hususların gösterildiği kısımdır. Yüklenici açıklamaları ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecektir. Kamulaştırılacak yol kesiminin net uzunluğu yazılır. Te-Ko yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan plan, cetvel ve diğer bilgiler yüklenicinin sorumlu mühendisi, İdarenin kontrol mühendisi ve TKGM’nin yetkili elemanlarınca imzalanır. Kadastro görmeyen yerlerde TKGM’nin yetkili elemanının imzası aranmaz. “Maliye Hâzinesine ait taşınmazlar için 6001/22. Maddesinin 4. fıkrası, kamu tüzel kişilerinin ve kamu kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mallar için ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun (D: 4650/17md.) 30. maddesine göre işlem yapılacaktır” ifadesi yazılır. imar tadilatına ait Belediye Meclis Kararının tarih ve sayısı idare veya ilgili belediyeden alınarak yazılır. Bina ve bağımsız bölüm adedi ile birlikte toplam inşaat alanı da yazılacaktır. 2.2.6.5. Başpafta Baş paftada kılavuz plan , başlık, onay ve kaşe kısmında oluşur. Tek bir ilçeye ait planlar için yapılır. Baş paftadaki bilgiler sadece temsi ettiği plandaki verileri kapsamalıdır. 2.2.6.5.I. Kılavuz Plan 1. Kuzey İşareti: Sağ alt köşeye çizilir ve altına kılavuz planın ölçeği yazılır. 2. Kılavuz planın ölçeği: Uygun ölçek 3. Güzergah: Çerçevenin orta bölümüne gelecek şekilde yerleştirilir. 4. Güzergâh üzerinde yolun geçtiği, ilçe ve köylerin yerleri gösterilecektir. 5. Güzergâhın kamulaştırılacak kesiminin başlangıç ve bitiş kilometrelerinden çıkılacak okların kilometreleri yazılacak ve kamulaştırılacak kesim farklı renkle koyulaştırılmak suretiyle gösterilecektir. 2.2.6.5.2. Kamulaştırma Planı Başlığı Başlıkta yazılacak bilgiler şunlardır: 1. Yolun adı: Programdaki adı (Devlet Yolu, İl Yolu, Turistik Yol) belirtilir. 2. Yolun adı 0+000’ın alındığı yerden başlayarak km’nin büyüyen yönüne göre verilir. 3. Kamulaştırılacak kısmın başlangıç ve bitiş kilometreleri belirtilir. Bu kilometreler arasında mücavir alan ve imarlı kesim varsa sol alt köşede gösterilir. İşin tamamı imar planına giriyor ise başlangıç ve bitiş kilometreleri sadece imarlı kesim göstermek için ayrılan sol alt köşede gösterilir. Başlangıç ve bitiş kilometrelerindeki eşitlikler gösterilecek, ara eşitlikler gösterilmeyecektir. Kamulaştırma plan başlığında ayrıca kamulaştırmaya giren köy ve mahalleler, köy ve mahalle oldukları belirtilerek yazılır. 2.2.6.5.3. Onay Kısmı Onay kısmı, yapan, kontrol eden, ve diğer ünitelerin kontrolü için ilgili sütunların gösterildiği bölümdür. 2.2.6.5.4. Kaşe Kısmı Kaşe kısmı, baş paftanın en alt kısmında yer alan ve daha sonra İdarece doldurulacak kısımdır. (Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürü/Otoyolu Proje Şubesi Müdürü (otoyol olan bölgeler için), Kamulaştırma Şubesi Müdürü, Taşınmazlar Dairesi Başkanı olarak düzenlenecektir.) Kontrol İşlemleri Madde 18 – Kontrol mühendisi şartname ekindeki kontrol çizelgesine uygun olarak, kontrol işlemlerini yapacaktır. Ayrıca yüklenicinin yapmış olduğu işler yazı ekiyle teslim alınacaktır. Kontrol mühendisi işin başından sonuna kadar takip ve kontrol işlemlerinde şantiye defteri tutmak zorundadır. Kamulaştırma sınırları içerisinde kalan deniz, doğal ve yapay göller ile akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, ilgili Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerinden resmi yolla temin edilip planlara işlenecektir. Büro ve arazi kontrolü sırasında saptanan eksiklikler tamamlattırılacak ve yanlışlıklar kaynağı bulunarak düzelttirilecektir. Yapılan kontrollerde işin doğruluğu hakkında tereddüt oluşursa, daha geniş kapsamlı kontrol yapılabilir. Kontrol işlemlerine ilişkin ölçü, hesap, inceleme ve