Giriş

Karayolları Genel Müdürlüğünce 1950’li yıllardan bu güne kadar yol güzergâhlarında taşınmaza ihtiyaç duyulan tüm çalışmalarda yapılan veya yaptırılan kamulaştırma planları, devir, irtifak ve tahsis planları gün geçtikçe teknik açıdan yetersiz kalmaktadır. KGM’nün son yıllarda yaptığı çalışmalardan kaynaklı yoğunluğun olması, mevcut personelin yetersiz veya bilgisiz olması nedeni ile güncelleme işinin ehli kişilerce yapılması veya kontrol edilmesi gerekmektedir. Kamulaştırmaya etki eden veriler arasındaki uyuşumsuzluklar, kadastral sınırlarının veya cinsinin değişmesi, maliklerinin değişmesi, güzergâhta geçen süreç içerisinde diğer idareler tarafından plan, proje ve uygulamaların yapılması, KGM veya taşınmazın ilgilerince kamulaştırma işleminin dava konusu olması , zeminde karayolu güzergâhındaki kaçak yapılaşmalar, güzergâhta ek kamulaştırma gereksinimleri gibi nedenler ile kamulaştırma planları yetersiz kalmakta ve planların yeniden derlenerek güncellenmesi söz konusu olmaktadır. Kamulaştırma planlarının yapımına başlanıldığı ilk günden bugüne kadarki süreçte kamulaştırmaya ait tüm veriler arşivlenir ve saklanır. Arşiv verilerinin yoğunluğu, kağıda basılı olması ve karmaşık arşivleme yapısı olmasından dolayı veriler etkileşimli şekilde değildir ve veri bulma zorluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Ayrıca bu veriler içerisinde kamulaştırma işlemini tamamlamış, mülkiyeti KGM’ne geçmiş parsellere ait arşiv verileri de vardır. Buda gereksiz evrak kalabalığına yol açmaktadır. Bu nedenle arşivinde güncellenmesi, gereksiz arşiv verilerinin ayrılarak ayrıca saklanması, tüm arşiv verilerinin sayısal ortama aktarılması gerekir. Kamulaştırma sürecini hızlandırmak, verilerin tek bir projede toplanıp dinamik çalışabilmek, geçen süreçteki tüm verileri irdeleyerek hataları düzeltmek ve kamulaştırma sürecinin envanterini çıkarmak amacı ile planların güncellenmesi gerekir. Bu kapsamda kamulaştırma planlarına etki edecek her veri sayısallaştırılmalı, verilerin uyuşumları kontrol edilmeli, kaçak yapılar tespit edilmelidir.  

NEDENLERİ

Kamulaştırma planlarının güncellenmesinin bir çok nedeni vardır. Fakat mevzuat, amaç ve işleyiş incelendiğinde temel nedeni parçalı planları bir arada ve tek koordinat sisteminde toplamak, güzergahtaki değişimleri irdelemek, arşivi güncellemek, envanter çıkarmak ve planları sayısal hale getirmektir. Kamulaştırma planlarının güncellenmesinin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: a) Güzergâhtaki tüm kamulaştırma planlarının ve arşivinin bir arada toplanarak değerlendirilmesi, b) Kamulaştırma arşivinde gereksiz evrakların ayıklanması ve arşivin sayısallaştırılması, c) Kamulaştırma planlarını daha duyarlı ve doğru hale getirmek d) Güncel halihazır alım yaparak güzergahta gerekli ise ek kamulaştırma yapmak, e) Zilyetlik ile yapılan kamulaştırma planlarını güncellemek f) Karayolları Genel Müdürlüğünce kullanılmayan alanların tespit edilmesi, g) Tescil, tahsis veya terkini yapılmayan parsellerin belirlenmesi, h) Yola Terkini veya Tahsisi yapılmayan parsellerin nedenlerinin araştırılması i) Güzergahtaki kadastral değişikliklerin tespit edilmesi, j) Güzergahtaki maliklerin yeniden tespit edilmesi ve güncellenmesi, k) İmar planı , mücavir alan sınırı , toplulaştırma uygulamaları gibi farklı idarelerce yapılan plan , proje ve uygulamaların irdelenmesi, l) Kamulaştırma koridoruna tecavüz eden yapıların veya tesislerin tespit edilmesi, m) Kamulaştırma planlarını güncel teknolojinin gerektirdiği düzeye getirmek, n) Tüm verilerin sayısallaştırılarak, istenen bilgiye anına erişim sağlamak, o) Güzergahta tesis edilen jeodezik noktaların güncellenmesi,
Amaç
 Madde 1 -Bu şartname He teknik sebeplerle yetersiz kalan, yada uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen, zemindeki sınırları gerçeğe uygun Şekilde göstermediği veya çeşitli nedenlerle sınırların değiştiği tespit edilen KGM'nce yapılmış veya yaptırılmış her türlü kamulaştırma planları (yol, ilave, ref, taş ocağı servis yolları vs.) ile yol güzergâhları civarında bulunan tüm tesis ( Bölge, şube, Bakımevi, şantiye, Depo, Ariyet, Taş Ocağı vs.) sahalarına ait mevcut planların (idarece belirlenen km bazında), tek plan kapsamında bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yol ve tesis sahalarına ait sınırların arazide belirlenmesi ile bu planların yer aldığı tapulama veya kadastro paftalarının sayısallaştırılarak güncellenmesi, yola cephesi olan parseller ile kamulaştırma koridoru içerisinde kalan terkin veya tescili yapılmamış parsellerin takyitleri ile tapu kayıtlarının çıkarılması ve zemin üzerindeki muhdesat ve yapılaşmanın veya değişikliklerin belirlenmesi ve parseller hakkında idarece yapılan işlemlerin tespit edilerek, Güncel (Envanter) Kamulaştırma Planı hazırlanması ile Envanter ve Arşivin bu çerçevede (kamulaştırma işlemlerim tamamlanan ve tamamlanmayan taşınmazlara ait dosyaların ayıklanarak yeniden tanzimi) yeniden düzenlemesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla bu Şartname hazırlanmıştır.


 Kapsam
 Madde 2 - En az bir yol veya tesis sahası (Bölge, şube, Bakımevi, şantiye Sahası vb.) biriminde olmak üzere; Kamulaştırma Planları ve bu planların yer aldığı kadastro paftalarının BÖHHBÜY'e göre güncel haliyle yeniden düzenlenmesi ile kontrol, yetki, kabul ve tescil aşamalarında uygulanacak genel esas ve usulleri kapsar. Ayrıca, idarenin ilgili diğer birimleri tarafından yürütülen yol proje veya yol yapım ihaleli işlerin kapsamında kamulaştırma planlarının yaptırılması gerektiğinde de bu Şartname hükümleri uygulanır.

AŞAMALARI

Kamulaştırma planlarının güncellenmesi, kamulaştırma plan üretiminden farklıdır. Ön çalışma başta olmak üzere tüm aşamalarda titiz çalışılması gereklidir. Çalışmaların her aşamasında bir şeyler çıkabilir. Mesela ön çalışma yaparken unuttuğunuz veya bulamadığınız bir kamulaştırma planına ilişkin bilgiler kadastro haritası oluştururken veya tapu kayıt takyitlerinde karşımıza çıkabilmektedir. Sürecin bazı kısımları kamulaştırma plan üretimindeki aşamalar ile aynıdır, fakat plan görselliği, yapılacak işlemler, harita hazırlama gibi birçok konu benzer gibi gözüksede oldukça bariz farklar vardır. Yapılacak işlem adımları kamulaştırma plan üretiminden farklıdır ve daha fazladır. Şartnamede iş başlangıcı ve aşamaları şöyle anlatılmıştır:
İKİNCİ BÖLÜM
 Yükleniciye Teslim Edilecek Belgeler İdare Tarafından Yükleniciye Verilecek Dokümanlar
 Madde 8 -
 8.1- ise Başlama Esnasında Teslim Edilecek Belgeler
 Güncellemesi yapılacak yol güzergâhına ait işyeri Teslim Tutanağında belirtilen teknik ve idari, belge ve bilgiler yükleniciye teslim edilecektir.
 (1) - Teknik Belgeler:
 a) ihale edilecek yol güzergâhı ile güzergâh çevresindeki her türlü tesis sahası olarak (Bölge, şube, Bakımevi, şantiye, Depo sahası vb. gibi) kamulaştırılan taşınmazlara ait;
 ■ Kamulaştırma planları,(ek, ref vb.)
 ■ Kamulaştırma sınır taşı planları,
 ■ Orman izin-irtifak planları,
 ■ Tahsis planları,
 ■ Yukarıdaki planlara ait teknik dokümanlar, (Beyanname vb.)
 ■ Varsa imar tadilat planları ve halihazır haritalar,
 ■ Varsa sayısal ortamda İŞ ile ilgili her türlü bilgi ve belgeler,
 b) Yol projesi, güzergâh elemanları ve röperleri,
 c) idarece daha önce tesis edilmiş YKN'ye ait röper, koordinat ölçü defterleri ve diğer teknik belgeler.
 (2) - idari Belgeler:
 a) Yol ve/veya Yolla ilgili tesisler için alınan Menafi-i Umumiye Kararı, KYK veya KiBK, varsa 1. ve 2. Kamulaştırma Emri Yazıları ile teklif yazıları örnekleri,
 b) Kamulaştırma alanına giren, tescil harici, kışlak, mera, dere, yol, hazine arazisi ve ormanlık sahalara ilişkin izin-irtifak ve tahsis yazıları,
 c) Kadastro görmeyen yerlerde yapılan kamulaştırmalara ait dokümanlar,(zilyetlik belgeleri)
 d) Kamulaştırmasız el atma, bedel artırma vb. davalara ilişkin kararlar.
 8.2- Yüklenicinin Çalışmaları Esnasında Teslim Edilecek Belgeler
 Kamulaştırma dosyalarının düzenlenmesi sırasında aşağıda açıklanan belgeler bir tutanak karşılığında yükleniciye teslim edilecektir:
 a) Terkin ve tescili yapılmadığı tespit edilen parseller için;
 ■ Kıymet takdir raporu,
 ■ Ödenek Talep, Gönderilme ve Bloke Yazısı,
 ■ Noter ve Hanen Tebligat,
 ■ Kamulaştırma Kanunu gereği 7. ve 31/b. Madde Şerh yazıları,
 ■ Tezyit ve Tenkis davası açılıp açılmadığına ilişkin yazılar,
 ■ Karar örnekleri (varsa),
 ■ Kamulaştırmasız el atma davasına konu olmuş parsellere ilişkin yazılar,

Anlaşmazlık tutanakları,
 ■ Dava oluru yazısı,
 ■ Dava açma talep yazısı,
 ■ Ara kararlar,
 ■ Ara karar gereği ödenek talep ve gönderilme yazısı,
 ■ 2942/10. Madde karar örneği ve infazına ilişkin yazı,
 b) Tapu iptali davası açılacak taşınmazlar için;
 ■ KYKveKİBK
 ■ Kıymet Takdir Raporu kopyaları,
 ■ Yapılmış tebligat, ilan kopyaları ve yazışmaları,
 ■ Kamulaştırma bedellerinin ilgilisine ödenmesi veya bankaya bloke kopyaları,
 ■ Zilyetlik zaptı, yemin zaptı ve ilgili diğer dokümanları, (2942/19.md.ye göre zilyetlikten kamulaştırılmış ise)
 ■ Açılan dava sonucunda alınan mahkeme kararı, (2942/19.md.ye göre zilyetlikten kamulaştırılanlar ile 16. ve 17.maddeler (her türlü tescil davası) veya bedel artırım veya bedel indirim davası vb. diğer davalar)
 ■ Zilyetlikten yapılan kamulaştırma sonucunda alınmış tapu kayıtları kopyası, (19.md. ye göre)
 ■ Diğer önemli yazışmalar.
 c) Kamulaştırılarak bedeli ödenmesine rağmen boşaltılmadığı tespit edilen mütemmim cüzlere (bina, ahır, her türlü müştemilat vb.) ait kamulaştırma dokümanları (bu mütemmim cüzlerin 2942/20.md kapsamında boşaltılması için açılacak davalara esas),
 ç) Kamulaştırma sınırları içerisinde sonradan tecavüz ve işgal edildiği veya üzerinde mütemmim cüzlerin yapıldığı tespit edilen taşınmazlara ait kamulaştırma dokümanları (işgal veya tecavüzlü olarak yapılan yapılarla ilgili 3091 sayılı kanun kapsamında tecavüzün meni için açılacak davalara esas),
 d) Kamulaştırma işlemleri sırasında kadastro ve tapu sicil müdürlükleri ile yapılmış yazışmalara ait kopyalar. idarece dışarı çıkarılması uygun görülmeyen dosya ve klasörler üzerinde yüklenici tarafından yapılacak çalışmalar idarenin belirlediği yerde ve idare elemanları gözetiminde yapılacaktır.
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Yüklenici Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler Yapılacak İş ve İşlem Aşamaları
 Madde 9 - Yüklenici tarafından yapılacak iş ve işlem aşamaları:
 (1) Yüklenici tarafından idareden temin edilen teknik dokümanlar çerçevesinde;
 a) ilgili Kadastro altlıklarının temin edilmesi,
 b) Yol kamulaştırma sınırları içerisinde kalan terkin edilmemiş taşınmazlar ile yola cephesi olan taşınmazlara ait güncel ve tasdikli tapu kayıt örneklerinin temin edilmesi,
 c) Tesis sahalarına ait güncel ve tasdikli tapu kayıt örnekleri temin edilmesi.
 (2) Yer kontrol noktalarının aranması, tesisi, ölçüsü, hesabı ile kadastro kontrollerinin yapılması,
 (3) Çizgisel Haritanın sayısallaştırılması ve elde edilen geçici koordinatların kontrollerinin yaptırılması,
 (4) Takyitli Tapu kayıt örnekleri çıkarılması,(5) Detay alımı yapılması,
 (6) Şeritvari Hâlihazır Harita üretilmesi,
 (7) Kamulaştırma planının kadastro paftası ölçeğine dönüştürülerek kamulaştırma sınırlarının kadastro sırasında korunup korunmadığının irdelenmesi, aykırılıkların tespit edilmesi,
 (8) Güncel plan düzenlenecek güzergâhta ayrıca ek kamulaştırma yapılması söz konusu ise, Kamulaştırma Planı Üretimi Mühendislik Hizmetleri Teknik şartnamesine göre öncelikle Ek Kamulaştırma Planı tanzim edilerek, kadastro kontrolü yaptırılması ve idareye teslim edilmesi.
 (9) Orman idaresinden orman tahdit, amenajman vb. haritalarının temin edilerek,
 a) Son duruma göre orman sınırlarının plana aktarılması ile bu alanlar için ayrıca Orman izin-irtifak Planının hazırlanması,
 b) Orman alanları üzerinde tecavüzleri (bina, müştemilat vb.) gösterir plan tanzim edilmesi,
 (10) Yürürlükteki üst ölçekli imar planlarının ilgili Bakanlıktan / Yerel yönetimlerden temin edilmesi, imar durumu güncellenen plana aktarılarak irdelenmesi.
 (11) idare tarafından koyulmuş Şerhlerin (mülga 6830/32.md, 2942/7 veya 31/b Md. vb.) irdelenerek raporlanması.
 (12) Hükmen kesinleşen kamulaştırmasız el atma, bedel artırma davaları ile 6830, 2942, 2942 (D:4650) 16.17. 19. 27. ve 10. madde kapsamında koyulan Şerhlerin Tapuya işlenip işlenmediği araştırılarak her parsel için Rapor tanzim edilmesi; mükerrer kamulaştırma bedeli ödenmemesi bakımından koyulmamış veya koyulmuş Şerhlere rağmen taşınmazın başka maliklere devir, temlik vb. yasak işlemlerinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi,
 (13) Kamulaştırmasız el atma davaları süresince veya sonucunda kararın ve eki plan örneğinin kamulaştırma planı ile karşılaştırılması, kamulaştırmasız el atılan kısım ile yola terkin işlemlerine ilişkin teknik dokümanlar hazırlanarak rapor haline getirilmesi,
 (14) Kamulaştırma planlarındaki parsellerin tek tek incelenerek terk edilen veya edilmeyenlerinin ayrı ayrı belirtilmesi, terk edilmeyen parsellerin neden terkinin yapılmadığının idarece verilen belgeler ışığında bir rapor halinde idareye bildirilmesi,
 (15) Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış taşınmazlara ait tüm teknik ve hukuki dokümanlar arşivden temin edilerek aşağıdaki bilgileri içeren parsel bazlı dosyalar düzenlenecektir. Ayrıca kamulaştırmanın sonuçlandırılmasına esas dava (tapu iptal, cebri tescil, 3091 vb.) dosyaları hazırlanacaktır.Bu dosyaların içeriğinde;
 a) KYK ve KiBK,
 b) Kıymet Takdir Raporu kopyaları,
 c) Yapılmış tebligat, ilan kopyaları ve yazışmaları,
 ç) Kamulaştırma bedellerinin ilgilisine ödenmesi veya bankaya bloke kopyaları ,
 d) Tapuya yazılan terkin talepleri (ferağ yazıları),
 e) Kamulaştırılan parsellerle ilgili ferağ tapu, tescil Karar tapu kopyaları (mahkeme kararları) ve tapu kaydı.
 f) icra, ipotek... vb. yazıları ile diğer yazışmalar,
 g) Beyanname ve plan fotokopisi,
 h) Taranmış belgeler, CD... vb. bulunacaktır.
 (16) idarece aynı güzergâhta daha önce farklı zamanlarda çeşitli amaçlarla kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazları gösterir bütün planların birleştirilmesi, tecavüzlü kısımların gösterildiği Güncel (Envanter) Kamulaştırma Planı'nın tanzim edilmesi,

