Categories:

Kadastro güncellemesine ait sınır tipleri belirlendikten sonra güncelleme haritasının oluşturulması aşamasında sırası ile şu işlemler yapılarak Kadastro Güncelleme Haritası oluşturulur.

Buradaki anlatımlar genel olup, uygulamaya göre farklılık gösterebilir. Buradaki anlatımların kesin bir teknik geçerliliği bulunmamaktadır ve her işlemin ilgili kontrol birimi ile görüşülerek teyit edilmesi gerekir. Anlatımların hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmayıp, tüm sorumluluk uygulamayı yapan kişiye aittir.

1. Sınır Tiplerinin Alan ( Çoklu Doğru – Poligon ) olarak çevrilmesi

Zemin alımı, pafta ve mülkiyeti etkileyen her türlü bilgi ve evrak ile oluşturulan sınır tipleri bir çizgi ile bir önceki aşamada çizilmişti. 

Teorik olarak bu çizgilerin tamamı ile parsellerin oluşturulması gerekir. Çizgiler arasında boşluk, binme ve mükerrerlik olmaması gerekmektedir. Yani parselleri oluşturacak çizgilerin tamamı eksiksiz ve birbiri ile bağlantılı olması gerekir. 

Aksi durumda bu aşamada veya ileriki aşamalarda hatalar alacaksınız. 

CAD ve GIS Yazılımlarında alan çevirirken hata alıyorsanız muhtemelen düzenleme ( edit ) hataları, mükerrer çizgiler veya çizgiler arasındaki boşluklardan kaynaklanıyor olabilir.

Cad üzerinde alan çevrilirken oluşabilecek muhtemel hata örnekleri:

Çizginin kesişim noktasından ileri uzaltılması örneği

Bu durumda çizgi olması gereken yere editlenerek her iki çizginin ucunun birleştirilmesi gerekir.

Çizginin tam birleştirilmemesi hatası

Genelde nokta yakalama modlarının kapatılmamasından veya değişiklik yaparken editlenmenin unutulması durumunda ortaya çıkan bu durumda çizgi olması gereken yere editlenerek her iki doğrunun birleştirilmesi gerekir.

Çift Çizginin Çizilmesi

Üstüste gelen çizgiler milimetrik olarak bile farklı olsa alan çevirmede hatalar meydana gelebilir. Bu çizgilerden hatalı olanların silinerek alanının bu şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Çizginin Çizilmemesi Durumu

Sınırlandırma ve Değerlendirme aşamasında çizgiler çizilmiş veya sehven silinmiş olabilir. Bu durumda çizginin uygun şekilde çizilerek boşluğun kapatılması gerekir. 

İç Alanlardan Kaynaklı Hatalar

Bir parselin içerisinde farklı parselin olması durumunda bu durum gözönüne alınması, parselin içindeki tüm iç alanların çıkarılması gerekmektedir. Orman, Mera gibi parsellerde, özellikle Teiaş kamulaştırması sonucu oluşan pilon yerlerinde bu tür durumlar görülebilir. Alan çevirirken bu tür alanların tamamı kontrol edilmelidir.

 • Netcad üzerinden çizgilerden alan oluştururken CTRL + A Tuş Kombinasyonu yerine Netmap üzerinden parsel çevirilmesi daha doğru ve hızlı sonuç verecektir.
 • Alan çevrilirken sadece sınır tiplerine ait çizgiler açık kalmalıdır ( sabit, geçerli, geçerli sayılabilecek vs. )
 • Alan çevrilirken parsel içerisindeki yapılara ait hiçbirşey açık kalmamalıdır. 

 

 

2. Adaların Çevrilmesi

İlk adımda oluşturulan parseller cad veya gis yazılımlarında alan birleştirme yöntemi ile birleştirilerek alan oluşturulur. Bunun için parseller arasında hiçbir boşluk veya binme olmaması gerekmektedir.

Alan çevrildikten sonra ada alanı ile parsel alan toplamlarının eşit olması gerekmektedir.