yorumlar hakkında ayrıntılı bir rapor düzenlenecek, yüklenici ve kontrol teşkilatı tarafından imzalanacaktır. Madde 19 – Kontrol mühendisi, kadastro yetkili elemanı ve yüklenici teknik elemanınca kamulaştırma planlarının kontrolleri sonunda düzenlenen kontrol raporları ve föyleri idareye teslim edilecektir. Çeşitli Hükümler Madde 23- Tamamı vrya bir kısmı kamulaştırılacak taşınmaz malların her biri için tapu tatbik yada zilyetlik tutanakları; idarenin elemanı, yüklenici ve 2942/9.maddedeki komisyon üyeleri tarafından tanzim edilerek birlikte imzalanacaktır. Madde 24 – Zilyetlik ve tapu tatbik tutanakları düzenlenirken iş başında idarenin elemanı hazır bulunur. Bu eleman, yüklenici tarafından çalışma günü belirtilerek talep edilir. iş yerine gidip gelmek için gerekli araç yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 25 – Kadastrosu yapılmış yerlerde her parsel için ayrı ayrı ifraz beyannamesi hazırlanır. Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin, ifraz beyannameleri birlikte çizilebilir ve aynı tescil bildiriminde (beyannamede) gösterilebilir. Kadastro Müdürlüklerine verilecek belgeler Te-Ko Yönetmeliğinin 21. Maddesine uygun olmalıdır. Madde 26 – Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmazlar, evvelce paydaşlar arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan kısmi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, kontrol mühendisi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 12. maddesi çerçevesinde yükleniciye gerekli çalışmaları yaptırılabilir. Kamulaştırma Sınırlarının Belirlenmesinde Ve Planların Düzenlenmesine İlişkin Genel Hususlar Madde 28 – (1) Kamulaştırma planı üretimi sırasında (emanet/ihaleli) yasal mevzuat dikkate alınarak kamulaştırma sınırlarının belirlenmesi iki aşamada yapılmalıdır. a) Taslak kamulaştırma sınırlarını gösterir planın hazırlanması: Karayolları Geometrik Standartları Tablosundaki yol sınıfları ile yolun Otoyol, Devlet ve il yolu olması, Proje enkesitleri kotlu şevli plan değerleri göz önüne alınarak belirlenen genişliklerin kadastro pafta örnekleri üzerine atılarak kamulaştırma planı standardına göre hazırlanan taslak koridor genişliği belirlenir. Taslak plan üzerine son halihazır (Bina, Yol boyunca inşa edilen ticari ve sanayi tesisleri, Sit alanları, Kültür ve Tabiat varlıkları, çeşme, kuyu, mülkiyet ve tarım arazilerinin sınırları ile Kamu kuruluşlarınca inşa edilen ve edilecek iletim hatlarına Kanal, EYSS; NSS; MSS bilgilerini içeren, su yolu, yer altı su hatları, petrol ve doğal gaz, kanalizasyon, PTT, TEH, AEH, Aydınlatma tesisleri vb. tesisleri), imar, mücavir alan ve kıyı kenar durumları ile tapu kayıtlarındaki mülkiyet durumlarının özel mülkiyet dışında kalanlarının (Maliye hazinesi, Orman, Tescil harici, Devletin Hüküm ve tasarrufu altında ve kıyı kenar çizgisi içersinde kalan parseller üzerine yazılarak belirtilecektir) işlenerek kontrol mühendisi ile kamulaştırma başmühendisinin görüşleri alınarak hazırlanır. b) Kesin kamulaştırma sınırlarını gösterir plan onayı:. ihaleli işlerde; Yüklenici tarafından tanzim edilen plan örneği ve CD’si yazı eki ile birlikte Şube Müdürlüğüne gönderilir.Yüklenicisi ile birlikte şube müdürlüğü teknik elemanlarınca incelen plan gerekli düzeltmeler yapılarak onaylanır ve bölgesine yazı eki ile gönderilir. Kamulaştırma planı ve cetvelinin hazırlanması; (a), (b) şıklarında belirtilen esaslar çerçevesinde kesinleşen kamulaştırma sınırlarına göre kamulaştırma planı ve cetveli şartname ekindeki örneğe göre tanzim edilecektir. (2) Kentlerde, yerleşim yerlerinde, turizm alanlarında, deniz, doğal ve yapay göl ve akarsu kıyılarında, kırsal ve tarım alanlarında düzenli bir yapılaşmayı