(17) Tüm kamulaştırma ve ref. kararlarının bu planda ayrı ayrı renklendirilerek itinerer hazırlanarak çizilmesi.
 (18) Güncel (Envanter) Kamulaştırma Planı cetvelinde; yol ve tesis sahalarına rastlayan taşınmazların ayrı gruplar halinde, alt toplamları gösterilmek suretiyle örneğine uygun olarak düzenlenmesi,
 (19) Kamulaştırma koridoru içerisinde Tecavüzlü Mütemmim Cüz-leri Gösterir Planlar hazırlanarak;
 a) Hâlihazır planın kamulaştırma planıyla yapılan çakıştırma sonrasında; kamulaştırma bedeli ödenmesine rağmen boşaltılmadığı (kırmızı renk) veya sonradan kamulaştırma sınırları içerisinde yapıldığı tespit edilen (mor renk) tüm yapı ve müştemilatların gösterilmesi,
 b) Aynı Şekilde orman alanları üzerindeki tecavüzlü yapıları gösterir plan tanzim edilmesi,
 c) Tecavüzlü yapıları kullananlar tespit (adı, soyadı, adresi) edilerek ve (telefon, elektrik, su, doğalgaz vb. faturaları ile) belgelendirilerek plan cetvelinde gösterilmesi.
 (20) Güncel Plan hazırlandıktan sonra bu plan esas alınarak arşivlerin de idarenin denetiminde ayıklanması ile;
 a) KYK ve KİBK'ları ile bu kararlara esas planların ve geneli ilgilendiren yazışmalar ayrı klasöre, (Şerh, ilan, banka bloke, kıymet takdirleri, yemin zabıtları, tutanaklar vs. gibi)
 b) Kamulaştırma işlemleri tamamlanmış taşınmazlara ait dosyalar ayrı klasöre,
 c) Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olup, 17.18. 36. 38. inci maddeler kapsamında dava açılacak taşınmazlar, parsel bazında ayrı klasöre, olmak üzere dosyalanması ve ayrıca elektronik ortamda yeniden oluşturularak arşivlemeye esas hale getirilmesi,
 (21) Evraklar
 a) Çözünürlüğü en az 300 dpi çözünürlükte ve PDF formatında, TIFF (G4 Fax ŞıkıŞtırılmıŞ olarak)
 b) Optik Karakter Tanımlama (OCR) teknolojisiyle Türkçe karakter tanımlaması yapılmış ve değiştirilemez olacak Şekilde 2 kopya olarak
 c) Siyah-Beyaz taranmış Standartlarına uygun olarak taraması yapılan dokümanların İdarenin belirlediği index alanları ve formatta idarenin sistemine aktarılmasıdır.

ÖN ÇALIŞMANIN YAPILMASI

Kamulaştırma planlarının güncellenmesinin en önemli aşamalarından biri kamulaştırma güzergâhına ait ön çalışmanın yapılmasıdır. Yapılacak araştırmalar ne kadar sağlıklı ve düzgün olursa, işin hızı ve kalitesi artar. Ön çalışmada genelde diğer çalışmalara altlık olacak çalışmalar yapılır.  

Güncellenecek Planlarının Belirlenmesi

Güncelleme kapsamına alınacak güzergahta yapılan kamulaştırma planı , tahsis planı , izin irtifak planları belirlenmelidir. Güzergahta olabilecek planlar şunladır: a) Güzergaha ait kamulaştırma planları b) Ek kamulaştırma planları, c) Kamulaştırmadan çıkarılan parselleri gösteren ref planları, d) Taş ocağı, ariyet ocağı, bölge ve şube müdürlükleri, bakımevi, şantiye, depo gibi KGM’ne ait yapılan tesisler ile ilgili hazırlanan planlar, e) Orman izin irtifak planları, f) Diğer idarelerin taşınmazları üzerinde kurulan irtifak planları, g) Mera, yaylak, otlak gibi devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsisi için hazırlanan planlar. Bu planların kamu yararı kararları veya kamulaştırma işlemine başlama kararları araştırılır. Eğer yoksa güncelleme kapsamına alınmalı ayrıca araştırılır, gereksiz ise çalışmadan çıkarılır. Planlar üzerinden daha önceden güncelleme yapılmış ise en güncel plan esas alınsa dahi çalışmalarda yardımcı olabileceği düşüncesi ile iptal olan planların KYK veya KÎBK varsa çalışmaya dahil edilmesi gereklidir.  

Daha Önceden KYK veya KİBK Alınan Parsellerin Belirlenmesi

Arşiv tarama, kadastral harita oluşturma, tapu kayıtları temini gibi çalışmalarda kullanmak için güzergâhtaki KYK veya KÎBK alınan tüm planlar bir araya getirilerek kamulaştırma koridorunda kalan parseller belirlenir. Daha önceden zilyetlik ile yapılmış planlardaki parseller ise kamulaştırma planlarındaki kilometresi, komşu parseli veya zemin alımı gibi detaylar yardımı ile belirlenebilir. Belirlenen parsellerin geçen süre içerisinde kadastral sınırının, parsel numarasının, cinsinin veya maliklerinin değişmesi gibi durumlar ile karşılaşabilir. Bu güncellemeler kadastral haritanın hazırlanması aşamasında yapılacaktır.

4.2.I.3. Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi

Güzergah içerisindeki köy, mahalle ve beldeler eski kamulaştırma planlarından , ortofoto veya halihazır alımlardan belirlenir. Ayrıca bu güzergahta yapılan kentsel planların edinimi için belediyelik alanların, köy yerleşim alanlarının da belirlenmesi gerekir. Yerleşim alanlarına göre güzergâhın hangi il ve ilçeyi kapsadığı belirlenir. Buna göre güzergâhta hangi Kadastro Müdürlüğü veya birimleri, Tapu Müdürlükleri, Orman Müdürlükleri, Belediyeler ile muhatap olunacağı belirlenir.

Diğer İdarelerce Yapılan Plan, Proje ve Uygulamaların etkisi

Güzergahta diğer idarelerce kentsel planlar, imar planı, uygulaması, mevzii imar plan ve uygulaması, kentsel dönüşüm, toplulaştırma, kamulaştırma gibi çalışmaları araştırılır. Bu araştırma ile muhatap alınacak idareler belirlenir ve idarelerdeki yetkililer ile yapılan plan, proje ve uygulamalar hakkında görüşülür, gerekirse birlikte çalışılır.

Güncel Plana Etki Edebilecek Etüt Projelerin Temini

Karayolları Bölge Müdürlüğündeki Etüt Proje ve Çevre Başmühendisliği ile birlikte çalışarak yol güzergâhındaki yol projesi, yol genişletme çalışmaları, kavşak projeleri gibi yol güzergâhına etki eden tüm etüt projeler araştırılır ve güncelleme kapsamında değerlendirilir. Güzergahtaki onaylı tüm tamamlanan, yapılması düşünülen projeler ve tadilatların alınması gerekir. Güzergahın yol orta ekseni, kamulaştırma sınırının oluşturulmasında en büyük etkenlerden biridir. Bu nedenle yol orta eksenin en güncel hali, eksiksiz ve doğru olması gerekir. Gerekli olması halinde alınan veriler gözden geçirilir , imalatı tamamlanan projelerin zemin ile uyuşumu kontrol edilir.

Kamulaştırma Arşivinin Taranması

Kamulaştırma arşivi, kamulaştırma planlarının güncellenmesinin ayrılmaz ve en önemli parçalarından biridir. Kamulaştırma arşivinde güncellemeye etki edecek, hataların tespit edilebileceği ve çalışmalara yardımcı olacak birçok veri bulunabilir. Bu nedenle arşivin eksiksiz ve doğru şekilde işinin ehli kişilerce taranması gerekir Arşivin yoğunluğundan kurtulmak, verilere anında erişebilmek için; arşivin bilgisayar ortamında tarayıcı yardımı ile aktarılması, taramaların akıllandırması, niteliğine göre kategorilendirilmesi ve anında erişiminin sağlanması gerekir. Kamulaştırma arşivinde parsellere ait dosyalarda genelde şu evraklar bulunur: a) Ölçekli veya ölçeksiz kroki b) Tescil Bildirimleri ( Beyanname ) c) Tapu kaydı ( Kamulaştırma yapıldığı tarihteki ) d) Eski kamulaştırma, tahsis ve irtifak planları e) Parselin malik veya maliklerine yapılan tebligatlar f) Banka ödeme veya bloke makbuzları g) Kıymet takdir raporları h) Yapı ve Müştemilat raporları i) Kamu yararı kararları j) Anlaşma sağlandı ise satın alma, sağlanamadı ise anlaşmazlık tutanağı k) Kamulaştırma ile ilgili mahkeme dosyaları l) Malikler ile ilgili muhtelif evraklar ( nufüs cüzdanı fotokopisi, vekaletname, veraset ilanı, mahkeme kararları, gazete ilanları vb. ) m) Malik veya malikler tarafından yazılmış veya malik veya maliklere yazılan resmi yazışmalar n) Tahsis ve irtifak yapılan taşınmazlar için resmi dilekçeler, planlar o) Zilyetlik planlar için zilyet ve yemin zaptı

KAMULAŞTIRMA PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI

Eski kamulaştırma planları yapıldığı yerleşim alanı ve zamana göre herhangi koordinat sistemine dayalı olmadan veya zilyetlik yöntemi ile yapılmış olabilir. Ayrıca çoğu kamulaştırma planı kağıt altlıklar üzerine tersimat edilmiş ve sayısal ortamda bulunmamaktadır. Bu nedenle güzergahtaki tüm kamulaştırma planlarının sayısallaştırılması ve koordinatlandırılması gerekir. Grafik yöntem veya zilyetlik ile yapılan kamulaştırma planlarının koordinatlandırılması ve güncel zemine göre çakıştırılması zor olmakla birlikte hassasiyeti ve doğruluğu tartışılır. Bunun için koordinat sistemine dayanmayan kamulaştırma planları için uygulanacak en iyi yöntem güncel halihazır ve altlıkların tarayıcı yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılarak CAD veya GIS programı yardımı ile koordinatlandırılmasını sağlamaktır. Eğer yeterli sayıda karelaj yoksa ile plan ile güncel halihazır arasında veya plan ile kadastral pafta arasında ortak olan ve uygulama alanına homojen dağılmış noktaların bulunmalı ve bu noktalar kullanılmalıdır. Bazı kamulaştırma çalışmalarında kamulaştırma sınır taşlarının koordinatları hesaplanarak planın sonuna veya ayrı bir dosya halinde arşivlenir. Kamulaştırma arşivinde sınır taşı koordinatı çalışması olup olmadığı ayrıca irdelenmelidir. Sayısal ortamda oluşturulmuş kamulaştırma planları ve bilgisayar ortamında koordinatlandırılan tüm kamulaştırma planlarının güncelleme esnasında kullanılabilmesi için tek koordinat sisteminde olması gerekir. Bu nedenle kamulaştırma planlarının koordinat sistemleri, varsa dönüşüm parametreleri araştırılır. Herhangi bir dönüşüm yoksa uygun dönüşüm parametresi üretilir. Eğer kamulaştırma planı, güzergahta çalışmalar için üretilmiş bir mevzii koordinat sistemi ile yapıldıysa kamulaştırma planına tersimat edilmiş her türlü detaylardan uygun olanları arazide aplike edilir ve uygulama alanına homojen dağılmış şekilde uygun noktalar seçilerek dönüşüm parametresi üretilir. Koordinatlı hale getirilen eski kamulaştırma planlarındaki kamulaştırma sınırları plan üzerinden sayısallaştırılır. Bu aşamada ref, kamulaştırma sınırlarının iptali , irtifaklar ayrıca irdelenir. Kamulaştırma sınırı belirgin değil veya sayısallaştırılamıyorsa imar planları veya kadastro paftaları yardımı ile sınır belirlenebilir.