Ada çevrilirken parsel kenarları ve detaylar açık olması durumunda olası hatalı alan çevrilmesinin önüne geçilmiş olur

3. Detayların Tespiti ve Yazımı

Ada ve parseller arasında kalan boşluklar detay olarak tanımlandırılır. Bu alanlar esas alınarak kalan boşlukların niteliği yazı formatında farklı bir tabakada yazılır.

Bu yerlerin tespiti pafta ve ölçü krokisinden, hiçbir durumda olmaması halinde zemindeki niteliği yazılır.

Detaylar yazılırken pafta veya ölçü krokisindeki detay isimleri direkt yazılır. Herhangi bir kısaltma ve isim değiştirme yapılmamalıdır. Örneğin kuru dere yazıyor ise dere yazılmamalıdır. 

Güncelleme haritası öyle bir hale gelmeliki sadece parseller ve detaylar açıldığında hiçbir boşluk kalmaması gerekir.

Tüm detaylar yazıldıktan sonra bu boşlukların tamamında alan çevirme yapılır. Alan çevrilirken yine yukarıda yazılı kurallar dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak uygulama alanı sınırı içerisinde detay  ve parsellerin toplamı uygulama alanının hesap alanını vermesi gerekir ve hiçbir şekilde boşluk ve binme olmaması gerekmektedir.

4. Yer Kontrol Noktalarının Eklenmesi

Uygulama alanı içerisinde zeminde tesis edilen tüm yer kontrol noktaları projenin projeksiyonuna uygun şekilde projeye eklenir.

Eski kadastroya ait yer kontrol noktaları bu projede yer almaz

 

5. İrtifak Tesislerinin İşlenmesi

Uygulama alanı içerisinde farklı kurumlarca yapılan tüm irtifak hakları projeye eklenir. Genelde Teiaş, Botaş, Kgm, Dsi gibi kurumlar tarafından yapılan bu irtifak hakları tescilli ve tescilsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki durumda da irtifak tesisleri kurumuna göre farklı tabakalarda tescilli ve tescilsiz olmak üzere farklı çizgi olarak gösterilir. 

Tescilli irtifak tesisler için alan oluşturulur. Alanlar ADA/PARSEL/I formatında gösterilir. Birden fazla olması durumunda I1,I2 formatında devam eder.

Örnek 101/1/I1, 101/1/I2….

6. Yapıların İşlenmesi

Uygulama alanı içerisinde kalan parsellerin içerisinde kalan yapıların ve detayların tamamı projede gösterilir. EK-8 Kapsamındaki yapılar ise ayrıca gösterilir.

5 Tip yapı türü vardır.

 1. Tescilli Yapılar

  • Kadastro paftası, ölçü krokisi veya sonradan tescil olan yapılardır.

  • ADA/PARSEL/T formatında isimlendirilir. Birden fazla ise T1,T2,.. olarak isimlendirilir
  • Alan çevrilir, nokta numarası üretilir
 2. Tescilsiz Yapılar

  • Pafta ve ölçü krokisinde olmayan veya sonradan tesis edilen yapılardır.
  • ADA/PARSEL/A formatında isimlendirilir. Birden fazla ise A,B,C,.. olarak isimlendirilir.
  • Alan çevrilir, nokta numarası üretilir
  • Tescilsiz yapıların niteliği, cinsi, kat adedi yazı formatında yazılır. (KE:1 EV gibi, AH:2 EV)
 3. Detaylar

  • Tescile konu olmayan, tescilli veya tescilsiz yapı olarak nitelendirilemeyen sundurma, basit kümes gibi yapılar bu tabakada gösterilir.
  • Alan çevrilmez, nokta numarası üretilmez ( istisnai durum hariç )
  • Detayın köşelerinden X şeklinde sembol ile gösterilir.
 4. Yıkık Yapılar

  • Tesis kadastrosu veya sonradan tescil olan yapıların zeminde olmaması veya harap hale gelmesi durumunda bu yapılar yıkık tabakasında gösterilir.
  • Alan çevrilmez durumda olsada GIS,CAD ve Veritabanı yazılımların algılaması için alan çevrilir.
  • ADA/PARSEL/Y formatında isimlendirilir. Birden fazla ise Y1,Y2 formatında isimlendirilir.
 5. EK-8 Kapsamındaki Yapılar ( Yeni Tescil )

  • EK-8 kapsamında yeni tescil olacak yapılar bu tabakada gösterilir.