sağlamak orman ve tarımsal alanların korunması ile tarımsal üretim gücünü yükseltmek için, kanunlar tanzim edilmiş olup kamulaştırma sınırlarının bu kanunların amaçlarına ters düşmeyecek şekilde tespit edilmesi de önem arz etmektedir. Yerleşme yerleri ile yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacı ile İmar Kanunun 12 maddesi hükmüne uygun olarak plan düzenlenecektir. Not: Yol güzergâhlarının imarlı alanlardan geçmesi durumunda belirlenen koridorun kadastrai durumu, taşınmazların kadastro veya imar parseli mi olduğu dikkate alınmadan imar tadilatları yapılmaktadır. Belediyeler; yapılacak hizmetin kamu hizmeti olması ve yolun getirilerini de göz önünde tutarak genelde bu tür tadilatları detaylı incelemeden onaylamaktadırlar. Bu tadilatlara göre kamulaştırma işlemleri yürütüldüğünde de parsellerin kullanım durumları bozulmakta ve 12. maddeye aykırı işlem tesis edilmesine neden olunmaktadır. Bu kapsamda taşınmaz mal malikleri tarafından açılan davalar yolun ve kamulaştırmanın idaremiz tarafından yapılması nedeniyle idaremize rücu ettirilmektedir. Bunun neticesinde İdaremizce kamulaştırılan ancak kullanılmayan alanlar oluşmaktadır. Ayrıca; imar planı olan arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış alanlarda yol güzergâhımızın imar bütünlüğünü bozması nedeniyle yine arta kalan kısımların mülk sahibinin işine yaramamasından ötürü idaremiz dava edilmekte mahkemeler de genellikle imar bütünlüğünü bozan tarafın idaremiz olması sebebiyle mülk sahibi lehine karar vererek, bu konumdaki taşınmazlara yüksek bedel ödenmesinin yanında idaremizce kullanılması da söz konusu olmamaktadır. Bunun dışında imar bütünlüğünün bozulması nedenleri ile taşınmaz sahipleri ile çeşitli sorunlar yaşanmakta, yapılan tadilatın iptali yönünde davalar açılmaktadır. Bu nedenle 1/1000 lik uygulama imar planı olan ancak arazi ve arsa düzenlemesi yapılmayan alanlarda kamulaştırma sınırlarının, halihazır kullanım durumunun, kadastral ve imar altlıklarının bir bütün olarak değerlendirilip, gerekiyorsa proje tadilatlarının ilgili başmühendislikle birlikte kararlaştırılıp projenin ve imar sınırlarının son durumuna göre yeniden tadil ettirilerek kamulaştırma sınırların sağlıklı bir şekilde belirlenmesi sağlanmalıdır. Kamulaştırma planı hazırlanması aşamasında; imar bütünlüğü bozulan alanlara ilişkin hazırlanacak rapor idareye sunulacaktır. Yol projesinde öngörülmeyen ancak imar planlarında yer alan toplayıcı yol, yan yol, bisiklet yolu, yaya yolu vb. kent içi ulaşım hatları kamulaştırma koridoruna dahil edilmeyecek ve bu duruma ilişkin gerekli rapor düzenlenerek idare bilgilendirilecektir. (Belediyesince tüm güzergâhta 18. md. uygulaması yapılarak taşınmazların yola terkin edilmesi durumu hariç) Ek kamulaştırmalarda işlemler sonuçlanmadan imar uygulamasına tabi tutulan parsellerin ve üzerindeki kamulaştırma şerhlerinin, oluşturulan ve tescil edilen yeni parselle taşınıp taşınmadığı araştırılacak ve aşağıdaki işlem adımları yürütülecektir. a) Kamulaştırılan ve arta kalan kısımlar ile imar uygulaması öncesi kamulaştırmaları sonuçlanmayan parseller ve hissedarları araştırılacaktır. b) Kamulaştırılan ve arta kalan kısımların imar uygulaması sırasında düzenlenen dağıtım cetvellerinde ve tapu kütüğünde hangi yeni parsellere gittiği ile kamulaştırma alanı içinde veya arta kalan kısımda Idaremizce devir alınan hisselerin dikkate alınıp alınmadığı araştırılacaktır c) Imar uygulaması sonucunda kamulaştırılan ve arta kalan kısımlara ait hisselerin gittiği yeni parsellerin takyitli tapu kayıtları çıkartılacaktır. Ayrıca kamulaştırma şerhlerinin kaldırılmasında sakınca olup olmadığı belirlenerek tüm veriler örnek çizelgeye