ETÜT PROJE VERİLERİNİN EDİNİMİ

Bölge Müdürlüğündeki Etüt Proje ve Çevre Başmühendisliği tarafından güzergahta yapılan jeodezik çalışmalar, halihazır haritalar, projeler ve dönüşüm parametreleri alınır. Ayrıca güzergahta gelecekte yapılması planlanan projeler ile ilgili görüşülür. Güzergahtaki onaylı tüm veriler alınır. Etüt proje verilerinin kamulaştırma genişliği ve kamulaştırma sınırında ilk öncelikli etken olduğundan eksiksiz ve doğru olmalıdır. Alınan verilerin güncelliği, zemindeki durumu, koordinat sistemleri önemlidir. Neticede verilerin zamanla güncelliğini yitirmesi veya plan ve projelerin araziye aplikasyonunda farklılıklar olması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle verilerin onaylı ve en güncel hali , varsa tadilatlar ve ref çalışmaları alınarak veriler derlenmelidir. Etüt proje verilerinde koordinat sistemine dayalı olmayan veya paftaya tersimat edilen veriler varsa altlıklar tarayıcı yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılır ve bir CAD veya GIS programı yardımı ile koordinatlı hale getirilir. Eğer yeterli sayıda karelaj yoksa ile altlık ile güncel hâlihazır arasında uygulama alanına homojen dağılmış noktaların bulunmalı ve bu noktalar kullanılmalıdır.

KADASTRO HARİTASININ SAYISALLAŞTIRILMASI

Kadastral harita oluşturulmaya başlanırken öncelikle eski kamulaştırma planlarından belirlenen parsel listesi kadastral pafta ve fen klasörleri yardımı ile güncelleştirilir. Kadastral parsellerdeki değişimler güncelleme açından önem arz ettiğinden not edilir. Güzergahtaki kadastral paftaların güncel hali bilgisayar yardımı ile taranarak CAD veya GIS programlarında koordinatlı hale getirilir. Eski kamulaştırma planları ile çakıştırılarak kamulaştırma planlarındaki sınır ile kadastral haritadaki sınır arasındaki farklılıklar incelenir. Eğer bir farklılık söz konusu ise nedeni araştırılır. Genelde kadastro paftası ile kamulaştırma planı arasındaki arasındaki sınır farklılıklarının nedeni pafta veya planların taramalarında, dönüştürülmesinde ve sayısallaştırılmasındaki hatalardan dolayıdır. Kabul edilebilir düzeyde ise pafta esas alınır, kabul edilebilir düzeyin üstünde bir farklılık varsa tescile konu olan pafta esas alınır. Kadastral haritaların hangi yöntemle yapıldığı ve hangi koordinat sisteminde olduğu araştırılır. Hazırlanan yönteme göre tesis kadastrosundaki haritayı oluşturmada yardımcı tüm veriler ( takaometri çizelgeleri, prizmatik ölçüler, ölçü krokileri, poligon ve nirengi hesapları, alan hesapları vb. ) alınarak sayısallaştırılır. Daha sonra fen klasörleri yardımı ile parsellerde değişiklik varsa işlenir ve pafta ile karşılaştırılarak harita kesinleştirilir. Kadastral haritanın sayısallaştırılmasında ; a) Eski karayolu kamulaştırma sınırı, b) Ada ve parsel kenarları, c) Ev , ahır , bina , kulübe gibi tüm yapılar, d) Köy genel sınırı, e) Detaylar ( yol , dere , ark vb. ) f) Poligon, nirengi noktaları işlenir. Detaylar ve belirtilmesi gerekilen ayrıntılar yazı ile haritada belirtilir. Kadastral harita kamulaştırmaya giren parselleri, komşularını ve kamulaştırma sınırına komşu olan parselleri de kapsamalıdır. Çünkü kamulaştırmaya giren parsellerin kadastro kontrolleri esnasında komşu parsellere teknik veya hukuki açıdan etkisi incelenir. Kadastral harita hazırlama aşamasında tescile konu olmadığı düşünüldüğü gibi hatalı bir düşünce için çok önemsenmeyen kamulaştırma sınırına komşu parsellerinde hassas ve doğru hazırlanması gerekir. Çünkü kamulaştırma sınırının işlendiği kamulaştırma planı bütünüyle tescile konudur. Eski kamulaştırma planlarında yapılması muhtemel kadastral haritalardaki hataları görebilmek için, kamulaştırma planlarındaki tapu cinsi, alanı, pafta numarası gibi kadastral bilgiler araştırılmalı, farklılık varsa araştırılmalıdır. Örneğin daha önceden tamamı kamulaştırılan bir parselin kadastroda tescilli alanı 5000 m2 olsun. Bu parsel kamulaştırma planı hazırlanırken sehven 500 m2 yazılsın. Güncelleme sırasında parselin tapu alanının aslında 500 m2 değil de 5000 m2 olduğu fark edilerek geçmişte yapılan bu hata güncelleme ile düzeltilmiş olunacaktır. Kadastral harita oluşturma aşamasındaki birçok veri güncellemenin temelini oluşturmaktadır ve güncelleme aşamasında bize yardımı olacağından dolayı tüm hata, eksiklik ve uyuşumsuz durumlar not alınmalıdır. Zilyetlik ile yapılan kamulaştırma planları da güncel kadastro haritası ile çakıştırılır, eğer parselin terkini yapılmamış ise güncel kadastro haritası esas alınır ve yeni güncel kamulaştırma planında değiştirilir
Şartnameye Göre Kadastro Paftaları ve Kamulaştırma Planlarının sayısallaştırılmasına şu adımlar izlenir:
 BEŞİNCİ BÖLÜM
 Kamulaştırma Planlarının ve Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması, Güncel (Envanter) Kamulaştırma Planı Üretimi İçin Yapılacak Çalışmalar Çizgisel Haritadan Sayısal Değerlerin Elde Edilmesi
 Madde 11 - istenilen koordinat sistemine uygun olacak, mevzii, grafik ve ülke koordinat sistemindeki paftaların pafta, ada, parsel ve köşe koordinatları ve ölçü değerlerinin sayısal elde edilmesidir.
 (1) Sayısallaştırılacak paftanın ölçü değerleri var ise; ölçü değerleri sayısallaştırılır.
 (2) Sayısallaştırılacak paftanın ölçü değerleri yok ise; sayısallaştırma aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak yapılır.
 a) Sayısallaştırıcının koordinat okuma duyarlılığı maks = 0.125 mm veya daha iyi olmalıdır.
 b) Koordinat dönüşümü için sayısallaştırma alanını kapsayacak biçimde ve olabildiğince homojen dağılımlı (bir doğru üzerinde olmayan) karelaj noktası, nirengi noktası gibi en az 4 nokta kullanılacaktır.
 c) Koordinat dönüşümü için kullanılan ortak noktaların AFİN, HELMERT Dönüşümü sonundaki koordinat farkları;
 Ds = 0.2 m değerinden büyük olamaz Dönüşüm ortalama hatası Mo = ([vv] +[uu] /2* n-4)1/2 formülü ile hesaplanır.
 Bu değer +/-15 cm yi aşamaz.
 Burada;
 Mo = Dönüşüm ortalama hatası v= Dönüştürme işleminde X için gelen düzeltme miktarı u= Dönüştürme işleminde Y için gelen düzeltme miktarı n = Ortak nokta adedi
 Sayısallaştırıldıktan sonra ölçek uyumu sağlanarak şeffaf altlığa çizilen haritalar mevcut paftasıyla çakıştırılır. Çakışmadığı görülen noktadaki hatanın kaynağı araştırılarak gerekli düzeltmeler yapılır.
 Sayısallaştırılmak suretiyle elde edilen koordinat değerlerinin sayısal değer olarak kullanılabilmesi için; sayısallaştırılması yapılan sahadaki zeminde değişmediği tespit edilen tüm detay noktaları ölçülür ve çizimi yapılır. Bu çizim ile sayısallaştırmada elde edilen çizim çakıştırılır, harita ölçeğindeki hassasiyetle çakışma sağlanıyorsa değişmeyen sınırlar için ölçü değerleri, bulunan koordinatlar değişmesi muhtemel detaylar için sayısallaştırmada bulunan koordinat esas kabul edilip kesinleştirilir. Bu doğruluğu sağlayan koordinatlarla üretilen haritalar sayısal harita olarak kullanılabilir.

TAPU KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ

Kamulaştırma planlarının güncellenmesinin en sorunlu ve eski durum ile güncel durum arasındaki uyuşumsuzluğun çok yoğun olduğu verilerden biride tapu kayıtlarıdır. Mutlaka çözülmesi ve hataların değerlendirilmesi gerekmektedir. Karşımıza çıkan en çok sorunlar: a) Eski maliklerin satın alma, hisse devri gibi nedenler ile değişmesi b) İmar uygulaması , toplulaştırma gibi projeler ile parselin adı, malikleri, koordinatları vs. değişmesi c) Kadastral değişiklikler ile cinsinin, alanının, mevkiisinin, paftasının değişmesi d) Parsel üzerinde zamanla oluşan takyidatlar e) Daha önceden tescil harici, orman, mera vs. olan parsellerin özel mülkiyete geçmesi Güzergah boyunca kamulaştırmaya giren ve komşu olan tüm parsellerin tapu kayıtları ve takyitleri, özel kütüğe işli parsellerin kütüklerinden kopyaları istenir. Bunun için güncel oluşturulan parsel listesi resmi yazı ile ilgili Tapu Müdürlüğü veya Müdürlüklerine verilir. Alınan tapu kayıtları ile eski kamulaştırma planları ve güncel oluşturulan kadastral harita ve fen klasörleri karşılaştırılır. Uyuşumsuz veriler varsa mutlaka nedeni araştırılmalı ve çözümlenmelidir. Tapu Kayıtları kamulaştırma planlarının güncellenmesinde bize yardımcı olabilecek bir veridir. Tapu kayıtlarındaki takyitler, edinme sebepleri, alanı, cinsi, malikleri önemli olup bu veriler yardımı ile bazı hatalar görülebilir ve düzeltilebilir.
 Şartnameye göre tapu kayıtları ile ilgili madde şöyledir:
 Tapu Kayıt Örneklerinin Çıkarılması
 Madde 12 - Yüklenici tarafından, güncel kamulaştırma planı yapılacak alandaki terkin ve tescili yapılmamış taşınmazların tapu kütüğü sayfasındaki ilçesi, mahallesi, köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numaraları, maliki, niteliği, yüzölçümü ve varsa muhdesat ile irtifak hakları gösterilerek örnekleri çıkarılır. Güncelleme çalışmalarının yapıldığı tarihteki parsel numaraları, ada ve mevkiler esas alınır.
 

Tapu Cinsi

Tapu cinsinde yapı içeren bir kelime varsa teorik olarak bu yapı veya yapıların kadastral haritada tersimat edilmiş olması gerekir. Eğer böyle bir uyuşumsuzluk söz konusu ise tesis kadastrosu evrakları ve tapulama tutanakları incelenmeli, hâlihazırdan veya zeminde yapı kontrol edilmeli ve uyuşumsuzluk giderilmelidir. Yapılar eski kamulaştırma planlarına göre kamulaştırma sınırları içerisinde kalıyorsa bu yapı kaçak yapı veya yola tecavüzlü yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar idarelerce fark edilirse tapu kütüğüne beyan olarak işlenir. Tapu cinsi parselin özel kütüğe işli olup olmadığı, kamulaştırma yapılıp yapılamayacağı hakkında da bize bilgi verir. Örneğin tapu cinsi orman, mera, çalılık gibi devletin hüküm tasarrufu altındaki yerler bize parselin kamulaştırılamayacağını ifade eder. Parsellerin eski kamulaştırma planlarındaki cinsi zamanla değişmiş olabilir. Parselin cinsinin değişmesi kamulaştırma sürecini, işleyişini, kurum adına geçme sürecini değiştirebildiği gibi kamulaştırma bedel tespitinde de önemli yer tutmaktadır. Tapu cinsi yol olan parseller bize daha önceden Karayolları Genel Müdürlüğü veya diğer kurumlar tarafından bir çalışma yapıldığını ve parselin kamulaştırma bedelinin ödenmemesi, malik veya maliklerin hepsinin veya bir kısmının ferağ vermemesi gibi muhtelif nedenler ile yola terkinini yapılmadığını ifade edebilir.Fakat tapu cinsi yol olan her parselde KGM’e aittir demek hatalı bir düşüncedir. Eğer cinsi yol, maliki Karayolları Genel Müdürlüğü ise parselin terkini yapılmamıştır. Nedeni araştırılarak terkininin yapılması sağlanmalıdır. Eğer parsel Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma ile yol olmuş ise bu parsel ve civarında “daha önceden kamulaştırma planı yapılmıştır” sonucu ortaya çıkabilir. Bu durum Eski kamulaştırma planlarının belirlenmesi aşamasında toplanan kamulaştırma planlarından teyit edilmelidir. Bazen tapu kaydındaki bu şekildeki küçük ayrıntılar ile eksik veriler belirlenebilir.

