Başta 2010/22 sayılı “Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge” olmak üzere mevzuat incelendiğinde kadastro kontrolleri belirli standartlara göre yapılır. Kadastro kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. a) “KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ”nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır; 1. Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi, 2. Kamulaştırma kararı (kamu yararı kararı), 3. (Kısmen kamulaştırmaların gereği olarak iki ya da daha fazla parçaya ayrılmalarda; İmar Yasası hükümlerine göre belediye encümeni veya il özel idaresi kararına gerek yoktur), 4. Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi, 5. Serbest çalışan mühendisin iş yapım sözleşmesi veya vekâletname örneği, (Kimlik belgelerinde T.C kimlik numarasının bulunması zorunludur.) 6. Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği, 7. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, kooordinat çizelgeleri, 8. Kamulaştırma haritası, 9. Parsellerin, kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımlarını gösterenyüzölçüm gösterir hesap cetvelleri, Bu evrakların yanı sıra ; 10. Firma Vergi Levhası Örneği 11. Firmanın Ticaret Odası Belgesi 12. Firmanın sahibinin Oda Sicil Belgesi 13. Firmanın Sahibinin imza sirküleri 14. Kurumdan aldığınız, kadastro kontrolüne ilişkin üstyazı 15. 2010/22 sayılı genelge eklerinde bulunan kontrol evrakları 16. Plan, Beyanname ve diğer muhtelif evraklar 17. Kontrol harcı ödediğinize dair dekont gibi evrakların bulunması gerekir. Bu evrakların mümkünse orjinallerini yanınızda bulundurmanız veya noter onaylı belgesini getirmeniz, yada aslı gibidir yaptırmanız faydalı olabilir. b) Kamulaştırma haritanızı, kurumdan alacağınız bir dilekçe yani resmi yazı ile kontrol ettiriniz. Sayısal ortamda kontrol ettirecek iseniz ekte CD, Çıktı olarak kontrol ettirecekseniz ekte plan çıktısı olması gerekir. c) Eğer mümkünse kadastro kontrolü öncesi sayısal ortamda ön kontrol yaptırınız. d) Kadastro kontrolüne dosyanızı götürmeden önce tüm sorunları halletmiş olmanız, proje – pafa – ölçü krokileri ve değerleri – fen klasörü – tapu kaydı uyuşumunu yapmanız, sorun ve sıkıntı varsa çözebiliyor iseniz çözmeniz gerekir. e) Kontrole başlamadan önce üstyazının girişini mutlaka yaptırınız. f) Kontrol dosyanız ile ilgili fen kayıt numarasını mutlaka alınız. g) Yanınızda kopyasını aldığınız fen klasörü, değişiklik evrakları, tapu kayıtları gibi kontrole konu olacak tüm belgeleri getirmeniz faydalı olacaktır. Ayrıca sayısal ortamda düzenli bir şekilde klasör yapısı ile yapılmış dosyalama düzeniniz olması itibar ve hız açısından önemlidir. Bu dosyalamada herşey kategorilendirilmiş şekilde ayrılarak konulmalıdır. Sayısal projeler, kadastro paftaları, halihazır vs.   Kadastro Müdürlüğü veya birimi kontrol sürecini şu şekilde izler; 1) Kamulaştırma haritalarının kontrolü için, kamu kurum ve kuruluşları, ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. 2) Kadastro müdürlüğünce; döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsili sağlanır. 3) Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır. 4) Teknik kontrol yapılır. – İşlemin kontrolü, B.Ö.H.H.B.Ü.Yönetmeliği, Tescile Konu Olan Harita ve Plânlar Yönetmeliği Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi (20110/11 sayılı) ile Tescile Konu Harita ve Plânların Kontrolü Kontrolü Hakkında Genelgenin (2010/22 sayılı) ilgili hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazi yapılır. – Kontrol sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar ilgili formlarda belirtilmek suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve noksanlıklar giderildikten sonra konntrol işlemleri tamamlanarak “kontrol raporu” düzenlenir ve rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafından imzalanır. – Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerdeise iki takım işlem dosyası, “kontrol raporu” ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil işlemi için bir üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilir. – Tescilden sonra değişiklik parsellerin fen klasörü ve paftasına işlenir.     