işlenecektir. Kesinleşen kamulaştırmasız el atma ve bedel artırma davaları ile 6830 ve yürürlükteki 2942 sayılı KanununlO., 16., 17., 19.,27.ve 31/b maddeleri kapsamında koyulan şerhlerin tapuya işlenip işlenmediği araştırılarak belgelendirilecek ve her parsele ilişkin bilgilerin yer aldığı rapor düzenlenecektir. Mükerrer kamulaştırma bedeli ödenmemesi için parsellerdeki şerhleri araştırılarak, taşınmazların başka maliklere devir, temlik vb. yasak işlemlerin yapılıp yapılmadığı tespit edilecek ve idareye rapor halinde sunulacaktır. Kamulaştırma planı hazırlanması sürecinde güzergâha ait parsellerde kamulaştırmasız el atma davaları açılıp açılmadığı araştırılacaktır. Kamulaştırmasız el atma davasına konu olan parselin koridordaki tüm kısmının davaya konu edilmesine ilişkin gerekli belgeler düzenlenecektir. Kamulaştırmasız el atılan parselin yol inşaat ve emniyet sahasında kalan kısımları için terkin belgeleri, proje (depo yeri, şantiye yeri vb.) sahasında kalan kısımları için ise tescile esas belgeler hazırlanarak Idareye teslim edilecektir. (3) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından toplulaştırma çalışmaları yapılan alanlardaki kamulaştırma sınırları; 27 Haziran 2008 tarih ve 4759 sayılı yazıda belirtilen hususlara göre belirlenecektir. (4) Kamulaştırma sınırları; karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki yapı ve tesisler,levhalar, ışıklar, işaretlemeler, ağaçlar, direk,yangın musluğu, çeşme, parmaklık, çit, ihata duvarı ve benzeri elemanların tesis edilmesi sırasında çekme mesafelerinin belirlenmesi ve sorun yaşanmaması amacıyla, olabildiğince proje eksenine eşit uzaklıkta ve paralel olarak geçirilmesine özen gösterilecektir. (5) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamındaki deniz, doğal ve yapay göller ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan alanlarda kamulaştırma planları düzenlenirken “Doldurma ve Kurutma” yoluyla kazanılan alanlarda halihazır Harita ve kıyı kenar çizgisi tespiti ile 1/1000 ölçekli Uygulama (Dolgu) imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planları dikkate alınacaktır. Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmemiş olması durumunda ise ilgili Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüklerinden resmi yolla tespiti yaptırıldıktan sonra kamulaştırma planı düzenlenecektir. Ayrıca barajlarda, göl ve göletlerde koruma kuşakları araştırılarak kamulaştırma planına işlenecektir. Kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gereken taşınmazlar için ilgili defterdarlığa müracaat edilecektir. Kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan kesimlerde öncelikle Dolgu İmar planlarının olup olmadığı araştırılacaktır. Dolgu İmar planlarının bulunmaması halinde planların hazırlanması ve yetkili kurumca onayından sonra kamulaştırma planı düzenlenecektir. (6) Kamulaştırma koridorunun Ormanlık alanlara ve Milli Park sahalarına rastlaması durumunda ilgili idaresinden İzin İrtifak hakkı almak amacıyla bu alanları gösterir Orman İzin-İrtifak planı hazırlanacaktır. (7) Kamulaştırma sınırlarının her iki tarafının bitişiğindeki parseller kapatılacak eğer bu parsellerin derinlikleri 25 metrenin altında ise bir sonraki parsellerde kapatılacaktır. Çizimlerde Kamulaştırma Planı genişliğini aşan parsellerin sınırının devam ettiği sembolize edilerek, açıklayıcı not ile folyede gösterilecektir. Kamulaştırma sınırlarının her iki tarafında 25 metrelik mesafe içinde kalan her türlü bina ve müştemilatlar gösterilecektir. Yapılar ve müştemilatların ebatlı krokileri çizilecek ve çekilen fotoğraflarla birlikte Yapı ve Müştemilat Raporu düzenlenecektir.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.