Takyitler

Tapu takyitlerindeki şerh ve beyanlar bize kadastral harita ve eski kamulaştırma planlarında yapılan hataları, ayrıntıları ve dikkat edilecek hususları gösterebilir. Kamulaştırma planı kapsamına alınan parselin tapuya tescilli maliklerin haricinde bu parseli intifa , geçit hakkı vb. nedenler ile kullanan veya kiralayan kişiler olabilir. Tapu takyitlerinde bu haklar işlidir. Bu hak hukuki bir hak olup kamulaştırma bedeli ödeme aşamasında ayrıca irdelenmelidir.Bazı idareler mülkiyete dayalı yaptığı çalışmalarda tapu kayıtlarına yaptıkları çalışmalar ile ilgili beyan tesis ettirirler. Bu takyitler bize bu tarz takyitin olduğu parsel ve civarında mülkiyeti etkileyen çalışmalar olduğu hakkında bilgilendirir. Bu takyitlerinde kamulaştırma planlarının güncellemesinin tüm aşamalarında dikkate alınması gerekir.   Tapu kaydına farklı idarelerce yapılan çalışmaları ifade eden beyanlar Karayolları Genel Müdürlüğünce daha önceden kamulaştırma kapsamına alınmış parseller için tapu kaydına şerh veya beyan tesis edilmiş olabilir. Bu takyite göre bu parsele ait eski planların olduğu ve bu parselin kamulaştırma kapsamına alındığın bilgisini verir. Bu şerh farklı idareler tarafından verilmesi durumunda ayrıca irdelenir.Taşınmaz eğer özel kanunlar ile korunuyorsa takyidinde bunu belirten bir beyan bulunur. Bu durumda parselin kamulaştırma sınırı , eski kamulaştırma durumu gibi kamulaştırma sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Maliye hazînesi adına tescilli bazı taşınmazlar, bazı kişilerce işgal edilebilir. Bu durumda tapu kaydına beyan tesis edilir. Bu tür maliye hazinelerinin işgal edildiği durumlar kamulaştırma süresince dikkate alınmalıdır. Taşınmazların üzerindeki bazı müştemilatlar farklı kişilerin olabilir. Böyle bir durumda müştemilatlar tapu kütüğüne muhdesat bilgisi olarak tesis edilir.  Kamulaştırma sürecinde özellikle kamulaştırma bedelinin tespiti belirlenmesi sürecinde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Malik Bilgileri

Taşınmazın malik veya malikleri bize parselin kamulaştırma durumu ile ilgili bilgi verebilir. Örneğin Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar bu şekilde tespit edilebilir. Maliki Karayolları Genel Müdürlüğü olan taşınmazların tespiti, tapu kayıtlarının taraması ile yapılabilir. (Şekil 4.10.), eski kamulaştırma planlarındaki eksiklikler ve hatalar ile KGM adına tescilli olan taşınmazların tespiti gibi çalışmalarda kullanılabilir

Edinme Sebebi ve Tesis Tarihi

Parselin tapu kaydındaki edinme sebebi bazı durumlarda faydalı olabilir. Edinme sebebi parselin üzerinde yapılan en son değişikliği, tesis tarihi ise bu değişikliğin tescil edildiği tarihi ifade eder. Bu bilgi ile ; a) Parselin farklı kişilere satışı, b) Parselin intikali, c) Kadastral değişiklikler, d) Cins değişiklikleri, e) Yetkili idareler tarafından yapılan kamulaştırma bilgileri elde edilir. Bu bilgiler kamulaştırma planlarının güncellenmesinde daha önceden KGM veya farklı idareler tarafından kamulaştırma yapılıp, yapılmadığını , kadastral değişiklikler , maliklerin değişmesi gibi kamulaştırma planlarının güncellenmesine etki edecek bilgilere ışık tutabilir.

Parselin Tapu Alanı

Daha önceden grafik , takaometrik, prizmatik , STK pafta gibi yöntemler ile tersimat edilen paftaların alan hesapları planimetre ile hesaplanır ve elde edilen alan değeri tam sayıya çevirilir. Bu nedenle bu yöntemler ile elde edilen alan değeri tamsayıdır. Günümüzde yapılan kadastral çalışmalarda artık parselin alanı hassas hesaplanmakta , dengelenmekte ve ondalıklı olarak tescil edilmektedir. Fakat ondalıklı hesaplanan değerin tamsayı çıkması durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Böyle basit bir bilgi bize parselin kadastral sınırlarının değişmesi veya parsel üzerinde yapılan alan düzeltmesi ile değişen kadastral alanın , bir kadastral değişiklik oluşturacağı gibi bir sonuç çıkartmamızı sağlayabilir.  

JEODEZİK ÇALIŞMALAR

Jeodezik çalışmalara başlamadan önce uygulama alanı içerisinde veya yakınlarında daha önce farklı kurum veya kişilerce tesis edilmiş onaylı jeodezik noktalar araştırılır ve kullanılması uygun noktaların onaylı koordinatları, varsa dönüşüm parametreleri ve röperleri TKGM’e bağlı idarelerden, Belediyelerden, Harita Genel Komutanlığı gibi jeodezik nokta tesis eden kurumdan temin edilir Elde edilen jeodezik nokta verileri ve uygulama alanının ortofoto görüntüsü esas alınarak Jeodezik Noktaların tesis edileceği şifahi bir ölçü planı hazırlanır ve bu noktaların zeminde ölçümü yapılır. Kamulaştırılacak güzergâhta kadastral haritanın hazırlanması, imar planlarının kamulaştırma haritasına eklenmesi gibi aşamalarda farklı koordinat sistemlerinde üretilmiş paftalar ve çalışmalar olabilir. Bu nedenle güzergâhtaki kamulaştırma haritasına etki edecek tüm verilerin koordinat sistemleri araştırılmalı ve tek koordinat sisteminde toplanması amacıyla dönüşüm parametresi de üretilmelidir. Mevcutta yoksa tekniğe uygun ölçüler yaparak dönüşüm parametresi üretilmelidir.

MEVCUT ZEMİNİN HALİHAZIR ALIMININ YAPILMASI

 Güzergahta halihazır yapılmadan önce Karayolları , Belediyeler , İller Bankası gibi halihazır üretimi yapan veya yaptıran idarelerden güzergaha ait halihazır istenebilir. Ayrıca Etüt Proje ve Çevre Başmühendisliği tarafından güzergahın en güncel hali hazır haritası temin edilir.
 Halihazır harita yeterli hassasiyeti sağlaması durumunda farklı fotogrametrik yöntem ile veya kabul edilebilir farklı ölçü yöntemleri ile yapılabilir. Fakat bu yöntem ile yapılan haritalar için arazide gezim yapılmalı, gözden kaçırılan detaylar tekrar ölçülmelidir. Yapılar için ayrıca arazide çelik şerit metre ile ölçümler kontrol edilmelidir.
 Güncel kamulaştırma plan üretiminde halihazır harita yapımı, kamulaştırma plan üretimindeki hususlar ile aynıdır. Ayrıca dikkat edilecek hususlar şunlardır:
 a) Eski kamulaştırma güzergahı içerisinde kalan tüm yapı , tesis ve müştemilatlar
 b) Mevcut karayolu, servis yolu, kavşak, imalatı tamamlanan şevler, vb. karayolu güzegahına etki eden tüm sınırlar,
 c) Güzergahtaki sıra ağaçlar, tek ve önemli ağaçlar,
 d) Köprü , menfez, bent gibi sanat yapıları
 e) Diğer idarelerce yapılan veya yapım aşamasındaki yapı ve tesisler ( sulama kanalı , tünel , boru hattı ,demiryolu vb.)

f) Kamulaştırma planına esas eksenden sağ ve soluna 50-60 m olmak üzere toplamda 100-120 m genişliğinde, kavşak, şev, servis yolu gibi alanlarda daha geniş olmak üzere koridorda kalan tüm detaylar, yapılar ve müştemilatlar.
 Halihazır alımda hangi detayların ölçüleceği veya ölçülmeyeceği, ölçünün hassasiyeti, detayların hangi sıklıkla ölçüleceği, derecesi işin durumuna göre ayrıca değerlendirilir. Şartnameye göre kamulaştırma planı üretiminden farklı olarak halihazır harita üretimi güncel plan üretiminde şöyledir:
 Kamulaştırma Planlarının Güncellenmesinde Ölçülecek Unsurlar
 Madde 13 -
 a) Nitelik Değişikliği: Kamulaştırmanın kesinleşmesinden sonra inşa edilmesine karşın, tapuda nitelik değişikliği yapılmamış yapı ve tesisler de ölçülerek, güncelleme planında gösterilir. Kamu yararına terkin edilerek zeminde fiilen oluşan yol veya kanallar güncelleme sırasında dikkate alınarak ölçülür ve planda kesik çizgilerle gösterilir. Bunlar için değişiklik beyannamesi düzenlenmez.
 b) Muhdesat: Kamulaştırma işlemlerinin kesinleşmesinden sonra, tapulama veya kadastro sırasında tespit edilen ve tapu kütüğünde gösterilen muhdesatlar dikkate alınmaz. Ancak, tapulama veya kadastro çalışmalarından sonra meydana gelmiş muhdesat tespit edilerek güncelleme planında gösterilir.
 c) Detay: Detay alımı için öncelikle, yolun sınıfına göre güzergâh ekseninin her iki tarafında 50 - 60 m. olmak üzere toplamda yaklaşık 100 - 120 m. genişliğinde bir koridor belirlenir. Onaylı şevli projedeki şev sınırının belirlenen koridorun dışına taşan kesimlerinde cep oluşturmak suretiyle bu koridor genişletilir.
 işin gerekliliğine göre kontrol teşkilatı ile yüklenicinin birlikte belirlediği koridor içerisinde bulunan “Taşınmaz sınırları ile yapıların ve müştemilatların tamamı, genel ve özel yollar, akarsular, sulama ve kurutma tesisleri, kum, taş ve maden ocakları, kültürel ve tarihi değeri olan unsurlar, istinat duvarları, her çeşit köprü ve menfezler, geçitler, bentler, çeşmeler ve kaynaklar, sıra ağaçlar, tek ve önemli ağaçlar, enerji hat ve direkleri, anıtlar, tarihi harabeler, havuzlar, tramvay yolları, bordür taşları, yaya kaldırımları, sabit benzin tankları, mahzenlere inen merdivenler, yer altı tesislerinin görülen kısımları, demir yolları ve geçitleri, duvarlar, tel, çit ve tahta perdeler, münferit mezarlar, parklar, hendek, ark, tonç, doğal şev, kuyu, bütün yapma ve doğal sınır tesisleri, bağ, meyve ve gül bahçeleri, zeytinlik, fidanlık, incirlik, çayır, tarla, mera, ormanlık gibi yerlerin sınırları, kayalık döküntü ve blok taşlar,tamamlanmış ise imalat şev sınırı, kafa hendekler ve yol platformu vb. “ detaylar genel hatlarıyla ölçülür.
 Kadastro paftalarının grafik olması veya başka nedenlerle ilgili Kadastro Müdürlüğünün gerekli görmesi ve talep etmesi halinde, kamulaştırma sınırına komşu parsellerin hâlihazır sınırlarına ait noktaların alımı yapılarak parsellerin hâlihazır durumu kapatılacaktır.
 Ölçü işinde gerekli personel kimliği ile bahçe, avlu ve evlere mal sahibinin muvafakati ile girebilir. Askeri tesislere girebilmek için yetkili makamların izni gerekir. Yapılar ve müştemilatlar totalstation aletlerle ölçülecek, ayrıca bina cepheleri çelik şerit metreyle ölçülerek kontrol edilecektir.

Hâlihazır Harita Yapılması
 Madde 14 - Kadastral mülkiyet sınırlarım içeren ve kıymet taktirine esas olacak kamulaştırma planına ait yaklaşık 120 m.lik koridor içerisinde; bina, yol boyunca inşa edilen sanayi ve ticari tesisler, SİT alanları, kültür ve tabiat varlıkları, çeşme, kuyu, mülkiyet ve tarım arazileri sınırlarına ait noktalar, kamu kuruluşlarınca inşa edilen ve edilecek iletim hatları, kanal, su yolu, yer altı su hatları, petrol ve doğal gaz, kanalizasyon, PTT, ENH, Kanal, EYSS, NSS, MSS, TEH, AEH,aydınlatma vb. tesislerine ait detaylar BÖHHBÜY'ne göre ölçülecek ve plana işlenecektir.
 Kadastral mülkiyet sınırları ve sabit tesisler sürekli çizgilerle; halihazır mülkiyet sınırları ise kesik çizgilerle gösterilecektir. Ayrıca diğer planların revizesi yapılarak güncellenmiş verilerin halihazır plana işlenmek üzere; yol projesinin yapımı ile kamulaştırma planının hazırlanması arasında geçen süreçte; imar ve mücavir alan sınırlarındaki değişikliklere göre proje ve imarda gerekli tadilatlar yaptırılarak kamulaştırma sınırları belirlenecektir. Ayrıca yol güzergâhı boyunca oluşan yapılaşmalar da plana işlenecektir.
 Kamulaştırma sınırlarının içinde bulunan her türlü bina ve müştemilatlar bilfiil yüklenici tarafından ölçülecek, yapılar ve müştemilatların ebatlı krokileri çizilecek ve çekilen fotoğraflarla birlikte Yapı ve Müştemilat Raporu düzenlenecektir.
 Kamulaştırma sınırlarının dışında ve her iki tarafında; imar sınırı içinde 5 metre, imar sınırı dışında ise 25 metre mesafede yola cephesi bulunan her türlü bina ve müştemilatlar ölçülecektir. (Yoğun yerleşim olan yerlerde başka kurumlar tarafından yapılmış ve son durumu gösteren haritalardan faydalanılabilir. Ancak bu haritalarda da eksik binalar tespit edilerek ölçümleri tamamlattırılacaktır.) Halihazır haritaların hazırlanması için yapılacak ölçümler idarenin görüşü alınarak Fotogrametrik vb. yöntemlerle de yapılabilir.
 Aynı bölgede daha önce başka kurumlar tarafından yersel veya fotogrametrik yöntemlerle üretilen haritalar için; yersel yöntemlerle üretilmiş ise onay tarihi, fotogrametrik yöntemlerle üretilmiş ise uçuş tarihini belirten yazının İdareye sunulması ve İdarenin onayı alınması koşulu ile üretilen son hâlihazır harita üzerinde sıklaştırma ve gerekli tamamlayıcı revize ölçümleri yapılabilir.
 4.2.8. İMAR PLANLARININ EDİNİMİ
 Kamulaştırma planlarında koridor genişliği, imar planı olan kesimlerde plandaki yol genişliği yeterli ise aynen alınır, yetersiz ise imar planında tadilat yapılarak kamulaştırılır. Kamulaştırma planlarının güncellenmesi ile bu alanlarda ek kamulaştırma ihtiyacı meydana gelme ihtimali ve kamulaştırma sınırları ile imar sınırları arasındaki uyuşumsuzluğu çözmek adına imar planlarının güncel hali ilgili belediyelerden alınır.
 İmar planlarındaki değişimler, kamulaştırma koridoruna yapılan tecavüzler, KGM'ce belediyelere teklif edilen tadilatların imar paftalarına işlenip işlenmediği araştırılmalı ve kamulaştırma sürecinde ayrıca değerlendirilmelidir.
 4.2.9. GÜNCEL KAMULAŞTIRMA HARİTASININ OLUŞTURULMASI
 Güncellemesi yapılacak güzergah boyunca;
 a) Eski Kamulaştırma planı,
 b) Güncel kadastral harita,
 c) Güncel takyitli tapu kayıtları,
 d) Güncel ve eski etüt proje verileri,
 e) İmar planları ve uygulamaları,
 f) Arazi toplulaştırma çalışmaları,
 g) Kamulaştırılamayacak taşınmazlar ,
 h) Kamulaştırma arşivi,
 i) Farklı idarelerce güzergahta yapılmış tüm plan, proje ve uygulamalar sayısallaştırılıp, koordinatlı hale getirilir ve tek koordinat sisteminde toplanır.
 Bu aşamada kadastral harita oluşturma, tapu kayıtları edinimi, imar planları edinimi, arşiv taraması başta olmak üzere tüm aşamalarda hataların çözümlenmesi ve verilerin mümkün mertebe hatasız olması gerekir. Çözümlenemeyen veriler için kabul edilebilir hassasiyette olması gerekir. Güncel Kamulaştırma Haritası esas alınarak tüm veriler ilişkilendirilerek, analiz yapılır.
 Bu analiz neticesinde;
 a) Ek kamulaştırma olması gereken alanlar,
 b) Kamulaştırma koridoruna tecavüzlü yapı ve müştemilatlar,
 c) Tescili, tahsisi ve terkini yapılmayan parseller,
 d) Tescili, tahsisi ve terkini yapılan parseller,
 e) Kamulaştırma konusuna davalı parseller
f) Teknik nedenlerden dolayı kamulaştırma yapılması unutulan parseller,
 g) Tebligat yapılmayan veya yapılamayan parsellerin envanteri çıkarılır. Bu aşamada elde edilen tüm veriler için değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucunda tüm hatalar, eksiklikler belirlenir ve çözümlenir.