Bu yapılar ve parselin kenarlarının sınır tipleri göz önünde bulundurulduğunda çizim sırası şu şekildedir:

 1. Parsel Sınırları ( Sabit, Geçerli vs )
 2. Tescilli Yapı Sınırları
 3. Tescilsiz Yapı Sınırları
 4. Detaylar

7. Parsel Bilgilerinin Yazdırılması

Parsele ait bazı bilgiler parsel içerine yazdırılır. 

Sırası ile ADA NO, PARSEL NO, ESKİ PARSEL NO, MALİK ADI, PARSEL CİNSİ

Bu sıra uygulamaya göre farklılık gösterebilir veya farklı bilgilerde istenebilir.  Dikkat edilecek ve genelde olması gerekenler;

 • Tabaka ve yazı boyları ilgili sorumlara kişilere sorulur. Genelde her bir bilgi farklı tabakada yazdırılır ve yazı boyları birbirinden farklıdır.
 • Ada No bilgisi her parsele yazdırılmasına gerek yoktur. Fakat bazen istenebilir
 • Eski parsel no diğerlerinden farklı fontta (F1 gibi ) istenir ve genelde parantez içerisine alınır. (108/25) gibi
 • Bu bilgiler harici yazılımlar ( tutanak programları, modüller vs ) ile yazdırılabileceği gibi Netcad Bağlantı Yöneticisi ile de otomatik yazdırılabilir.

 

8. Nokta Numaralarının Oluşturulması

 • Uygulamaya giren tüm yeni parsellere ve yapılara ada bazlı nokta numarası üretilir.
 • Uygulama ve uygulama yapan ilgili birime göre farklılık gösterebilsede genelde ADANO0001 formatında 7 hane olacak şekilde yazdırılır. 1010001,…
 • Ada ve Parsel hariç tüm tabakalar kapatılarak nokta numaraları otomatik oluşturulur. Bunun için birden fazla yöntem olsada genel yöntem Netcad üzerinden Hesap >> Yardımcı İşlemler >> Otomatik Nokta Üret ile ada bazlı üretilir.
 • Nokta üretirken daha önceden üretilen ve korunması gereken noktalar varsa bu noktaların tabakaları kilitlenerek korunur.
 • Tüm parsellere üretim tamamlandıktan sonra yapılara, o adanın son numarasından başlamak sureti ile otomatik verilir.
  • AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE; yıkık yapılara ve detay yapılara nokta numarası üretilmez
  • İlgili birime göre değişkenlik göstersede irtifak alanlarına da nokta numarası üretilmez.

 

9. Pafta Sınırlarının Oluşturulması ( PINDEX Oluşturma )

İlgili kontrol birimi ile irtibat halinde uygulama sınırının tamamını içine alacak şekilde, uygun formatta pafta sınırları oluşturulur. Bu işlem Netcad tarafından otomatik yapılır.

Pafta şablonu, detayların gösterimi vs. ilgili kontrol birimi ile belirlenir.

10. Genel Sınır ve Orman Sembolleri Oluşturma

Bir önceki aşamada oluşturulan ve kesinleştirilen köy / mahalle genel sınırı ve orman parsellerine sembol oluşturulur. Bu semboller projede farklı tabakalarda gösterilir. Genel sınırdaki köy veya mahalle ayrımlarıda çizgi ile proje üzerinde gösterilir.

Köy/ Mahalle sınırları ilçe,il veya ülke ile komşu köy veya mahallelere denk geliyor ise burada çizgi tipi ( sembol ) değiştirilmesi gerekmektedir.

Genel Sınır ve Orman sınırları projenin başlangıcında yapılmaktadır. Bu aşamada sadece sembol oluşturulur. Bu sembol proje başlangıcında da oluşturulabilir.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.