Tapu Müdürlüğü; (Kamulaştırma işleminin mahiyeti gereğince; kontrol işlemi bir bütün olarak yapıldıktan sonra, tapu müdürlüğünde yapılacak tescil işlemi, kamulaştırmayı yapan idare ile parsel malikinin anlaşmaya varması durumunda ya da mahkeme kararına göre peyderpey yapılır.) Ya da; teknik kontrolden sonra dosya tapu müdürlüğüne gönderilmez. Kamulaştırma yapan idare ile parsel maliki anlaştıkça ya da mahkeme kararı alındıkça her bir parsel için ayrı olmak üzere üç takım tescil bildirimi düzenlenip dosyası oluşturulmak suretiyle tapu müdürlüğüne gönderilir. * Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir. Kamulaştırma işlemi için; ilgilisi tapu müdürlüğüne gelmişse, satış işlemi gibi resmi senet düzenlenmek suretiyle; ilgilisinin gelmediği durumlarda, mahkeme kararı gereğince işlem yapılır. Tapu müdürlüğünde yapılacak tescilin şekli 1467 sayılı genelgede yer almaktadır. Tescil sonrası, “tescil bildirimi”ne tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu müdürlüğünce tasdik edilir. İşlem dosyasının aslı tapu müdürlüğünde alıkonurken diğer nüshalar kadastro müdürlüğüne geri gönderilir. Mali Yönü; Kamulaştırma haritasının kontrolü için işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır. Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yapılan harita ve plânların kontrolünde döner sertmaye fiyat listesinde belirtilen ücret alınır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak PROTOKOL düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili protokol hükümleri uygulanır. Ayrıca; tapu müdürlüğünce 492 sayılı Harçlar Yasası uyarınca harç tahsil edilir. (KOÇAK, URL-9)   Kamu Yararı Kararının Alınması Kamulaştırma planları tamamlanıp idarece onaylandıktan sonra yeterli ödenek temin edilip kamulaştırma planı için kamu yararı kararı alınır.2942 sayılı kamulaştırma kanunun 5. Maddesinde Kamu yararı kararı verebilecek merciiler, 6. Maddesinde ise bu kamu yararı kararını onaylayacak merciiler belirtilmiştir. KGM tarafından yapılan veya yaptırılan planlar için kamulaştırma işlemlerinin kamu yararı Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmektedir. Kamu yararı alma süreci biraz zaman alabilmekte ve bu sürecin uzamasına neden olabilmektedir. Bu nedenle plan hazırlama, idari şerh düşme gibi işlemler için kamulaştırma işlemine başlama kararı alınabilir. Fakat ileride bu kadar kamu yararı kararına dönüştürülmelidir. KGM tarafından yapılan ve bakanlıkça onaylanan KÎBK ve KYK sayıları Şekil 2.14.’ de verilmiştir. Son 10 yılda 13876 KYK, 2896 KÎBK olmak üzere toplamda 16772 tane kamulaştırma planı için kamu yararı veya kamulaştırma işlemine başlama kararı alınmıştır.   İdari Şerh İşlemleri Kamulaştırma planları yapılıp, kamu yararı kararı alındıktan sonra idare tarafından Tapu Müdürlüğüne bir dilekçe ile kamulaştırılacak parsellerin tapu kaydına idari şerh verilmesi istenir. (Şekil 2.33.) Bu şerhin verilmesinin amacı taşınmazın üzerinde kamulaştırma sürecinde bir değişiklik olduğunda kamulaştırma yapan idareyi bildirilmesini sağlamak, alıcı ve satıcı arasındaki tapu işlemlerinde her iki tarafı da bilgilendirmektir. Kamulaştırma kanunun 7. Maddesinde şerh ile ilgili şunlara değinilmiştir: 1. Tapu kaydına şerh düşüldükten sonra taşınmazın üzerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili Tapu Müdürlüğü kamulaştırmayı yapan idareye değişikliği bildirilir. 2. Bu şerh Satış, ipotek, haciz, intikal gibi hakların oluşmasına engel değildir. Bu süreç içerisinde taşınmazın sahipleri istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Fakat bu işlemlerde konuyu ilgilendiren kişilere bu bilgi verilir. 3. Şerh tapu kaydında altı ay süresince durur, Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti ile ilgili idare adına tescil isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge Tapu Müdürlüğüne verilmediği sürece şerh Tapu Müdürlüğünce res’en silinir.    

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.