GÜNCEL KAMULAŞTIRMA PLANI

Güncel kamulaştırma planı; içerisinde eski kamulaştırma sınırları, ek kamulaştırma sınırları kadastral parsel ve yapı, kamulaştırılacak alan, tapu bilgileri gibi güncel plana etki eden her türlü bilgiyi gösteren şeritvari haritadır. Orman, mera, sit alanı gibi kamulaştırılamayacak taşınmazlar için kamulaştırma planının haricinde ilgili kuruma izin- irtifak planı veya tahsis planı hazırlanır. Güncel kamulaştırma planı, şeritvari plan, envanter cetveli, tablolar, açıklamalar, baş paftadan oluşur. Ayrıca orman parselleri için orman izin -irtifak planı ve orman alanları üzerinde tecavüzleri gösterir plan, tecavüzlü kısımları gösterir plan, tecavüzlü mütemmim cüz-leri gösterir plan, yol kamulaştırması dışındaki tesis sahaları için tahsis planı hazırlanır. Güncel Kamulaştırma Planı İçin şartnamede kamulaştırma sınırı belirleme ve üretimi ile ilgili şunlar yazmaktadır:
 Kamulaştırma Sınırlarının Belirlenmesi, Varsa Tecavüzlü Kısımları Gösterir Planın Üretimi ve Güncel (Envanter) Kamulaştırma Planı Üretimi
 Madde 15 - Kamulaştırma koridorunun ve bu koridora cephesi olan parselin köşe noktalarının koordinatları, varsa orijinal ölçü değerlerine göre, bu mümkün değilse; kadastro paftalarının ve kamulaştırma planlarının bilgisayar ortamında sayısallaştırılarak, ülke koordinat sisteminde alımı yapılan detaylarla koordinat birliği sağlandıktan sonra gerekli çakıştırma işlemi bilgisayar veya klasik ortamda yapılır.
 Zilyetlik veya eski tapulu (kadastrosuz duruma göre alınmış tapu kaydına) duruma göre hazırlanmış olan kamulaştırma planı kadastro paftası ölçeğinde sayısallaştırılacaktır. Kadastro durumuna göre hazırlanan güncel plan ile eski kamulaştırma planının çakıştırılması sonucunda, kamulaştırılan taşınmazların kadastro sırasında özel mülkiyete konu edilen bölümleri tespit edilecektir. Zilyetlik olarak hazırlanmış ve daha sonra kadastro gören kesimlerde kamulaştırma esas alınacaktır.

Tecavüzler (+/- 3) m'den fazla ise bu parsellerin ayrı ayrı ifraz foiyesi hazırlanacak ve bir raporla İdareye verilecektir. Ayrıca bu şekilde tecavüzlü olan parsellerin tapu kayıtlarının son durumları alınacaktır. Tespit edilen bu kısımlar ayrı renkli çizgi ile belirlenecek ve plan cetvelinin “tecavüzlü kısımları gösterir" sütununda tecavüz miktarları (m2 olarak) gösterilerek, Tapu iptal davası için ölçekli krokisi çizilecektir.
 (Söz konusu tecavüzlü parsellere ait tapu kayıtları da ayrıca çıkartılacaktır) Kadastronun son durumuna göre hazırlanacak güncel plan ile eski kamulaştırma planının veya planlarının çakıştırılması sonucunda, kamulaştırılan taşınmazların kadastro sırasında özel mülkiyete konu edilen bölümlerinin olup olmadığı tespit edilerek tüm parseller için rapor hazırlanacak ve (tecavüzlü olanlar ile olmayanlar için ayrı ayrı). bu şekilde tespit edilen taşınmazlar ayrıca “Tecavüzlü Kısımları Gösterir Plan" da gösterilecektir. (Ek-9)
 Güzergâh ekseni ve some noktaları, röperleri yardımıyla aranıp gerekli ölçmeler yapılarak, Ülke Koordinat Sisteminde koordinatlandırılacaktır. Kamulaştırma sınırının parsel mülkiyet sınırını kestiği noktalar ile güzergâh elemanlarının aplikasyonu için gerekli noktaların koordinatları , Ülke Koordinat Sisteminde hesaplanacaktır.
 Düzenlenecek tescil bildiriminde tecavüzlü veya terkini yapılmayan parsellerin kamulaştırılan ve kamulaştırma dışında kalan kısımlarının bütün kırık noktalarına koordinat verilecektir. Güncel plan düzenlenecek güzergâhta, ayrıca ek kamulaştırma yapılması söz konusu ise yürütülen yol yapım çalışmalarının aksamaması için öncelikle, tecavüzlü durumların veya eski kamulaştırma sınırlarının korunup korunmadığı da dikkate alınarak, Kamulaştırma Planı Üretimi Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesine göre Ek Kamulaştırma Planı düzenlenerek kadastro kontrolü yaptırıldıktan sonra İdareye teslim edilecektir. İdarenin kamulaştırma arşivinin incelenmesi ve düzenlenmesi ile ilgili kurumlardan edinilen bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek, ekteki örneklere uygun olarak veya benzer excel tabloları ve yazılarla parsel bazında RAPOR düzenlenecektir. (Ek.10)
 Kadastro Görmeyen Yerlerde Yapılan Kamulaştırmalar (Zilyet) ve Yapılacak İşlemler İle "Tecavüzlü Kısımları Gösterir Plan"ın Hazırlanması
 Madde 16 - Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle eski kamulaştırma planı üzerinde taşınmazlar, aşağıda açıklandığı şekilde farklı renklere boyanarak tanımlanacaktır.
 (1) Zilyetlikten kamulaştırılan taşınmazlara ait mahkeme kararlarının veya tescil tapularının örnekleri çıkarılarak dosyalanacak ve listelenecektir.
 (2) İdarece yapılan kamulaştırma sonucunda, mahkeme kararı veya tescil tapusu alınmış taşınmazlar (veya parsel sınırları) eski kamulaştırma planı örneğinde yeşil renge taranarak gösterilecektir. (Plan cetveli ile plan üzerinde)
 (3) Herhangi bir nedenle mahkeme kararı veya zilyetlik tapusu alınmamış taşınmazlar ise eski kamulaştırma planı örneğinde sarı renge taranarak gösterilecektir. (Hazine, tescil harici, orman, yol, dere, vb. olması nedeniyle)
 (4) Sayısallaştırma sonrasında kamulaştırma planındaki parsel sınırları mavi, kadastro paftasındaki parsel sınırları siyah renkle tanımlanacaktır. (Ek-4)
 (5) Yapılan çakıştırma sonucunda; idarece kamulaştırılan ancak kadastro çalışmaları sırasında planın uygulanmaması sonucu özel şahıslar adına tapuya tescil edilmiş (tecavüzlü) olup tapu iptali açılacak kısımlar kırmızı ile taranarak gösterilecektir. (Ek-4)

(6) Tapu iptal davası açılacak kısımlar plan ve cetvelinde ayrıca harfle (b1,b2.190/A,111/B vb.) tanımlanacaktır. (Ek- 4 ve 5)
 (7) Planda eski kamulaştırma parsel numaraları parantez veya daire içerisinde gösterilecektir. (Ek-4 ve 6)
 (8) Plan cetveli Ek-5'te olduğu gibi düzenlenecektir.
 (9) Planın açıklamalar bölümü Ek-6'da olduğu gibi düzenlenecektir.
 (10) Planın baş paftası Ek-7'de olduğu gibi düzenlenecektir.
 (11) Tecavüzlü olarak tespit edilen her parsel için ayrıca, yüzölçümü hesap bilgileri ve diğer tanımlama bilgilerini içeren ve açılacak davada mahkeme dosyasına koyulacak ölçekli plan örneği düzenlenecektir. (Ek-8)
 (12) Kadastro görmeyen yerler için hazırlanmış olan kamulaştırma planı kadastro paftası ölçeğinde sayısallaştırılacaktır. Kadastro durumuna göre hazırlanan güncel plan ile eski kamulaştırma planının çakıştırılması sonucunda, kamulaştırılan taşınmazların kadastro sırasında özel mülkiyete konu edilen bölümleri tespit edilecektir. Bu şekilde tespit edilen taşınmazlar için ayrı bir plan tanzim edilecektir. Bu plan “Tecavüzlü Kısımları Gösterir Plan" olarak tanımlanacaktır. (EK-9)
 (13) Kamulaştırma planından sonra yapılan kadastro çalışmalarında plan ile kadastro tescilleri arasında uyumsuzluk bulunması halinde;
 a) Maliye Hazînesine ait taşınmazların zilyetlik tutanakları varsa mahkeme kararları, tescil tapuları ile tahsis belgeleri,
 b) Ormanlık sahalara ait zilyetlik tutanakları, varsa izin irtifak belgeleri,
 c) Kadastro görmeyen yerlerde hazırlanan, eski kamulaştırma planında tescil harici, maliye hazinesi, orman, yol, dere vb. olarak tahdit ve tespit edilmesine rağmen mahkeme kararı ile tescil tapusu alınmadığı gibi idare adına tahsis edilmemiş veya izin-irtifak tesis edilmemiş olan taşınmazların sonraki kadastro çalışması sonucunda özel mülkiyete konu edilmesi durumunda; kamulaştırma planı, zilyetlik tutanakları ile taşınmazların idarece yol ve emniyet veya tesis sahası olarak kullanıldığına ait belgeler, el atma tarihleri ile ilgili baş mühendisliklerden yazılı olarak temin edilerek mahkemeye sunulmak üzere idareye teslim edilecektir.
 (14) 2942sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca yapılan işlemlere ait dokümanları (veya daha önceki kanunların aynı kapsamdaki işlemlerine ait dokümanlar) temin edilecektir.
 (15) Tapu iptali davası açılacak taşınmazlar için aşağıdaki dokümanları içeren dosya hazırlanacaktır:
 a) KYK ve KİBK,
 b) Kıymet Takdir Raporu örnekleri,
 c) Yapılmış tebligat, ilan örnekleri ve yazışmaları,
 ç) Kamulaştırma bedellerinin ilgilisine ödenmesi veya bankaya bloke örnekleri,
 d) Zilyetlik zaptı, yemin zaptı ve ilgili diğer dokümanları,
 e) Açılan dava sonucunda alınan mahkeme kararı. (19.md.ye göre)
 f) Zilyetlikten yapılan kamulaştırma sonucunda alınmış tapu kayıt örneği (19.md.ye göre)
 g) Zilyetlikten yapılan kamulaştırma plan örneği, ğ) Tecavüzlü kısımları gösterir planın örneği (Ek-4)
 h) Ölçekli plan örneği (Ek-8) ı) Diğer önemli

Orman İzin -İrtifak Planı ve Orman Alanları Üzerinde Tecavüzleri Gösterir Plan Tanzimi
 Madde 17 - Kamulaştırma alanı içerisinde kalan ormanlık sahalar Or1, Or2 olarak adlandırılır ve ayrı ayrı alanları hesaplanır. Orman Izin-lrtifak Planı, 6831/17. maddesine göre ruloya açılmış izin - irtifak planı örneğine uygun olarak yapılır. Orman kadastrosu yapılmayan yerlerle ilgili yüklenicinin başvurusu üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışma ile kamulaştırmaya konu güzergah içinde orman alanı olup olmadığı tespit edilecektir. Yüklenici Orman idaresinden alacağı yazıyı idareye teslim edecektir.
 Mevcut en eski tarihli 1/25.000 ölçekli memleket haritaları ile bu haritalara esas teşkil eden hava fotoğrafları, tapu kaydı, mülkiyete ya da orman suçuna esas mahkeme kararları ile suç tutanaklarının bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda kamulaştırma alanının ormanla ilişiğinin olup olmadığı belirlenecektir.
 Ayrıca Orman idaresinden alınacak orman alanlarını gösterir harita üzerine yol ekseni ve kamulaştırma koridoru işlenerek, koridor içinde kalan Orman Alanı, Orman Toprağı (OT), Ziraat Alanı (Z), Iskan Alanı (İS) vb. için ayrı ayrı alan hesabı yapılarak plan cetvelinde gösterilecektir.
 Orman kadastrosu yapılmış alanlarda 1/5.000 veya 1/10.000 ölçekli orman tahdit haritaları üzerine yol ekseni ve kamulaştırma koridoru işlenerek plan üretilir ve planın cetvel kısmına bu kesimlerin koridor içerisinde kalan alanları yazılır.
 Bu aşamada aşağıdaki iş ve işlemler takip edilerek sonuçlandırılacak:
 (1) Öncelikle kadastro paftası esasına göre Izin-lrtifak Planının işlenmesi,
 (2) Hazırlanan taslak Izin-lrtifak Planı, CD'si ile birlikte ilgili Orman İdaresine sunularak mutabakat sağlanması ve uygun görüşün yazılı olarak alınması,
 (3) Ormanlık alan üzerinde yapılan hâlihazır ölçümleri sonucunda 3 üncü şahıslarca işgal edilerek kullanılan tecavüzlü alanlar ile üzerindeki mütemmim cüzleri gösterir ayrı bir plan tanzim edilmesi (2B kapsamı dışındaki). (Bu plan Bölge Müdürlüğünce Orman İdaresine gönderilerek tecavüzlerin önlenmesi talebinde bulunacaktır). Ormanlık alanlar için ayrıca rapor düzenlenecektir. (Baş mühendislikçe bu doğrultuda zaman kaybedilmeden eski izin-irtifak kararı iptal ettirilerek son duruma göre tanzim edilen Izin-lrtifak Planına göre yeniden izin-irtifak kararı alınacaktır.) Yeni duruma göre izin-irtifak planları düzenlenerek gerekli izinler alındıktan sonra eski irtifak planları ve izinler iptal edilecektir.
 Kamulaştırmaları Sonuçlanmadan İmar Uygulaması Nedeniyle Düzenlemeye Tabii Tutulan Parsellerin ve Üzerindeki Kamulaştırma şerhlerinin Tespiti
 Madde 18 -
 (1) Kamulaştırma planı ile yürürlükteki imar planları ve varsa parselasyon planları karşılaştırılarak, farklılıklar rapor halinde idareye sunulacaktır. TKGM'nin 1467 sayılı Genelgesi Eki Yönergenin XXIII. maddesinin son paragrafı çerçevesinde veya imar uygulaması vb. sonrasında kamulaştırma sınırları dışında tescil edilen yeni parsellere taşınması durumu tespit edilerek bununla ilgili rapor hazırlanacaktır. Kamulaştırma sınırı içerisinde kalan parseller üzerinde kamulaştırma şerhlerinin bulunup bulunmadığı tespit edilerek bununla ilgili rapor hazırlanacaktır. Kamulaştırılan (kamulaştırılan kısımlar ve arta kalan kısımlar) ve imar uygulaması öncesi kamulaştırmaları sonuçlanmayan parseller (hisseleri dâhil araştırılarak) tespit edilecektir. Bu parsellerin düzenleme kapsamında oluşturulan dağıtım cetvellerinde ve tapu kütüğünde hangi parsellere gittiğinin (düzenleme ile oluşan yeni parseller) tespiti ile uygulama sırasında, yapılan kamulaştırmaların kamulaştırma alanı içinde veya arta kalan kısımda idarece devir alınan hissesinin dikkate alınıp alınmadığı araştırılacaktır. Bu parsellerin takyitli yeni tapu kayıtları ile kadastral durumları çıkarılacaktır. Kamulaştırma şerhlerinin kaldırılmasında sakınca olup olmadığı belirlenecek ve tüm veriler örnek çizelgeye işlenecektir.
 (2) Ek kamulaştırmalarda işlemler sonuçlanmadan imar uygulamasına tabi tutulan parsellerin ve üzerindeki kamulaştırma şerhlerinin, oluşturulan ve tescil edilen yeni parselle taşınıp taşınmadığı araştırılacak ve aşağıdaki işlem adımları yürütülecektir.
 a) Kamulaştırılan ve arta kalan kısımlar ile imar uygulaması öncesi kamulaştırmaları sonuçlanmayan parseller ve hissedarları araştırılacaktır.
 b) Kamulaştırılan ve arta kalan kısımların imar uygulaması sırasında düzenlenen dağıtım cetvellerinde ve tapu kütüğünde hangi yeni parsellere gittiği ile kamulaştırma alanı içinde veya arta kalan kısımda idaremizce devir alınan hisselerin dikkate alınıp alınmadığı araştırılacaktır.
 c) imar uygulaması sonucunda kamulaştırılan ve arta kalan kısımlara ait hisselerin gittiği yeni parsellerin takyitli tapu kayıtları çıkartılacaktır.
 Ayrıca kamulaştırma şerhlerinin kaldırılmasında sakınca olup olmadığı belirlenerek tüm veriler örnek çizelgeye işlenecektir. Kesinleşen kamulaştırmasız el atma ve bedel artırma davaları ile 6830 ve yürürlükteki 2942 sayılı KanununlO., 16., 17., 19.,27.ve 31/b maddeleri kapsamında koyulan şerhlerin tapuya işlenip işlenmediği araştırılarak belgelendirilecek ve her parsele ilişkin bilgilerin yer aldığı rapor düzenlenecektir. Mükerrer kamulaştırma bedeli ödenmemesi için parsellerdeki şerhleri araştırılarak, taşınmazların başka maliklere devir, temlik vb. yasak işlemlerin yapılıp yapılmadığı tespit edilecek ve idareye rapor halinde sunulacaktır.
 YEDİNCİ BOLUM Çeşitli Hükümler
 Madde 20 - Sözleşme ve şartnameye uygun olarak yapılmış ve sorumlu mühendis tarafından imza edilmiş bulunan kamulaştırma planları ve evrakı yüklenici tarafından Bölge Kamulaştırma Başmühendisliğine bir yazı ile intikal ettirilir. Arazi ve büro kontrolleri sonucunda uygun olduğu anlaşılan plan ve belgeler kontrol mühendisi tarafından imzalanır.
 Madde 21 - Kamulaştırma planında gösterilen ve Kadastro Müdürlüğünce de uygunluğu kabul edilen lejant ilgililerce imzalanır. (idare elemanı imzası olması zorunludur)
 Madde 22 -Müteahhidin yapmış olduğu işler bir tutanakla teslim alınacaktır. Kontrol mühendisi şartname ekindeki kontrol çizelgesine uygun bir şekilde kontrol işlemlerini yapacaktır. Bu formları kabul teklif ekinde sunmak zorundadır.
 Madde 23 - Kontrol mühendisi işin başından sonuna kadar takip ve kontrol işlemlerinde şantiye defteri tutmak zorundadır.
 Madde 24 -Bu şartnameye göre yaptırılacak işler ile ilgili olarak yapılan arazi ve büro çalışmalarının kontrolleri Karayolları Genel Müdürlüğü Envanter ve Planlama iubesi Müdürlüğü ve taşra teşkilatı olan Bölge Taşınmazlar Başmühendisliği tarafından yapılır. Yüklenici; Kamulaştırma planı hazırlanması sırasında gerekli olan ancak bu şartnamede tanımlanmayan teknik işlere ilişkin idarenin belirleyeceği usul ve esaslara göre işi tamamlamak zorundadır.
 Teslimat, Kabul İşlemleri ve Kesin Hesap
 Madde 25 -
 Güncel (Envanter) Kamulaştırma Planının renkli kâğıt veya şeffaf aydınger çizimleri ile kadastro kontrolü yapılıp, gerekli imzalar ve kontrol yazısı alınacaktır. Bunun üzerine yüklenici bitirilen işin kabulünü yazılı olarak talep edecektir. Yüklenicinin başvurusu, işin bitirildiği tarih olarak esas alınacaktır.
 (1) Kabul Teklif Belgesi ile Güncel(Envanter) Kamulaştırma Planının renkli kâğıt çizimi ve CD'si, Bölge Müdürlüğün yazısı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilecek.
 (2) idarece kabul işlemleri yapılarak, kabul komisyonu tarafından belirlenen hata ve eksiklikler yüklenici tarafından tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından Güncel (Envanter) Kamulaştırma Planının renkli polyester ve renkli kâğıt çizimleri ile diğer belgeler kadastro kontrollük imzaları tamamlatılarak CD ile birlikte Genel Müdürlüğe teslim edilecek.
 (3) Kamulaştırma bilgi ve belgeleri idarenin veri tabanına belirlenen formatta(qml,xml) aktarılacaktır.Kesin kabul sonrası hazırlanan rulo plan PDF(pdf surch özelliği olan) formatında kaydedilecektir.
 (4) Bunun üzerine işin Kesin Hakediş Raporları düzenlenecek.
 Yüklenici Tarafından İdareye Verilecek Belgeler
 Madde 26 -
 1. işe ait ayrıntılı rapor (2 Adet)
 2. Kamulaştırma Planı (4 Renkli Kâğıt/Ozalit + 1 Renkli Polyester)
 3. Güncel (Envanter) Kamulaştırma Planı (4 Renkli Kâğıt/Ozalit + 1 Renkli Polyester)
 4. Tecavüzlü Kısımları Gösterir Plan (4 Renkli Kâğıt/Ozalit + 1 Renkli Polyester)
 5. Kamulaştırma koridoru içerisinde Tecavüzlü Mütemmim Cüzleri Gösterir Plan (2 Renkli Kâğıt/Ozalit)
 6. Tescil ve terkini yapılmayan parseller ait Arşiv Bilgi ve Belgeleri Dosyası (2 takım)
 7. Ormanlık alanlar için izin-irtifak Planı (4 Renkli Kâğıt/Ozalit + 1 Renkli Polyester)
 8. Orman Alanları Üzerinde Tecavüzleri Gösterir Plan (2 Renkli Kâğıt/Ozalit)
 9. Yol kamulaştırması dışındaki tesis sahaları için Tahsis Planı (2 Renkli Kâğıt/Ozalit)
 10. Hâlihazır Plan (2 Renkli Kâğıt/Ozalit)
 11. Kamulaştırılacak parseller ile tescil ve terkini yapılmayan parsellere ait Tescil Bildirimi (Beyanname) belgeleri (4 takım, 1 takımı ciltli)
 12. Kamulaştırılacak parseller, tescil ve terkini yapılmayan parsellerin takyitli tapu kayıtları ve özet çizelgesi (1 Takım)

13. A3 boyutunda ve uygun ölçekte hazırlanmış Ölçü Krokileri (2 takım, 1'i ciltli)
 14. Yer Kontrol Noktası tesislerine ait Araştırma Raporu (3 Takım)
 15. Kamulaştırılan ve imar uygulamasına tabi tutulan Taşınmazlar ve Üzerindeki şerhler Çizelgesi
 16. Yapı ve Müştemilat Raporu ve ekleri (ebatlı kroki, fotoğraflar) (1 takım ciltli)
 17. Her parsel için; hükmen kesinleşen kamulaştırmasız el atma, bedel artırma davaları ile 6830, 2942, 2942(D:4650) vb. 16. 17. 19. 27. ve 10.madde kapsamında koyulan şerhlerin tapuya işlenip işlenmediğinin tespitini içeren, Takyitli Tapu Kayıtlarında Kamulaştırma cerhleri Raporu
 18. Kamulaştırmasız el atma davaları süresince veya sonucunda kararın ve eki plan örneğinin, kamulaştırma planı ile karşılaştırılarak, davanın sadece yol çalışması için el atılan kısım için mi yoksa proje için gerekli olan kamulaştırılacak alan için mi olup olmadığının tespitini içeren, Kamulaştırmasız El Atma Davasına Konu Kamulaştırılacak Kısımlar Raporu
 19. imar Planlarının ve Mücavir Alan/Köy Yerleşim Alanı/Kıyı Kenar Çizgisi harita veya krokilerinin ilgili kurumdan tasdikli örnekleri
 20. Taramasıyapılan dokümanlar
 21. Malik ve parsel bilgileri ile parsellerin koordinat bilgilerini ve arşiv bilgilerini içeren, formatı idarece belirlenecek Excel tabloları
 22. Hesap ve dokümanlara ait CD (3 Adet)
 a) Mülkiyet bilgileri ile Köy bazında grafik bilgileri içeren dosya
 b) Ruloya açılmış Güncel(Envanter) Kamulaştırma Planı ve diğer planlar ile Tescil Bildirimi (Beyanname)
 c) Arazide tutulan detay ölçülerine ait ölçü krokilerinin A3 normunda ve uygun ölçekte hazırlanmış dosyası,
 23. Güncel (Envanter) Kamulaştırma planlarına ait ve YKN'nin GPS ölçü ve hesabına ait TKGM' den alınan kontrollük raporları ve yazıları ile Arazi ve Büro Kontrol Formları.
 NOT: Ek Kamulaştırma Planı, Ormanlık alanlar için izin-irtifak Planı, Tahsis Planı (varsa), Geçici işgal Planı, Kamulaştırma Planı Üretimi teknik şartnamesindeki esaslara göre düzenlenecektir.
 Kamulaştırma Planlarının Parçaları
 Madde 19 - (1) Plan,
 (2) Ayrıntılı Envanter Cetveli,(Ek.1)
 (3) YKN Koordinat Özet Çizelgeleri, Dönüşüm Parametreleri Tablosu, Yatay Güzergah, Elemanları Tablosu (Aplikasyon Tablosu), KYK ve KiBK Bilgileri Tablosu,(ÖRNEK TABLO 1-2)
 (4) Kamulaştırılan Taşınmaz Malların Özet Tablosu( Ek.2)
 (5) Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Yapıların Ayrıntılı Cetveli (form 1)
 (6) icmal Tablosu (form 2)
 (7) Genel Tablo (form 3)
 (8) Açıklamalar,(Ek.3)
 (9) Başpafta.
  4.2.10.1. Şeritvari Plan Güncel kamulaştırma planının plan kısmı şeritvari biçimde ve kadastro pafta ölçeğinde hazırlanır. (Şekil 4. 11.) Plan hazırlarken dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir: 1. Güncel planın başlangıç ve bitiş kısımlarına, ok çıkarılmak suretiyle kamulaştırma başlangıç ve bitiş kilometreleri, eski kamulaştırma planından alınarak yazılır. 2. İmar planına rastlayan kesimlerde ise güzergâh ekseninin (son imar planına göre) imar sınırını kestiği noktalar, imar başlangıcı ve imar sonu, mücavir alanlara rastlayan kesimlerde de mücavir alan başı ve sonu kilometresi ok çıkartılmak suretiyle gösterilir (varsa köy yerleşim alanları da aynı şekilde gösterilir). 3. Güncel plan üzerinde eski ve yeni parsel numaraları ayrı ayrı gösterilir. 4. Köy veya mahalle sınırlarının kadastro paftalarındaki sınırları gösterilerek, iki tarafına ilgili köy veya mahallenin adları sınır çizgisine paralel yazılacaktır. 5. Uygun yerlere pafta ve ada numaraları yazılır ve parsellere kadastronun parsel numaraları aynen verilir. 6. Pafta lejantı açılır. (İli, İlçesi, Mah/Köy, Ölçek). 7. Güncel kamulaştırma planının hazırlanmasında ölçek, güncel kadastro paftasının ölçeğidir. 8. Ayrıca kesinleşmiş kamulaştırma sınırları ve hâlihazır durumu gösterir proje ölçeğinde plan çizdirilecektir. 9. Kadastro görmeyen yerlerde planın ölçeği proje ölçeği olacaktır. Zilyetlik olan kesimlerde plan bütünlüğünü (şeritvari) sağlamak için, zilyetlik kesimin başlangıç veya bitiş kısımlarındaki kadastro paftalarının ölçeği esas alınır 10. Proje esasına göre köy bazında 1’den başlamak üzere kamulaştırılacak parsellere TCK sıra numarası verilir. Bu numaralar daire içinde gösterilir. 11. Kamulaştırma planı ve kamulaştırma koridoru başlangıç kilometresinden bitiş kilometresine kadar kesintisiz devam eder. Kamulaştırma koridoru içerisinde kalan tescil harici alanlar harflendirilir. 12. (Yol.1, Yol.2, … TH.1, TH.2, … Or.1, Or.2, … vs.) ve köy sınırları esas alınarak alan hesabı yapılarak, Cetvele ve Envanter Özet Çizelgesine fiili cinsi (yol, dere, taşlık, çalılık, orman vb.) ile yüzölçümü işlenir. 13. Güncel planda, daha önce KYK veya KİBK alınmış olup kamulaştırma işlemi sonuçlandırılmamış parseller taranmak suretiyle, KYK veya KİBK tarih ve sayısı belirtilerek gösterilir (Kamulaştırma, ek kamulaştırma, depo yeri, şantiye sahası, ariyet ocağı vb. için hazırlanan planlardaki sınırlar dikkate alınarak). 14. Güncel planda, ilgili güzergâh civarında daha önce farklı zamanlarda çeşitli amaçlar doğrultusunda (Kamulaştırma, ek kamulaştırma, depo yeri, şantiye sahası, ariyet ocağı vb.) yapılmış, kamulaştırmalara ait planların da bu plan kapsamında bütünleştirilerek bu sahalara ait bilgiler tablo yapılarak gösterilecektir. 15. Uluslararası Yersel Referans(ITRF) ağına dayalı olarak üretilen harita ve paftaların, daha önce Avrupa Datumuna (ED-50) dayalı Türkiye Yüzey Ağına göre üretilen harita ve paftalarla bağlantı ve birliğini sağlamak için , BÖHHBÜY’nin 80. maddesine göre düzenlenen pafta kenar bilgileri ile birlikte, ED-50 koordinat sistemine göre koyu mavi renkte kareler ağının kesişme (+) noktalarının konulması okuma yönü büyüme doğrultusunda olmak üzere paftanın sol kenar boşluğunda (X) değerlerinin, paftanın alt kenar boşluğunda (Y) değerlerinin, eksenlerine dik yönde, 1,5 mm yükseklikte, parantez içinde eğik(italik) rakamlarla koyu mavi renkte yazılacaktır.
 Şartnameye göre plan kısmı şu şekilde hazırlanır:

(1) Plan
 a)
 • Güncel planın başlangıç ve bitiş kısımlarına, ok çıkarılmak suretiyle kamulaştırma başlangıç ve bitiş
 kilometreleri, kamulaştırma planından alınarak yazılır.
 • İmar planına rastlayan kesimlerde ise güzergâh ekseninin (son imar planına göre) imar sınırını kestiği noktalar, imar başlangıcı ve imar sonu, mücavir alanlara rastlayan kesimlerde de mücavir alan başı ve sonu kilometresi ok çıkartılmak suretiyle gösterilir.
 • Varsa köy yerleşim alanları da aynı şekilde gösterilir.
 • Güncel plan üzerinde EPN ve YPN ayrı ayrı gösterilir.
 b) Kadastro paftalarında köy veya mahalle sınırları gösterilerek, iki tarafına sınır çizgisine paralel olacak şekilde ilgili köy veya mahallenin adları yazılır.
 c) Uygun yerlere pafta ve ada numaraları yazılır ve parsellere kadastronun parsel numaraları aynen verilir. ç) Pafta lejantı açılır. (ili, ilçesi, Mah/Köy, Ölçek).
 d) Kadastro paftasının ölçeğinde Güncel kamulaştırma planı hazırlanır. Ayrıca kesinleşmiş kamulaştırma sınırları ve hâlihazır durumu gösterir proje ölçeğinde plan çizdirilecektir.
 e) Kadastro görmeyen yerlerde planın ölçeği proje ölçeği olacaktır. Zilyetlik olan kesimlerde plan bütünlüğünü (şeritvari) sağlamak için, zilyetlik kesimin başlangıç veya bitiş kısımlarındaki kadastro paftalarının ölçeği esas alınır ve proje esasına göre köy bazında 1(bir)'den başlamak üzere kamulaştırılacak parsellere KGM sıra numarası verilir. Bu numaralar daire içinde gösterilir.
 f) Kamulaştırma planı ve kamulaştırma koridoru başlangıç kilometresinden bitiş kilometresine kadar kesintisiz devam eder. Kamulaştırma koridoru içerisinde kalan tescil harici alanlar harflendirilir (Yol.1, Yol.2, ... TH.1, TH.2, ... Or.1, Or.2, ... vb.) ve köy sınırları esas alınarak alan hesabı yapılır. Cetvele ve Envanter Özet Çizelgesine fiili cinsi (yol, dere, taşlık, çalılık, orman vb.) ile yüzölçümü işlenir.
 g) Güncel planda, daha önce KYK veya KiBK alınmış olup kamulaştırma işlemi sonuçlandırılmamış parseller taranmak suretiyle, KYK veya KiBK tarih ve sayısı yazılır. (Kamulaştırma, ek kamulaştırma, depo yeri, şantiye sahası, ariyet ocağı vb. için hazırlanan planlardaki sınırlar dikkate alınacaktır.)
 ğ) Güncel planda, ilgili güzergâh civarında daha önce farklı zamanlarda çeşitli amaçlarla (kamulaştırma, ek kamulaştırma, depo yeri, şantiye sahası, ariyet ocağı vb.) yapılmış kamulaştırmalara ait planlarla birleştirilerek bu sahalara ait bilgiler tabloda gösterilecektir. (Örnek Tablo -1)
 Not:
 Uluslararası Yersel Referans Ağına (ITRF) dayalı olarak üretilen harita ve paftalar ile Güncel (Envanter)Kamulaştırma Planları, daha önce Avrupa Datumuna (ED-50) dayalı Türkiye Yüzey Ağına göre üretilen harita ve paftalarla bağlantı ve proje birliğini sağlayarak koordinat bütünlüğü oluşturmak için eski sisteme (ED50) ait uygun dağılımlı yeterli sayıda (en az dört(4) nokta) YKN noktası, proje alanını kapsayan TUTGA veya daha önceden dengelenerek hızları üretilmiş C1 derece nirengi noktalarına bağlı olarak ölçülecek ve hesapları yapılacaktır. Hesaplanan Dönüşüm Parametreleri yardımıyla ED50 Avrupa Datumundaki harita ve paftalarla projeler sayısallaştırılarak yeniden çizilecek ve Güncel Plan ile birleştirilecektir.

Renklendirmeler

Güncel Kamulaştırma Planı, kamulaştırma planında olduğu gibi renklendirmeleri vardır. Burada farklı olarak tecavüzlü parsellerde gösterilir. Taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının renklendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.
Malik Türü Rengi Kırmızı Yeşil Mavi Tabaka
Şahıs Açık Turuncu 255 215 180 TRM_SAHIS
Maliye Açık Sarı 255 255 130 TRM_MALIYE
Tüzel Açık Tan 220 215 195 TRM_TUZEL
Orman Açık Yeşil 150 255 150 TRM_ORMAN
Dere Açık Mavi 185 230 255 TRM_DERE
Davalı Parseller Açık Mor 205 190 220 TRM_DAVALI
Yola Terk Edilen Kısımlar Beyaz TRM_TERK
Yola Terk Edilmeyen Eski Kamulaştırma Beyaz fakat, Tarama TRM_ESKI
Tecavüzlü Parseller Açık Kırmızı TRM_TECAVUZ
Şahıs: Özel Mülkiyete Konu Olan Şahıslar ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Maliye: Maliye Hazinesi, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler , Tescil Harici Yerler, Mera, Harman Yeri, Otlak ve Kışlaklar, Kıyı Kenar Çizgileri, Tepeler, Çalılıklar vs. Orman: Ormanlık Alanlar Dere: Dere, Irmak, Göl, Deniz vb. Yola Terk Edilen Kısım: Daha önceden kamulaştırılması yapılmış ve yola terk edilmiş kısım Yola Terk Edilmeyen Eski Kamulaştırma: Daha önceden kamulaştırması yapılmış fakat yola terkini yapılmamış veya unutulmuş kısımları ifade eder.   Ayrıntılı Envanter Cetveli Kamulaştırma işlemi sonuçlandırılmamış taşınmaz malların, tapu kaydı, kadastro ve kamulaştırma durumunu gösterir çizelgede şu bilgiler bulunur: Şartnameye göre ayrıntılı cetvel ile ilgili şunlar yazmaktadır: 2) Ayrıntılı Envanter Cetveli Kamulaştırılan Taşınmazların Envanteri, Yol ve Tesis Sahaları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Kamulaştırma işlemi sonuçlandırılmamış taşınmazların, tapu kaydı, kadastro ve kamulaştırma durumunu gösterir çizelge düzenlenecektir. Envanter Cetveli sırası ile şu bilgileri kapsar: a) ili, ilçesi b) Köyü / Mahallesi c) KGM sıra numarası (ç) Eski parsel numarası (d) Kilometresi (Yaklaşık değer olarak ;örn: 229+250) (e) Kadastro pafta, ada ve parsel numarası,(Kilometre artış yönüne göre parseller cetvelde sıralı olacaktır.) (f) Cinsi (tapu, fiili) (g) Yüzölçümü (tapu alanı, hesap alanı) (ğ) Önceki Kamulaştırılan kısımlar + Ek kamulaştırılan kısım = Toplam kamulaştırılan kısım (h) En son duruma göre Kamulaştırmadan arta kalan kısım (sağda, solda), (ı) Kamulaştırma amacı, (i) Malikinin Baba Adı, Adı Soyadı, Hissesi, (j) Mülkiyetini belgeleme şekli, (k) Tüzel/Özel mülkiyet yüzölçümleri toplamı, (l) Tescili/Tahsis/Yola terkini yapılan taşınmazların yüzölçümleri toplamı, (m) Orman sahalarına ait yüzölçümleri toplamı, (n) imar, mücavir, köy yerleşim alanları (sadece; kamulaştırılan ancak, halen tüzel veya özel mülkiyete konu olan taşınmazlar için) (o) Düşünceler (Tecviz dışı alanlar için “Genel Alan Hatalı” ibaresi, daha önceki irtifak hakkı, kamu yararı kararı (kamulaştırma) bu kısma yazılacaktır.) 4.2.10.3. Diğerleri Koordine özet çizelgesi, özet tablo gibi bazı şeyler kamulaştırma planındaki gibidir .Farklı olarak tablolar ve istenilen bilgiler vardır. Bunlar şartnamede şöyle belirtilmiştir: (3) Koordinat Özet Çizelgeleri Hazırlanan plan ülke koordinat sisteminde yapılmış ise YKN koordinatları ile Aplikasyon Değerleri koordinat özet çizelgesine yazılır. Farklı koordinat sisteminde kamulaştırma planı yapılmış ise, her sistemdeki Dönüşüm Parametreleri ile birlikte dönüştürülmüş YKN koordinatları ve Aplikasyon Değerleri, çizelgede gösterilecektir. (ÜLKE, KADASTRO, iMAR, MEVZii vb.) Koordinatlar, mevcut paftanın çizim EPOK’una indirgenerek kamulaştırma planına işlenecektir. Dönüşüm sonucunda bulunan parametreler (A,B,X0,Y0,MQ, MP, dönüklük, formüller) kapsadığı bölge ismi belirtilerek yazılacaktır. Çizelgedeki düşünceler sütununa, YKN’lerin hangi kuruluşa ait olduğu yazılır. Kamulaştırma Planında yer alacak çizelgeler: a) YKN koordinat özet çizelgeleri, b) Aplikasyon (Yatay güzergah elemanları) Tablosu, c) Dönüşüm parametreleri tablosu. (4), (5), (6), (7) Kamulaştırılan Taşınmaz Malların Özet Tablosu, Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Yapıların Ayrıntılı Cetveli, icmal Tablosu, Genel Tablo Ek.2 form 1,form 2 ve form 3’te gösterilen tablolar doldurulacaktır. imar plan kapsamında kalan yerler için imar pafta numaraları yazılır. Ayrıca ili, ilçesi ve Köy/Mah. adı belirtilerek kadastro pafta numaraları yazılır. Ayrıntılı cetvel ve özet tablosunda Kamulaştırılan taşınmazların envanteri ile parsel, malik ve bina adetleri, yüzölçümleri ile birlikte toplam inşaat alanları otomatik olarak hesaplanacak olup dağıtım tablolarının otomatik olarak oluşturan ve ayrıca Planın ayrıntılı cetvel ve özet tablo kısmı ile plan kısmının otomatik bağlantısını da sağlayan CAD yazılımları kullanılacaktır. (8) Açıklamalar Plan ve cetvelde gösterilmeyen ancak açıklanması gereken hususların gösterildiği kısımdır. Yüklenici açıklamaları ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecektir. Kamulaştırılacak yol kesiminin net uzunluğu yazılır. Te-Ko yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan plan, cetvel ve diğer bilgiler yüklenicinin sorumlu mühendisi, idarenin kontrol mühendisi ve TKGM’nin yetkili elemanlarınca imzalanır. Kadastro görmeyen yerlerde TKGM’nin yetkili elemanının imzası aranmaz. “Maliye Hazînesine ait taşınmazlar için 6001/22. Maddesinin 4. fıkrası, kamu tüzel kişilerinin ve kamu kurumlarının sahip oldukları taşınmazlar için ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun (D: 4650/17md.) 30. maddesine göre işlem yapılacaktır” ifadesi yazılır. imar tadilatına ait Belediye Meclis Kararının tarih ve sayısı idare veya ilgili belediyeden alınarak yazılır. Bina ve bağımsız bölüm adedi ile birlikte toplam inşaat alanı da yazılacaktır. (9) BAŞPAFTA Baş pafta dört kısımdan oluşur. a) Kılavuz plan, b) Başlık, c) Onay Kısmı, ç) Kaşe Kısmı. a) Kılavuz Plan Kılavuz planda bulunması gereken bilgiler ve yerleri şunlardır. 1- Kuzey işareti: Alt köşeye çizilir ve altına kılavuz planın ölçeği yazılır. 2- Kılavuz Planın Ölçeği: Uygun Ölçek 3- Güzergâh: Çerçevenin orta bölümüne gelecek şekilde yerleştirilecektir. 4- Güzergâh üzerinde yolun geçtiği ilçe ve köyler gösterilecektir. 5- Güzergâhın kamulaştrılacak kesiminin başlangıç ve bitiş kilometrelerinden oklar çıkılarak kilometreleri yazılacak ve kamulaştrılacak kesim farklı renkle koyulaştırılmak suretiyle gösterilecektir. b) Başlık Başlıkta yer alacak bilgiler şunlardır. Yolun adı; programdaki adı ile devlet yolu , il yolu olarak yazılacaktır ve 0+000 alındığı yerlerden başlayarak kilometrelerin büyüyen yönüne göre verilecektir. Hâlihazır planın başlangıç ve bitiş kilometreleri yazılacaktır. Bu kilometreler arasında mücavir alan ve imarlı kesim varsa sol alt köşede belirtilecektir. işin tamamı imar planına giriyorsa, başlangıç ve bitiş kilometreleri sadece imarlı kesimi göstermek için ayrılan sol alt köşede gösterilecektir. c) Onay kısmı Yapan, kontrol eden ve onay mercii ile ilgili kısımların gösterildiği bölümdür. ç) Kaşe Kısmı Kaşe kısmı, baş paftanın en alt kısmında yer alan ve daha sonra idarece doldurulacak kısımdır. (Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürü/Otoyolu Proje şubesi Müdürü (otoyol olan bölgeler için), Kamulaştırma şubesi Müdürü, Taşınmazlar Dairesi Başkanı olarak düzenlenecektir.) ihaleli işlerde sözleşme dosyasında bildirilen personel haricinde başka bir isme yer verilmeyecektir. Ayrıca eski ve yeni kilometreler ile KYK/KiBK tarih ve sayılarını gösterir bir cetvel ekteki örneğe uygun olarak düzenlenecektir.  

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

AVANTAJLARI

Kamulaştırma planlarının ve arşivinin güncellenmesinin kamulaştırma anlamında genel olarak avantajları şunlardır: 1. Güzergâh boyunca tüm parseller sayısal koordinatlı hale getirilir. Bunun en büyük avantajı daha doğru, duyarlı, kaliteli ve hızlı bir kamulaştırma sürecinin olması ve kaliteli bir güncel kamulaştırma planı anlamına gelir. Ayrıca bu süreçte kamulaştırma planında daha önceden kadastral haritası veya tapu kaydı açısından hatalı olan tüm parsellerin düzeltilmesi de sağlanır. 2. Güzergâh boyunca daha önceden yapılan veya yaptırılan tüm kamulaştırma planları tek plan haline getirilir. Böylece güzergah boyunca yapılacak analizler, envanter işlemleri, vb. çalışmalar tek plan üzerinden incelebilir. 3. Daha önceden kadastrosu olmayan yerlerde zilyetlik kadastro yöntemi ile çözümlenen kamulaştırma planları koordinat sistemine dayalı sayısal kadastro altlığı ile güncellenecek ayrıca taşınmaz sahipleri tescilli tapu kütüğünden alınacak, böylece zilyetlikte ortaya çıkan “hukuki malik kim” sıkıntısı ortadan kalkacaktır. 4. Tüm veriler sayısal hale getirildiğinden veri tabanı oluşturulabilir. Oluşturulan bu veri tabanı ile kamulaştırma işlemlerine ilişkin herhangi bir veri bilgi sistemi oluşturulabilir. Böyle bir sistem ile istenen veriye anlık ulaşabilir, veri filtreleyerek sadece görünecek veriler ile işlem yapabilecek, hangi taşınmazların satın alındığını, hangi taşınmazların davalı olduğunu gibi istatistik veri elde edilebilecek. Bunun yanı sıra böyle bir sistem ile kamulaştırma bedeli ödenen parseller belirlenebilir ve tapuda ferağ işlemi görmeyen parseller anında takip edilebilir, kısmi ödemeler belirlenebilir, mükerrer ödemelerin önüne geçilebilir. 5. Kadastral harita, pafta, güncel tapu kayıtları eşleştirildiğinden harita, pafta ile tapu kaydı uyuşumu sağlanır. Böylece kamulaştırma sürecinde kadastro ve tapu bilgilerinin uyuşmamasından dolayı çıkabilecek tüm sorunların çözümü sağlanmış olur. 6. Mevcut zemine göre karayolları kamulaştırma güzergâhı içerisinde tecavüz edilen tüm yapı ve müştemilatlar belirlenir, varsa ve gerekli ise ek kamulaştırma yapılır. 7. Kamulaştırma arşiv taraması neticesinde kamulaştırma bedeli ödenen fakat tapu kütüğünde veya kadastral paftasında karayollarınca terkini yapılmayan parseller belirlenir. 8. Yol güzergâhında ilk kamulaştırma işlemlerinin başlamasından günümüze kadarki süreçteki tüm kamulaştırma davaları, kamulaştırma planlarının bir kısmı veya tamamının iptali, arşiv taraması neticesinde ortaya çıkar. Böylece askıda kalan ve ileride sorun teşkil edebilecek her türlü sorun anında çözüm sürecine sokulur. 9. Daha önceden ödenek yetersizliği, taşınmaz sahiplerine tebligatların ulaşamaması, taşınmaz sahiplerinin vefatı gibi nedenlerden dolayı kamulaştırma bedelleri ödenemeyen taşınmaz sahipleri belirlenir. Bu durum maliklere hak ettiği kamulaştırma bedellerin ödenmesi ile kurumun imajının güçlenmesini sağladığı gibi karayolu kamulaştırma güzergahında koridorun boşaltılması sağlanarak şu an veya ileride ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmiş olunur. Öyle ki boş kuru bir arazide karayolu yapılmadan önce değeri düşük olan taşınmazlar karayolu uygulamaya geçtikten sonra kıymetlenmekte ve kamulaştırma bedeli ile ilgili vatandaş ile anlamsız sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 10. Güzergah boyunca tesis edilen yeni C derece nirengi ve poligonlar ile yol güzergahında jeodezik ağ oluşturulur. Bu noktalar yol güzergahında her türlü jeodezik çalışmalarda kullanılabilir. 11. Kamulaştırma arşivinin güncellenmesi ile arşivin tamamı taranarak sayısal ortama aktarılır. Bu aktarım işlemi ile kamulaştırma güzergahında daha önceden yapılan her türlü evraka anında erişilebilir. Böylece herhangi parsele ait tüm evraklar, tek dosyada düzenli ve arşive gitme derdi olmadan elimizin altında olacaktır. 12. Yol güzergahı boyunca geniş alanda ( yaklaşık eksenden 50-60 m sağ, 50-60 m sol olmak üzere toplamda 120 m genişliğinde ) halihazır alım elde edinir. Bu halihazır kamulaştırma sınırının belirlenmesi haricinde ariyet ocağı, kavşak yeri seçimi, park yeri seçimi gibi farklı işlerde de altlık oluşturabilir. 13. Kamulaştırma planlarının güncellenmesi neticesinde Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescilli tüm taşınmazların envanterleri de çıkarılmış olur. Bu taşınmazlardan kullanıma ihtiyaç duyulmayan taşınmazların satış, kiralaması ile idarece gelir elde edilir. 07.02.2012 tarih 28197 sayılı Resmi Gazetede Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararınca yayınlanan tebliğ ile karayollarına ait taşınmazların satışı yapılmıştır. 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce kullanıma ihtiyaç duyulmayan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik çalışmada 107 tahsis, 85 devir, 172 satış, 112 kiralama talebinde bulunulmuş, yapılan bu işlemler neticesinde 61.302.337 TL gelir elde edilmiştir. Bu çalışmalara devam edilmekte ve taşınmazların satışından yaklaşık 2.500.000.000 TL civarı bir gelir elde edilmesi beklenmektedir

DEZAVANTAJLARI

Kamulaştırma planlarının güncellemesi büyük bir avantaj olsa da, ekonomik anlamda ve mevzuatın değişmesinden dolayı bir takım dezavantaj durumu ortaya çıkmaktadır. 1. Kamulaştırma arşivi ve kamulaştırma planlarının güncellenmesi işi yüksek bütçe gerektiren bir işlemdir. Karayolları Genel Müdürlüğünce 1 kilometrelik bir güzergâhın yaklaşık maliyeti ortalama 4000 – 5000 TL civarındadır. Buda tüm Türkiye’de yapıldığı farz edilirse 250 – 300 milyon TL civarı bir maliyet ortaya çıkmaktadır. 2. Kamulaştırma plan güncellemesi neticesinde ortaya çıkan ek kamulaştırma için yeni kamulaştırılacak taşınmazlar ve buna dayalı yeni kamulaştırma bedelleri gündeme gelmektedir. Bu durum kurum ve bakanlık açısından ek ödenek anlamına gelir. Verilen ödenekler kamulaştırma plan üretimi için yetmez iken 3. Kurum tarafından daha önceden teknik yetersizlik ile yapılan hatalar ortaya çıkar. Bu hatalar her ne kadar düzeltilerek güncellense dahi bu hatalar daha önceki kamulaştırma çalışmalarını olumsuz etkiler. Örneğin 2010/22 sayılı genelge öncesinde tapu alanı ile hesap alanı arasındaki farkın kamulaştırma sonrası oluşan tüm parsellere parsel alanları ile orantılı olarak dağıtma işlemi yapılıyordu. Fakat günümüz mevzuatı her ne olursa olsun kamulaştırılan alan miktarının hesaplanan alan olarak alınmasını, farkın arta kalan alan veya alanlara dağıtılmasını öngörüyor. Buda parselin kamulaştırma alanının güncellenmesinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 4. Kurum Son 5 yılda 6855 km güzergâhın kamulaştırma planlarının güncellenmesi işini ihale ile özel firmalara vermektedir. Bu durum işin hızı açısından avantaj gibi gözükse de ihaleyi alan firmaların yeterli teknik personeli olmamasından dolayı veya mevcut personelin teknik veya mevzuat yönünden bilgisinin zayıf olmasından dolayı bu işler eski kamulaştırmadan daha da kötü bir hal alabilir. Bu nedenle kontrolün ciddi olması gerekir. Müteahhit firmalara, bölge kontrol mühendislerine genel Müdürlükçe İşinin Ehli kişi veya kişilerce kamulaştırma plan güncellemesi ile ilgili eğitimler verilmelidir. 5. 24.4.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kamulaştırma kanununun muhtelif maddeleri deTüm yazılarğiştirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünce 24.4.2001 tarihinden önce yapılmış veya yaptırılmış kamulaştırma işlemleri bugünkü şartlar ile bakıldığında sorun ortaya çıkmaktadır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kamulaştırma planlarının parçalı olması , önceki yıllardaki teknolojinin yetersizliği nedeni ile planlarda yapılan hatalar , eksiklikler ve uyuşumsuzluklar ortaya çıkması , zamanla kadastral harita ve tapu kayıtlarındaki değişiklikler , yol güzergahındaki kentleşme veya yapılan plan, proje ve uygulamalar, kaçak yapılaşmalar nedeni ile kamulaştırma planlarının güncellenmesi ve tüm hataların , eksikliklerin giderilmesi gündeme gelmektedir. Türkiye’de daha önceki yıllarda yapılan tüm kamulaştırma planlarının güncellenmesi, bu işi ise işini ehli kişilerce yapılması gerekir. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknoloji ve personelin yetersizliği, mevcut iş yoğunluğu nedeni ile Türkiye’de plan güncellemelerinin tamamının ihale ile kamulaştırma plan üretimi ve güncellenmesi işinde tecrübeli firmalara verilmesi ve KGM bünyesindeki kontrol mühendislerince sadece yapılan işin kontrolünün yapılması en hızlı çözüm olacaktır. Planların güncellenmesi sürecinde; idare ve yüklenici firmalar birlikte çalışmalı, kadastro, tapu ve belediyelerden verilerin alınması ve kontrolü esnasında işin ciddiyeti buradaki idareci, mühendis ve memurlara anlatılmalı ve planlı bir şekilde işlerin yürütülmesi sağlanmalıdır. Plan güncellemesinin her aşamasında ortaya çıkan sorunlar, yapılan hatalar ve eksiklikler ilerleyen aşamalara etki edebileceğinden not alınmalıdır. Kamulaştırma planlarının güncellenmesi işinin verileri sayısallaştırmak veya güncellemek olarak değil , hatalardan arındırılmış , güncel, aktif çalışabilecek , doğru , dinamik bir kamulaştırma planı üretmek olduğu unutulmamalı, güncellemenin her sürecinde hatalar çözümlenmeden ileriki aşamaya geçilmemelidir.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.